14.9.4. KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY UDZIAŁOM NIEKONTROLUJĄCYM

Kapitał własnyprzypadający udziałom niekontrolującym

 

 31/12/2020  

 31/12/2019  

Grupa ENERGA S.A 

 757  

 -  

RUCH S.A. 

 15  

 -  

Ship Service S.A. 

 7  

 8  

Pozostałe  

 4  

 3  

 

 783  

 11  

 

 31/12/2020  

 31/12/2019  

Stan na początek okresu 

 11  

 12  

Udział w zysku/(stracie) netto, w tym:  

 70  

 (2) 

Grupa ENERGA 

 70  

 -  

Pozostałe  

 -  

 (2) 

Udział w składnikach innych całkowitych dochodów 

 (7) 

 -  

Zmiana struktury udziału niekontrolującego 

 (965) 

 1  

Nabycie jednostek zależnych 

 1 674  

 -  

 

 783  

 11  

W 2020 roku oraz w 2019 roku nie wystąpiły znaczące ograniczenia w jednostkach zależnych z istotnym udziałem niekontrolującym wynikające z umów kredytowych, wymogów regulacyjnych i innych ustaleń umownych, które ograniczałyby dostęp do aktywów oraz rozliczania zobowiązań Grupy.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF