14.5.2. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

WYBRANEZASADY RACHUNKOWOŚCI

Należności
Należności, z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług, wycenia się na dzień ich powstania w wartości godziwej, a następnie według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu oczekiwanej straty kredytowej. W momencie początkowego ujęcia Grupa wycenia należności z tytułu dostaw i usług, które nie mają istotnego komponentu finansowania, w ich cenie transakcyjnej.

Grupa stosuje uproszczone metody wyceny należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu spłaty należności nie jest długi.

Należności wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w odniesieniu do których Grupa stosuje uproszczenia, są wyceniane w momencie początkowego ujęcia w kwocie wymaganej zapłaty, a w okresie późniejszym, w tym na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

SZACUNKI

Utrata wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności
Za zdarzenie niewypłacalności (ang. „default”) Grupa uznaje brak wywiązania się z zobowiązania przez kontrahenta po upływie 90 dni od dnia wymagalności należności.

Dla celów oszacowania oczekiwanej straty kredytowej Grupa wykorzystuje matrycę rezerw oszacowaną na podstawie historycznych poziomów spłacalności oraz odzysków z należności od kontrahentów.

Grupa uwzględnia informacje dotyczące przyszłości w stosowanych parametrach modelu szacowania strat oczekiwanych, poprzez zarządczą korektę bazowych współczynników prawdopodobieństwa niewypłacalności.

Grupa nie monitoruje zmian poziomu ryzyka kredytowego w trakcie życia instrumentu. Grupa szacuje oczekiwaną stratę kredytową w horyzoncie do terminu zapadalności instrumentu. Oczekiwana strata kredytowa jest kalkulowana w momencie ujęcia należności w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz jest aktualizowana na każdy kolejny dzień kończący okres sprawozdawczy.

 

 NOTA  

 31/12/2020  

 31/12/2019  

Dostawy i usługi z tytułu umów z klientami 

 

 7 579  

 8 424  

Pozostałe 

 

 624  

 132  

Aktywa finansowe  

 

 8 203  

 8 556  

Podatek akcyzowy i opłata paliwowa 

 

 127  

 123  

Inne podatki, cła, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

 

 457  

 246  

Zaliczki na niefinansowe aktywa trwałe 

 

 249  

 315  

Prawa majątkowe 

 

 26  

 48  

Zaliczki na dostawy 

 

 113  

 54  

Rozliczenia międzyokresowe czynne 

 

 417  

 327  

Pozostałe 

 

 48  

 -  

Aktywa niefinansowe 

 

 1 437  

 1 113  

Należności netto 

 

 9 640  

 9 669  

Oczekiwana strata kredytowa 

14.5.2.1 

 516  

 458  

Należności brutto 

 

 10 156  

 10 127  

Podział aktywów finansowych denominowanych w walutach obcych został zaprezentowany w nocie 16.5.2. Podział należności od jednostek powiązanych przedstawiono w nocie 17.6.2.

Grupa oczekuje, że realizacja należności z tytułu dostaw i usług przez kontrahentów nastąpi nie później niż dwanaście miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF