14.9.5. PROPOZYCJA POKRYCIA STRATY NETTO JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA 2020 ROK ORAZ WYPŁATY DYWIDENDY W 2021 ROKU

Propozycja pokrycia straty netto Jednostki Dominującejza 2020 rok oraz wypłaty dywidendy w 2021 roku

Zarząd PKN ORLEN rekomenduje pokrycie straty netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 2 355 671 374,21 PLN z kapitału zapasowego Spółki. Biorąc pod uwagę realizację przejrzystej polityki dywidendowej, wynikającej z przyjętej Strategii PKN ORLEN na lata 2020-2030, Zarząd PKN ORLEN rekomenduje kwotę 1 496 981 713,50 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,50 PLN na 1 akcję) z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat ubiegłych. Zarząd PKN ORLEN proponuje dzień 22 lipca 2021 roku jako dzień dywidendy oraz 5 sierpnia 2021 roku jako termin wypłaty dywidendy. Rekomendacja Zarządu zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKN ORLEN, które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF