14.1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

WYBRANEZASADY RACHUNKOWOŚCI

Rzeczowe aktywa trwałe
Wartość początkową rzeczowych aktywów trwałych początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości księgowej netto z uwzględnieniem otrzymanych dotacji. Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości księgowej netto stanowiącej cenę nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszony o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, oraz otrzymane dotacje do aktywów.

Koszty istotnych remontów, napraw i okresowych przeglądów są zaliczane do rzeczowych aktywów trwałych.
Rzeczowe aktywa trwałe amortyzuje się metodą liniową, a w uzasadnionych przypadkach metodą naturalną (katalizatory, aktywa z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych).
Poszczególne części składowe rzeczowych aktywów trwałych, których wartość jest istotna w stosunku do wartości całego składnika rzeczowych aktywów trwałych, amortyzowane są oddzielnie, zgodnie z okresem ich użytkowania.
Stosowane są następujące typowe okresy użytkowania rzeczowych aktywów trwałych:

  • Budynki i budowle 10-40 lat
  • Urządzenia techniczne i maszyny 4-35 lat
  • Środki transportu i pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 2-20 lat

Metodę amortyzacji, wartość końcową oraz okres użytkowania składnika aktywów weryfikuje się co najmniej na koniec każdego roku. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, korekt odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w okresach następnych (prospektywnie).

Dotacje
Dotacje są ujmowane, jeżeli istnieje uzasadniona pewność, że dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zostaną wszystkie związane z nią warunki.
Dotacje dotyczące składników aktywów są ujmowane jako pomniejszenie wartości księgowej składnika aktywów i w efekcie zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych na przestrzeni okresu jego użytkowania.

Działalność poszukiwań i wydobycia zasobów mineralnych
W ramach działalności poszukiwań i wydobycia zasobów mineralnych przyjmuje się następującą klasyfikację etapów:

Etap poszukiwania i oceny zasobów mineralnych:
- nabycie praw do poszukiwań złóż, poszukiwania i rozpoznania złóż,
- nakłady na odwierty poszukiwawcze i rozpoznawcze,
- pozostałe nakłady, które można bezpośrednio przypisać do faz poszukiwań i rozpoznania złóż - Grupa kapitalizuje większość kosztów poniesionych w ramach tego etapu.
Grupa dokonuje corocznego przeglądu nakładów poniesionych w fazie poszukiwania i rozpoznania złóż w celu potwierdzenia dalszego zamiaru prowadzenia prac. Analizy są prowadzone na poziomie projektów, obejmujących prace ze zdefiniowanym celem poszukiwawczym i / lub rozpoznawczym, które są prowadzone na wyznaczonym obszarze. Jeżeli prace zakończą się niepowodzeniem skutkującym brakiem zamiaru kontynuowania prac, nakłady ujęte początkowo jako aktywa ujmuje się w kosztach bieżącego okresu.
W momencie stwierdzenia technicznej wykonalności i ekonomicznej opłacalności wydobycia nakłady poniesione w fazie poszukiwania i rozpoznania złóż ujmuje się jako aktywa z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych w ramach rzeczowych aktywów trwałych, które poddawane są testowi na utratę wartości.

Etap zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych
Nakłady ponoszone w ramach etapu zagospodarowania i wydobycia złóż podlegają aktywowaniu i amortyzacji metodą naturalną kalkulowaną proporcjonalnie do wielkości wydobycia złóż węglowodorów na podstawie jednostki wydobycia (unit-of-production). Grupa kalkuluje amortyzację wszystkich składników aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych na podstawie wielkości udokumentowanych złóż (tzw. rezerwy 2P - proved plus probable reserves). W przypadku istotnej zmiany wielkości szacowanych złóż, na dzień sprawozdawczy dokonuje się ujęcia lub odwrócenia wcześniej ujętych odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. W przypadku wykonania odwiertów rozpoznawczych na już eksploatowanym złożu, Grupa dokonuje analizy, czy aktywowane nakłady dotyczące takich odwiertów umożliwią powstanie nowych otworów eksploatacyjnych. Jeśli tak nie jest nakłady te ujmuje się w kosztach bieżącego okresu.

PROFESJONALNYOSĄD

Nakłady na aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych
Stosowanie polityki rachunkowości Grupy w odniesieniu do nakładów poniesionych na aktywa z tytułu poszukiwania złóż i oceny zasobów mineralnych wymaga dokonania osądu, czy przyszłe korzyści ekonomiczne, będące wynikiem przyszłego wydobycia lub sprzedaży są prawdopodobne bądź nie istnieją jeszcze przesłanki pozwalające na oszacowanie zasobów. Przy oszacowaniu zasobów Grupa dokonuje estymacji przyszłych zdarzeń i okoliczności, w tym określenia czy wydobycie będzie uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.

SZACUNKI

Okresy użytkowania rzeczowych aktywów trwałych
Grupa weryfikuje okresy użytkowania składników rzeczowych aktywów trwałych na koniec każdego roku. Wpływ weryfikacji okresów użytkowania w roku 2020 skutkował zmniejszeniem kosztów amortyzacji o 49 mln PLN w porównaniu z kosztami amortyzacji, które zostałyby ujęte na bazie okresów użytkowania stosowanych w roku 2019.

Działalność poszukiwań i wydobycia zasobów mineralnych
Grupa szacuje wielkość zasobów na podstawie interpretacji dostępnych danych geologicznych i na bieżąco je weryfikuje w oparciu o efekty kolejnych odwiertów, próbną eksploatację, rzeczywiste wydobycie oraz czynniki ekonomiczne takie jak: ceny węglowodorów, warunki umowne czy plany inwestycyjne. Grupa dokonuje także szacunków kosztów niezbędnych do poniesienia w celu likwidacji odwiertów produkcyjnych i infrastruktury związanej z nimi.

Remediacja środowiska gruntowo-wodnego
Grupa szacuje poziom rezerw dotyczących rzeczowych aktywów trwałych, które z istotnym prawdopodobieństwem są potrzebne na cele remediacji środowiska gruntowo-wodnego terenów stacji paliw, terminali paliw, baz paliw, terenów zakładów produkcyjnych, instalacji wytwórczych, stacji elektroenergetycznych oraz składowisk popiołu. Dodatkowe informacje w nocie 14.11.1

 

 Grunty  

 Budynki i budowle  

 Urządzenia techniczne i maszyny  

 Środki transportu i pozostałe  

Środki trwałe
w budowie
 

 Aktywa
z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych 
 

 Aktywa
z tytułu 
zagospodarowania

i wydobycia zasobów mineralnych  

 Razem         

 Wartość księgowa netto na 
01/01/2020   

Wartość księgowa brutto 

 1 182  

 24 208  

 41 732  

 2 599  

 3 991  

 1 379  

 6 757  

 81 848  

Skumulowane umorzenie 

 (13) 

 (11 185) 

 (22 746) 

 (1 536) 

 -  

 (38) 

 (2 051) 

 (37 569) 

Odpisy aktualizujące 

 (28) 

 (1 659) 

 (8 298) 

 (94) 

 (131) 

 (807) 

 (699) 

 (11 716) 

Dotacje 

 -  

 (45) 

 (152) 

 (2) 

 (1) 

 -  

 -  

 (200) 

 

 1 141  

 11 319  

 10 536  

 967  

 3 859  

 534  

 4 007  

 32 363  

zwiększenia/(zmniejszenia) netto 

Nakłady inwestycyjne 

 4  

 158  

 162  

 37  

 6 865  

 146  

 255  

 7 627  

Amortyzacja 

 (1) 

 (1 141) 

 (1 976) 

 (280) 

 -  

 (8) 

 (353) 

 (3 759) 

Koszty finansowania zewnętrznego 

 -  

 2  

 17  

 -  

 24  

 -  

 -  

 43  

Nabycie jednostek zależnych 

 108  

 8 957  

 4 050  

 499  

 704  

 -  

 -  

 14 318  

Odpisy aktualizujące netto, w tym: * 

 (15) 

 (1 783) 

 1 641  

 (3) 

 56  

 (119) 

 (1 295) 

 (1 518) 

Utworzenie  

 (15) 

 (106) 

 (89) 

 (11) 

 (22) 

 (331) 

 (1 356) 

 (1 930) 

Odwrócenie  

 -  

 60  

 21  

 7  

 1  

 203  

 61  

 353  

Reklasyfikacje 

 12  

 3 393  

 1 850  

 527  

 (5 814) 

 (2) 

 61  

 27  

Dotacje 

 -  

 (12) 

 3  

 -  

 -  

 -  

 -  

 (9) 

Różnice kursowe w tym: 

 43  

 139  

 215  

 10  

 52  

 -  

 10  

 469  

różnice kursowe dotyczące odpisów aktualizujących 

 (2) 

 (46) 

 88  

 -  

 (1) 

 (1) 

 (36) 

 2  

Pozostałe 

 (1) 

 (21) 

 (57) 

 (59) 

 (26) 

 (9) 

 (1) 

 (174) 

 

 1 291  

 21 011  

 16 441  

 1 698  

 5 720  

 542  

 2 684  

 49 387  

 Wartość księgowa netto na 
31/12/2020  

Wartość księgowa brutto 

 1 350  

 37 200  

 47 123  

 3 477  

 5 798  

 1 514  

 7 140  

 103 602  

Skumulowane umorzenie 

 (14) 

 (12 644) 

 (23 964) 

 (1 680) 

 (1) 

 (45) 

 (2 426) 

 (40 774) 

Odpisy aktualizujące 

 (45) 

 (3 488) 

 (6 569) 

 (97) 

 (76) 

 (927) 

 (2 030) 

 (13 232) 

Dotacje 

 -  

 (57) 

 (149) 

 (2) 

 (1) 

 -  

 -  

 (209) 

 

 1 291  

 21 011  

 16 441  

 1 698  

 5 720  

 542  

 2 684  

 49 387  

 Wartość księgowa netto na 
01/01/2019  

Wartość księgowa brutto 

 1 193  

 23 634  

 40 384  

 2 376  

 3 476  

 1 281  

 6 045  

 78 389  

Skumulowane umorzenie 

 (11) 

 (10 505) 

 (21 601) 

 (1 420) 

 -  

 (31) 

 (1 695) 

 (35 263) 

Odpisy aktualizujące 

 (34) 

 (1 702) 

 (8 227) 

 (95) 

 (145) 

 (608) 

 (736) 

 (11 547) 

Dotacje 

 -  

 (48) 

 (138) 

 (3) 

 -  

 -  

 -  

 (189) 

 

 1 148  

 11 379  

 10 418  

 858  

 3 331  

 642  

 3 614  

 31 390  

zwiększenia/(zmniejszenia) netto  

Nakłady inwestycyjne 

 4  

 49  

 103  

 98  

 3 227  

 143  

 473  

 4 097  

Amortyzacja 

 (1) 

 (752) 

 (1 548) 

 (231) 

 -  

 (7) 

 (323) 

 (2 862) 

Koszty finansowania zewnętrznego 

 -  

 5  

 10  

 2  

 5  

 13  

 -  

 35  

Odpisy aktualizujące netto, w tym: * 

 5  

 50  

 2  

 1  

 15  

 (199) 

 72  

 (54) 

Utworzenie  

 -  

 (54) 

 (30) 

 (1) 

 (36) 

 (206) 

 (36) 

 (363) 

Odwrócenie  

 -  

 89  

 13  

 2  

 -  

 -  

 110  

 214  

Reklasyfikacje 

 (14) 

 603  

 1 617  

 246  

 (2 675) 

 (56) 

 26  

 (253) 

Dotacje 

 -  

 3  

 (14) 

 1  

 (1) 

 -  

 -  

 (11) 

Różnice kursowe w tym: 

 (3) 

 (1) 

 7  

 2  

 7  

 3  

 163  

 178  

różnice kursowe dotyczące odpisów aktualizujących 

 1  

 (7) 

 (73) 

 -  

 (1) 

 -  

 (35) 

 (115) 

Pozostałe 

 2  

 (17) 

 (59) 

 (10) 

 (50) 

 (5) 

 (18) 

 (157) 

 Wartość księgowa netto na 
31/12/2019  

 1 141  

 11 319  

 10 536  

 967  

 3 859  

 534  

 4 007  

 32 363  


* Odpisy aktualizujące netto obejmują utworzenie, odwrócenie, wykorzystanie oraz reklasyfikacje.

Opis przyczyn zmian głównych odpisów aktualizujących znajduje się w nocie 14.4.

W 2020 i 2019 roku nakłady inwestycyjne zostały pomniejszone o kwotę odpowiednio 106 mln PLN i 30 mln PLN z tytułu otrzymanych/należnych kar za nieterminowe wykonanie kontraktów inwestycyjnych.

Stopa kapitalizacji zastosowana do wyliczenia aktywowanych kosztów finansowania zewnętrznego za 2020 rok i za 2019 rok wyniosła odpowiednio 0,95% i 0,92%.

Wartość księgowa brutto w pełni zamortyzowanych rzeczowych aktywów trwałych będących nadal w użytkowaniu na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła odpowiednio 5 387 mln PLN oraz 4 790 mln PLN*.

* dane przekształcone

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF