14.5.3. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

WYBRANEZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zobowiązania
Zobowiązania, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wycenia się na dzień ich powstania w wartości godziwej, a następnie według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.

Grupa stosuje uproszczone metody wyceny zobowiązań wycenianych według zamortyzowanego kosztu jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu uregulowania zobowiązania nie jest długi.

 

 31/12/2020  

 31/12/2019  

Dostawy i usługi 

 6 463  

 7 889  

Zobowiązania inwestycyjne 

 2 027  

 1 362  

Pozostałe 

 689  

 615  

Zobowiązania finansowe  

 9 179  

 9 866  

Wynagrodzenia 

 619  

 403  

Podatek akcyzowy i opłata paliwowa 

 2 331  

 2 910  

Podatek od towarów i usług 

 1 068  

 1 501  

Inne podatki, cła, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

 363  

 303  

Rozliczenia międzyokresowe bierne z tytułu niewykorzystanych urlopów pracowniczych 

 137  

 93  

Pozostałe 

 327  

 56  

Zobowiązania niefinansowe 

 4 845  

 5 266  

 

 14 024  

 15 132  

W 2020 roku pozycja Pozostałe w zobowiązaniach niefinansowych dotyczyła głównie opłaty z tytułu realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego w kwocie 160 mln PLN.

Podział zobowiązań finansowych denominowanych w walutach obcych został zaprezentowany w nocie 16.5.2. Podział zobowiązań od jednostek powiązanych przedstawiono w nocie 17.6.2.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku w Grupie nie wystąpiły istotne zobowiązania przeterminowane.

Grupa oczekuje, że uregulowanie zobowiązań z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów nastąpi nie później niż dwanaście miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF