14.7. KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE

WYBRANEZASADY RACHUNKOWOŚCI

Kredyty, pożyczki i obligacje
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty, pożyczki i obligacje są ujmowane według wartości godziwej, pomniejszonej o koszty transakcyjne oraz dyskonta lub premie. Po początkowym ujęciu kredyty, pożyczki i obligacje są wyceniane według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

 

 

 Długoterminowe  

 Krótkoterminowe  

 Razem  

 31/12/2020  

 31/12/2019  

 31/12/2020  

 31/12/2019  

 31/12/2020  

 31/12/2019  

Kredyty  

 1 584  

 1 884  

 2 282  

 252  

 3 866  

 2 136  

Pożyczki 

 115  

 -  

 15  

 -  

 130  

 -  

Obligacje 

 7 731  

 6 301  

 2 633  

 170  

 10 364  

 6 471  

 

 9 430  

 8 185  

 4 930  

 422  

 14 360  

 8 607  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wzrost zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wynikał głównie z:

1. objęcia kontroli nad Grupą ENERGA, zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupy Energa wyniosło:

  • kredyty inwestycyjne oraz kredyty zaciągnięte na cele ogólnokorporacyjne w łącznej kwocie 3 307 mln PLN;
  • otrzymane pożyczki o wartości 126 mln PLN;
  • obligacje wyemitowane w wysokości 2 534 mln PLN,

2. przeprowadzenia przez PKN ORLEN w grudniu 2020 nowej emisji obligacji o wartości 1 mld PLN.

Dodatkowo w ciągu 12 miesięcy 2020 roku PKN ORLEN dokonał:

  • zaciągnięcia kredytu rewolwingowego w kwocie 3 494 mln PLN (496 mln EUR oraz 1 243 mln PLN);
  • całkowitej spłaty kredytu rewolwingowego zaciągniętego w poprzednich okresach oraz zaciągniętego w ciągu 12 miesięcy 2020 roku od konsorcjum banków. Łącznie spłata wyniosła 5 706 mln PLN (co odpowiada kwocie 996 mln EUR oraz 1 243 mln PLN).

Ponadto zmiana w pozycji obligacje krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2020 roku w stosunku do roku 2019 wynikała z:

  • reklasyfikacji pierwszej emisji euroobligacji ORLEN Capital w kwocie 500 mln EUR (co odpowiada kwocie 2 307 mln PLN przeliczonej według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2020 roku) z terminem wykupu w czerwcu 2021 roku;
  • reklasyfikacj serii A drugiego publicznego programu emisji obligacji PKN ORLEN w kwocie 200 mln PLN z terminem wykupu we wrześniu 2021 roku;
  • wykupu serii F długoterminowych obligacji o wartości nominalnej 100 mln PLN w ramach pierwszego publicznego programu emisji obligacji.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF