14.9.1. KAPITAŁ PODSTAWOWY

Kapitałpodstawowy

 

 31/12/2020  

 31/12/2019  

Kapitał zakładowy 

 535  

 535  

Korekta z tytułu przeszacowania kapitału zakładowego 

 523  

 523  

 

 1 058  

 1 058  

Kapitał zakładowy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku podzielony był na 427 709 061 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,25 PLN każda.

Liczba wyemitowanych akcji 

Seria A 

Seria B 

Seria C 

Seria D 

Razem 

 336 000 000  

 6 971 496  

 77 205 641  

 7 531 924  

 427 709 061  

Każda nowa emisja akcji w Polsce jest oznaczana jako kolejna seria. Akcje wszystkich powyższych serii mają takie same prawa.

Struktura akcjonariatu

 

Liczba akcji / głosów 

Wartość nominalna akcji  
(w PLN) 

Udział w kapitale podstawowym 

Skarb Państwa 

 117 710 196  

 147 137 745  

27,52% 

Nationale-Nederlanden OFE* 

 31 391 297  

 39 239 121  

7,34% 

Aviva OFE* 

 26 898 000  

 33 622 500  

6,29% 

Pozostali 

 251 709 568  

 314 636 960  

58,85% 

 

 427 709 061  

 534 636 326  

100,00% 


* zgodnie z informacjami z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN z dnia 5 czerwca 2020 roku

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF