14.3. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH WSPÓŁKONTROLOWANYCH I STOWARZYSZONYCH

PROFESJONALNYOSĄD

Na podstawie własnego osądu, biorąc pod uwagę swoje prawa i obowiązki, uwzględniając strukturę i formę prawną oraz uzgodnione przez strony warunki umowy Grupa oceniła, że spółki BOP, PPPT, Pieridae Production, Polska Grupa Górnicza i Elektrownia Ostrołęka stanowią wspólne ustalenie umowne, na mocy którego Grupa ORLEN sprawuje nad nimi współkontrolę.

Umowy dają wszystkim udziałowcom łączną kontrolę nad przedsiębiorstwami, decyzje dotyczące znaczących działań wymagają jednomyślnej zgody wszystkich udziałowców, a forma prawna odrębnych jednostek nie daje udziałowcom prawa do ich aktywów i obowiązku spłaty zobowiązań. W związku z powyższym Grupa sklasyfikowała powyższe inwestycje jako wspólne przedsięwzięcia, które wycenia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą praw własności.

Na podstawie profesjonalnego osądu, Grupa oceniła, że inwestycja w Butadien Kralupy stanowi wspólne działanie. Ustalenia umowne dotyczące tej inwestycji wskazują, że strony umowy mają prawo do zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych generowanych przez aktywa spółki i są jej jedynym źródłem przychodów. Zobowiązanie stron umowy do zakupu całej produkcji Butadien Kralupy odzwierciedla wyłączną zależność spółki od stron w zakresie generowania przepływów pieniężnych, co oznacza, że strony efektywnie mają obowiązek finansowania rozliczenia zobowiązań spółki. Te fakty i okoliczności wskazują, że inwestycja w Butadien Kralupy jest wspólnym działaniem, w związku z czym Grupa ujmuje przypadający jej udział (51%) w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach spółki.

 

 Miejsce prowadzenia działalności  

 Podstawowa działalność  

 Udział w kapitale zakładowym  

 Metoda wyceny  

wspólne przedsięwzięcia  

Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. (BOP)  (PKN ORLEN) 

 Płock/Polska  

 produkcja, dystrybucja i 
sprzedaż poliolefin  

50,00% 

 praw własności  

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) (PKN ORLEN) 

 Płock/Polska  

 budowa i wynajem nieruchomości  

50,00% 

 praw własności  

Pieridae Production GP Ltd (Grupa ORLEN Upstream) 

 Calgary/Kanada  

 poszukiwanie i wydobycie kopalin, magazynowanie, transport i logistyka  

50,00% 

 praw własności  

Polska Grupa Górnicza (Grupa ENERGA) 

 Katowice/Polska  

 wydobycie węgla  

15,32% 

 praw własności  

Elektrownia Ostrołęka (Grupa ENERGA) 

 Ostrołęka/Polska  

 produkcja energii elektrycznej i cieplnej  

50,00% 

 praw własności  

Jednostki stowarzyszone 

Polimex Mostostal S.A. (Grupa ENERGA) 

 Warszawa/Polska  

firma inżynieryjno-budowlana, generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego, producent i eksporter konstrukcji stalowych 

16,48% 

 praw własności  

ElectroMobility Poland (Grupa ENERGA) 

 Warszawa/Polska  

 elektormobilność i samochody elektryczne  

25,00% 

 praw własności  

UAB Naftelf (Grupa ORLEN Lietuva) 

 Wilno/Litwa  

 obrót paliwem lotniczym oraz budowa magazynów  

34,00% 

 praw własności  

wspólne działania 

Butadien Kralupy a.s. (Grupa Unipetrol) 

 Kralupy nad Vltavou/ Czechy  

 produkcja butadienu  

51,00% 

 udział w aktywach i zobowiązaniach  


Grupa za pośrednictwem ENERGA posiada 39 mln akcji Polimex Mostostal o wartości nominalnej 2 PLN co stanowi około 16,48% udziału w akcjonariacie tej spółki. Akcje Polimex Mostostal są notowane na GPW. Wartość godziwa spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 145 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2020 Grupa ORLEN Upstream posiada udział we wspólnych działaniach:

  • konsorcjum (program Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy) założonym przez ORLEN Upstream (OU), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNIG), LOTOS Petrobaltic oraz Akademię Górniczo-Hutniczą, Instytut Nafty i Gazu, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Warszawską. Prace w ramach programu Blue Gas–Polski Gaz Łupkowy zostały zakończone, projekty rozliczone zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym. Celem programu było wytworzenie i komercjalizacja technologii oraz pozyskanie wiedzy dla wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Spółka była zaangażowana w prace na 6 projektach z 10 zgłoszonych. Całkowity wkład ORLEN Upstream w realizację powyższych projektów wyniósł ponad 24 mln PLN. Zgromadzono wnioski, dające podstawy do ubiegania się o prawa patentowe dla wypracowanych rozwiązań, które zostały przedstawione odpowiednim organom do zaopiniowania. Do końca grudnia 2020 Urząd Patentowy RP udzielił 3 decyzji patentowych na rzecz Konsorcjantów;
  • projekty poszukiwawczo – wydobywcze prowadzone wspólnie z PGNiG (obszary „Sieraków” – 49% udział ORLEN Upstream, oraz za obszar „Płotki” – 49% udział ORLEN Upstream. Przedmiotem umów jest prowadzenie wspólnych operacji i działań z zakresu poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Grupa ORLEN Upstream ma prawo do proporcjonalnego udziału w przychodach i ponosi proporcjonalny udział w kosztach wspólnych działań.

Inwestycje wyceniane metodą praw własności

 

31/12/2020 

31/12/2019 

Wspólne przedsięwzięcia, w tym: 

 680  

 672  

Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.  (PKN ORLEN) 

 648  

 640  

Jednostki stowarzyszone 

 78  

 6  

Polimex Mostostal S.A. (Grupa ENERGA) 

 72  

 -  

UAB Naftelf (Grupa Orlen Lietuva) 

  

 6  

 

 758  

 678  

Udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności

 

2020 

2019 

Wspólne przedsięwzięcia 

 143  

 136  

Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.  (PKN ORLEN) 

 143  

 136  

Jednostki stowarzyszone 

 6  

 -  

Polimex Mostostal S.A. (Grupa ENERGA) 

 6  

 -  

 

 149  

 136  

Nierozpoznany za 2020 rok udział w stracie od momentu nabycia Grupy Energa w odniesieniu do Elektrowni Ostrołęka wynosił (90) mln PLN, w odniesieniu do Polskiej Grupy Górniczej wynosił (54) mln PLN.

Skrócone informacje finansowe Grupy Basell ORLEN Polyolefins

 

31/12/2020 

31/12/2019 

Aktywa trwałe 

 733  

 789  

Aktywa obrotowe 

 1 178  

 1 259  

środki pieniężne 

 235  

 366  

pozostałe aktywa obrotowe 

 943  

 893  

Aktywa razem 

 1 911  

 2 048  

Kapitał własny razem 

 1 329  

 1 324  

Zobowiązania długoterminowe 

 61  

 61  

Zobowiązania krótkoterminowe 

 521  

 663  

zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

 498  

 646  

Zobowiązania razem 

 582  

 724  

Pasywa razem 

 1 911  

 2 048  

Dług netto 

 (235) 

 (366) 

Aktywa netto 

 1 329  

 1 324  

Udział Grupy we wspólnym przedsięwzięciu (50%) 

 665  

 662  

Eliminacja niezrealizowanych zysków i strat 

 (17) 

 (22) 

Inwestycje we wspólnym przedsięwzięciu wycenianym metodą praw własności 

 648  

 640  

 

2020 

2019 

Przychody ze sprzedaży 

 3 298  

 3 741  

Koszt własny sprzedaży, w tym: 

 (2 847) 

 (3 271) 

Amortyzacja 

 (88) 

 (90) 

Zysk brutto na sprzedaży 

 451  

 470  

Koszty sprzedaży 

 (106) 

 (104) 

Koszty ogólnego zarządu 

 (21) 

 (23) 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 

 1  

 (5) 

Zysk z działalności operacyjnej 

 325  

 338  

Przychody i koszty finansowe netto 

 17  

 (4) 

Zysk przed opodatkowaniem 

 342  

 334  

Podatek dochodowy 

 (65) 

 (64) 

Zysk netto 

 277  

 270  

Całkowite dochody netto 

 277  

 270  

Dywidendy otrzymane od wspólnego przedsięwzięcia 

 137  

 107  

Zysk netto 

 277  

 270  

Udział Grupy we wspólnym przedsięwzięciu (50%) 

 139  

 135  

Eliminacja niezrealizowanych zysków i strat 

 4  

 1  

Udział Grupy w wyniku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności 

 143  

 136  

Skrócone informacje finansowe jednostki stowarzyszonej Polimex-Mostostal (Grupa ENERGA)

 

31/12/2020 
(niebadane) 

Aktywa trwałe 

 311  

Aktywa obrotowe 

 1 187  

środki pieniężne 

 368  

pozostałe aktywa obrotowe 

 819  

Aktywa razem 

 1 498  

Zobowiązania długoterminowe 

 220  

Zobowiązania krótkoterminowe 

 936  

Zobowiązania razem 

 1 156  

Pasywa razem 

 1 498  

Aktywa netto 

 342  

Udział Grupy w aktywach netto jednostki stowarzyszonej (16,48%) 

 56  

Eliminacja niezrealizowanych zysków i strat 

 16  

Inwestycje w jednostce stowarzyszonej 

 72  

 

8 MIESIĘCY 
OBEJMUJĄCY OKRES 
od 01/05/2020 do 31/12/2020 
(niebadane) 

Przychody ze sprzedaży 

 1 248  

Amortyzacja 

 (28) 

Przychody i koszty finansowe netto 

 (14) 

Zysk przed opodatkowaniem 

 49  

Podatek dochodowy 

 (12) 

Zysk netto 

 37  

Całkowite dochody netto 

 35  

Zysk netto 

 37  

Udział Grupy w jednostce stowarzyszonej (16,48%) 

 6  

Udział Grupy w wyniku jednostki stowarzyszonej 

 6  

W 2020 roku oraz w 2019 roku nie wystąpiły znaczące ograniczenia w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnych przedsięwzięciach wynikające z umów kredytowych, wymogów regulacyjnych i innych ustaleń umownych, które ograniczałyby dostęp do aktywów oraz rozliczania zobowiązań Grupy.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF