14.8.2. POLITYKA ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM WŁASNYM

Polityka zarządzaniakapitałem własnym

Zarządzanie kapitałem własnym prowadzone w skali Grupy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Grupy w procesie kontynuowania działalności przy jednoczesnej maksymalizacji rentowności dla akcjonariuszy w szczególności poprzez:

  • zapewnienie dostępu do płynności dla spółek Grupy i rozwój efektywnych struktur dystrybucji płynności w ramach Grupy;
  • dywersyfikację źródeł finansowania zewnętrznego i utrzymanie ich długiego terminu zapadalności z uwzględnieniem źródeł bankowych i poza bankowych.

Powyższe działania realizowane są w oparciu o stałe monitorowanie:

  • wartości kowenantu zawartego w umowie kredytowej PKN ORLEN (nota 14.7.1) - na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku wskaźnik ten wyniósł odpowiednio 1,27 i 0,27.
  • ratingu PKN ORLEN.

W ramach przyjętej w listopadzie 2020 roku Strategii Grupy ORLEN na lata 2021-2030 PKN ORLEN przyjął również politykę dywidendową zakładającą coroczną wypłatę dywidendy na poziomie minimum 3,50 PLN na 1 akcję poczynając od roku 2021. Dywidenda za lata poprzednie wypłacona w 2020 roku i w 2019 roku wyniosła odpowiednio 1,00 PLN i 3,50 PLN na 1 akcję.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF