14.6. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

WYBRANEZASADY RACHUNKOWOŚCI

Środki pieniężne
Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych oraz środki pieniężne w drodze. Ekwiwalenty środków pieniężnych to krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności (o pierwotnym terminie zapadalności do trzech miesięcy), łatwo wymienialne na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażone na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. Wycenę i rozchód środków pieniężnych w walutach obcych ustala się przy zastosowaniu metody FIFO (ang. First In First Out, tzn. Pierwsze Weszło Pierwsze Wyszło).

 

 31/12/2020  

 31/12/2019  

Środki pieniężne 

 1 240  

 6 037  

Pozostałe środki pieniężne 

 -  

 122  

 

 1 240  

 6 159  

w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 

 217  

 1 086  

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią głównie środki na rachunku VAT (split payment) oraz zabezpieczenie rozliczeń z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. wniesione przez PKN ORLEN oraz Grupę Energa.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania zmniejszyły się o 869 mln PLN i wyniosły 217 mln PLN głównie w związku z:

  • rozwiązanym w II kwartale 2020 roku zabezpieczeniem w kwocie 1 mld PLN na ogłoszone we wcześniejszym okresie przez PKN ORLEN wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji ENERGA S.A.;
  • zwiększeniem stanu zabezpieczeń z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. w związku z objęciem kontroli nad Grupą ENERGA prezentującą w tej pozycji w kwotę 45 mln PLN.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF