15.1. ZYSK/(STRATA) Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH

Zysk/(Strata)z tytułu różnic kursowych

 

 NOTA  

2020 

2019 

Nadwyżka dodatnich/(ujemnych) różnic kursowych zaprezentowana w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 

13.11.1, 
13.11.2 

 (506) 

 -  

Korekty zysku przed opodatkowaniem z tytułu różnic kursowych zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 

 

 659  

 (72) 

zrealizowane różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej 

 

 148  

 46  

niezrealizowane różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej 

 

 511  

 (108) 

różnice kursowe od środków pieniężnych 

 

 -  

 (10) 

Różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej nie korygujące zysku przed opodatkowaniem 

 

 153  

 (72) 

     

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF