14.8.1 ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ORAZ DŁUGU NETTO

Zmiana stanu zobowiązań wynikających z działalności finansowejoraz długu netto

 

 

 

 

 

 

 Kredyty i pożyczki  

 Obligacje  

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  

 Dług netto  

 Leasing  

 Zmiana stanu zobowiązań z działalności finansowej  

 ( A )

 ( B )

 ( C )

 ( A + B - C )

 ( D )

 ( A + B + D)

01/01/2020 

 2 136  

 6 471  

 6 159  

 2 448  

 3 998  

 12 605  

Zmiany pieniężne 

wpływy/(wypływy) netto 

 (3 106) 

 900  

 (3 671) 

 1 465  

 (675) 

 (2 881) 

nabycie jednostek zależnych 

 -  

 -  

 (1 288) 

 1 288  

 -  

 -  

w tym: Grupa ENERGA 

 -  

 -  

 (1 157) 

 1 157  

 -  

 -  

odsetki zapłacone 

 (87) 

 (210) 

 -  

 (297) 

 (111) 

 (408) 

Zmiany niepieniężne 

różnice kursowe  

 16  

 450  

 40  

 426  

 -  

 466  

wycena zadłużenia  

 

 125  

 270  

 -  

 395  

 141  

 536  

nabycie jednostek zależnych 

 4 912  

 2 483  

 -  

 7 395  

 695  

 8 090  

w tym: Grupa ENERGA  

 4 866  

 2 483  

 -  

 7 349  

 -  

 7 349  

nowe umowy leasingowe, zwiększenie wynagrodzenia  
    leasingowego 

 -  

 -  

 -  

 -  

 1 052  

 1 052  

pozostałe * 

 -  

 -  

 -  

 -  

 114  

 114  

 31/12/2020   

 3 996  

 10 364  

 1 240  

 13 120  

 5 214  

 19 574  

 

 

 

 

 Kredyty i pożyczki  

 Obligacje  

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  

 Dług netto  

 Leasing  

 Zmiana stanu zobowiązań z działalności finansowej  

 ( A )

 ( B )

 ( C ) 

 ( A + B - C )

 ( D )

 ( A + B + D)

01/01/2019 

 

 2 263  

 7 528  

 4 192  

 5 599  

 3 581  

 13 372  

Zmiany pieniężne 

wpływy/(wypływy) netto 

 (111) 

 (1 000) 

 1 962  

 (3 073) 

 (656) 

 (1 767) 

odsetki zapłacone 

 (33) 

 (185) 

 -  

 (218) 

 (68) 

 (286) 

Zmiany niepieniężne 

różnice kursowe  

 (42) 

 (53) 

 5  

 (100) 

 2  

 (93) 

wycena zadłużenia  

 59  

 181  

 -  

 240  

 34  

 274  

nowe umowy leasingu finansowego 

 -  

 -  

 -  

 -  

 993  

 993  

pozostałe * 

 -  

 -  

 -  

 -  

 112  

 112  

 31/12/2019  

 2 136  

 6 471  

 6 159  

 2 448  

 3 998  

 12 605  


* pozostałe zmiany niepieniężne obejmują głównie likwidację oraz naliczone opłaty leasingowe, z których większość została opłacona i wykazana w zmianach pieniężnych w pozycji wpływy/(wypływy) netto.

Grupa definiuje dług netto jako: długoterminowe i krótkoterminowe kredyty, pożyczki i obligacje pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF