14.10.1.1. AKTYWA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwejprzez inne całkowite dochody

Inwestycje w instrumenty kapitałowe,  
wyceniane w wartości godziwej przez  
inne całkowite dochody 

Wartość godziwa składnika aktywów 

Dywidendy ujęte w trakcie okresu sprawozdawczego, odnoszące się do inwestycji utrzymywanych na koniec okresu sprawozdawczego  

Wskazanie przyczyny zastosowania danego wariantu prezentacji 

Naftoport Sp. z o.o.  

 40  

 6  

Instrumenty nabyte nieprzeznaczone do obrotu, bez wpływu reklasyfikacji zysków/strat na wynik finansowy 

Bank Ochrony Środowiska S.A. 

 15  

 -  

Pieridae Energy Limited 

 4  

 -  

Wodkan S.A. 

 2  

 -  

 

 61  

 6  

 

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF