14.7.1. KREDYTY

Kredyty

- w podziale na waluty (w przeliczeniu na PLN) / według rodzaju stopy procentowej

 

 31/12/2020  

 31/12/2019  

PLN - WIBOR 

 3 323  

 2  

EUR - EURIBOR 

 -  

 2 132  

CZK - PRIBOR 

 499  

 -  

CAD - LIBOR CAD 

 44  

 2  

 

 3 866  

 2 136  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku niewykorzystane otwarte linie kredytowe (nota 16.5.4) powiększone o należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności (nota 14.5.2) oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty (nota 14.6) przewyższały zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (nota 14.5.3) o 9 174 mln PLN.

Grupa zabezpiecza częściowo przepływy pieniężne związane z płatnościami odsetkowymi dotyczącymi zewnętrznego finansowania w EUR wykorzystując w tym celu swapy walutowo-procentowe (CIRS) oraz swapy procentowe (IRS).

W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ani po dniu sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki niewywiązania się ze spłaty kapitału bądź odsetek z tytułu kredytów.

W przypadku funkcjonujących umów kredytowych, spółki z Grupy ORLEN zobowiązane są do utrzymywania wybranych wskaźników finansowych w określonych przedziałach. W 2020 roku wskaźniki te oceniane przez banki kredytujące znajdowały się na bezpiecznym poziomie. Wartość kowenantu na dzień 31 grudnia 2020 roku zawartego w umowie kredytowej PKN ORLEN skalkulowanego na poziomie danych skonsolidowanych Grupy ORLEN (wskaźnik dług netto/EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto, skorygowany o wyłączenia zgodnie z definicjami poszczególnych składników z umowy kredytowej) wyniosła 1,27 i spełniała zapisy w zawarte w umowie.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF