14.10.2. INSTRUMENTY POCHODNE ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

Instrumenty pochodneoraz pozostałe zobowiązania

 

 Długoterminowe  

 Krótkoterminowe  

 Razem  

31/12/2020 

31/12/2019 

31/12/2020 

31/12/2019 

31/12/2020 

31/12/2019 

Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne 

 79  

 1  

 85  

 82  

 164  

 83  

forwardy walutowe 

 79  

 1  

 27  

 -  

 106  

 1  

swapy towarowe 

 -  

 -  

 58  

 82  

 58  

 82  

Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń 

 59  

 1  

 184  

 180  

 243  

 181  

forwardy walutowe 

 -  

 1  

 17  

 42  

 17  

 43  

swapy towarowe 

 -  

 -  

 140  

 119  

 140  

 119  

swapy procentowe 

 5  

 -  

 6  

 19  

 11  

 19  

swapy walutowo - procentowe 

 54  

 -  

 21  

 -  

 75  

 -  

Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą 

 -  

 -  

 1  

 4  

 1  

 4  

swapy towarowe 

 -  

 -  

 1  

 4  

 1  

 4  

 Instrumenty pochodne   

 138  

 2  

 270  

 266  

 408  

 268  

Pozostałe zobowiązania finansowe 

 175  

 152  

 173  

 223  

 348  

 375  

zobowiązania z tytułu rozliczonych  
instrumentów pochodnych 

 -  

 -  

 156  

 209  

 156  

 209  

zobowiązania inwestycyjne 

 84  

 94  

 -  

 -  

 84  

 94  

korekta pozycji zabezpieczanej  

 -  

 -  

 7  

 4  

 7  

 4  

zobowiązania do zwrotu wynagrodzenia 

 -  

 -  

 6  

 10  

 6  

 10  

pozostałe * 

 91  

 58  

 4  

 -  

 95  

 58  

Pozostałe zobowiązania niefinansowe 

 6  

 9  

 6  

 13  

 12  

 22  

przychody przyszłych okresów 

 6  

 9  

 6  

 13  

 12  

 22  

 Pozostałe zobowiązania  

 181  

 161  

 179  

 236  

 360  

 397  


* W 2020 i 2019 roku pozycja pozycja pozostałe w pozostałych zobowiązaniach finansowych w części długoterminowej dotyczy głównie zobowiązań z tytułu nieodpłatnych świadczeń głównie na rzecz Polskiej Fundacji Narodowej w kwocie odpowiednio 31 mln PLN i 18 mln PLN oraz gwarancji w kwocie 42 mln PLN i 39 mln PLN.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF