15.2. ODSETKI NETTO

Odsetkinetto

 

 NOTA  

2020 

2019 

Przychody i koszty finansowe z tytułu odsetek netto zaprezentowane w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 

13.11.1, 
13.11.2 

 (375) 

 (239) 

Korekty zysku przed opodatkowaniem z tytułu odsetek zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 

 

 392  

 272  

otrzymane odsetki dotyczące działalności inwestycyjnej 

 

 (13) 

 -  

zapłacone odsetki dotyczące działalności finansowej 

 

 408  

 286  

naliczone odsetki dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej 

 

 (3) 

 (14) 

Odsetki netto dotyczące działalności operacyjnej nie korygujące zysku przed opodatkowaniem 

 

 (17) 

 (33) 

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF