15.4. ZMIANA STANU REZERW

Zmianastanu rezerw

 

2020 

2019 

Zmiana stanu rezerw zaprezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

 2 215  

 275  

Wykorzystanie rezerwy na emisje CO, certyfikaty energetyczne z roku poprzedniego 

 1 529  

 821  

Nabycie jednostek zależnych 

 (1 788) 

 -  

w tym: Grupa ENERGA  

 (1 718) 

 -  

Kapitalizacja rezerwy środowiskowej na rzeczowe aktywa trwałe 

 (187) 

 (32) 

Zyski i straty aktuarialne 

 (68) 

 (21) 

Różnice kursowe  

 (42) 

 (8) 

Rozliczenie w ramach transakcji nabycia wcześniej istniejących powiązań z tytułu sporu  
pomiędzy PKN ORLEN oraz ENERGA 

 43  

 -  

Zmiana stanu rezerw w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 

 1 702  

 1 035  

      

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF