14.10.1. INSTRUMENTY POCHODNE ORAZ POZOSTAŁE AKTYWA

Instrumenty pochodneoraz pozostałe aktywa

 

 Długoterminowe  

 Krótkoterminowe  

 Razem  

31/12/2020 

31/12/2019 

31/12/2020 

31/12/2019 

31/12/2020 

31/12/2019 

Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne 

 109  

 291  

 60  

 174  

 169  

 465  

forwardy walutowe  

 109  

 291  

 54  

 169  

 163  

 460  

swapy towarowe 

 -  

 -  

 6  

 5  

 6  

 5  

Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń 

 70  

 19  

 374  

 65  

 444  

 84  

forwardy walutowe 

 -  

 -  

 24  

 27  

 24  

 27  

swapy towarowe  

 -  

 -  

 33  

 38  

 33  

 38  

swapy walutowo - procentowe 

 53  

 19  

 -  

 -  

 53  

 19  

forward towarowy 

 2  

 -  

 316  

 -  

 318  

 -  

pozostałe 

 15  

 

 1  

 -  

 16  

 -  

Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą 

 -  

 -  

 6  

 4  

 6  

 4  

swapy towarowe 

 -  

 -  

 6  

 4  

 6  

 4  

 Instrumenty pochodne   

 179  

 310  

 440  

 243  

 619  

 553  

Pozostałe aktywa finansowe 

 105  

 72  

 530  

 468  

 635  

 540  

należności z tytułu rozliczonych instrumentów  
         pochodnych 

 -  

 -  

 46  

 110  

 46  

 110  

aktywa finansowe wyceniane w wartości 
godziwej przez inne całkowite dochody 

 61  

 66  

 -  

 -  

 61  

 66  

korekta pozycji zabezpieczanej  

 -  

 -  

 2  

 4  

 2  

 4  

depozyty zabezpieczające 

 4  

 -  

 421  

 354  

 425  

 354  

lokaty krótkoterminowe  

 -  

 -  

 60  

 -  

 60  

 -  

pożyczki udzielone 

 -  

 -  

 1  

 -  

 1  

 -  

pozostałe 

 40  

 6  

 -  

 -  

 40  

 6  

Pozostałe aktywa niefinansowe 

 308  

 238  

 -  

 -  

 308  

 238  

nieruchomości inwestycyjne 

 261  

 219  

 -  

 -  

 261  

 219  

pozostałe 

 47  

 19  

 -  

 -  

 47  

 19  

 Pozostałe aktywa  

 413  

 310  

 530  

 468  

 943  

 778  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku składnikami nieruchomości inwestycyjnych były głównie budynki socjalno-biurowe oraz grunty. W zależności od charakteru nieruchomości do oszacowania wartości godziwej stosowano metodę porównawczą lub dochodową na bazie operatów szacunkowych sporządzonych przez niezależnych ekspertów, wykorzystując obserwowalne informacje z rynku (poziom hierarchii 2 – wartość 105 mln PLN) lub metodę dochodową na bazie planowanych przyszłych przepływów pieniężnych (poziom hierarchii 3 – wartość 156 mln PLN). Metodę porównawczą stosowano przy założeniu, że wartość wycenianej nieruchomości jest równa cenie możliwej do uzyskania na rynku za nieruchomość o podobnym charakterze.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku pozycja nieruchomości inwestycyjne zawiera aktywa z tytułu praw do użytkowania odpowiednio w wysokości 50 mln PLN i 42 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa posiada depozyty zabezpieczające niespełniające definicji ekwiwalentów środków pieniężnych dotyczące głównie zabezpieczenia rozliczeń transakcji na giełdzie Intercontinental Exchange Inc (ICE) oraz w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (IRGIT) w wysokości odpowiednio 416 mln PLN i 340 mln PLN.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF