14.4. UTRATA WARTOŚCI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I AKTYWÓW Z TYTUŁU PRAW DO UŻYTKOWANIA

WYBRANEZASADY RACHUNKOWOŚCI

Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, aktywów z tytułu praw do użytkowania
Na koniec okresu sprawozdawczego Grupa ocenia, czy istnieją przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości lub odwrócenie odpisu aktualizującego któregoś ze składników aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne (tzw. CGU – cash generating unit).
W przypadku występowania przesłanek, że mogła nastąpić utrata wartości, przeprowadzany jest test na utratę wartości, w ramach którego Grupa szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów lub CGU poprzez ustalenie wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży lub wartości użytkowej z zastosowaniem właściwej stopy dyskonta, w zależności od tego, która z nich jest wyższa.
Wartość odzyskiwalna ustalana jest na poziomie CGU, do którego dany składnik aktywów należy. Aktywa, które samodzielnie nie generują przepływów pieniężnych, grupuje się na najniższym poziomie, na jakim powstają przepływy pieniężne niezależne od przepływów z innych aktywów (CGU).
Utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych i pozostałych przychodach operacyjnych.

SZACUNKII OSĄDY

Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, aktywów z tytułu praw do użytkowania
Grupa przeprowadziła testy pod kątem utraty wartości aktywów w oparciu o modele zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Założenia przyjęte w modelach w odniesieniu do kształtowania się przyszłych oczekiwanych przepływów pieniężnych, jak również sposób kalkulacji stóp dyskonta, to najbardziej istotne obszary szacunków. W opracowanych scenariuszach kształtowania się przyszłych oczekiwanych przepływów pieniężnych krytyczne założenia dotyczyły przede wszystkim prognoz co do kluczowych parametrów makroekonomicznych.
Istotnym osądem przyjętym przez Zarząd PKN ORLEN było przypisanie wag prawdopodobieństwa dla poszczególnych scenariuszy makroekonomicznych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa ORLEN zidentyfikowała przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów” związane z:

  • zmianą otoczenia makroekonomicznego w 2020 roku wywołaną pandemią COVID-19,
  • przyjęciem nowych założeń makroekonomicznych na lata 2021-2030 oraz planów w zakresie utrzymania i wykorzystania poszczególnych aktywów oraz spółek zależnych PKN ORLEN ujętych w ogłoszonej w dniu 30 listopada 2020 roku Strategią Grupy ORLEN do 2030 roku,
  • przyjęciem nowych założeń makroekonomicznych i prognoz finansowych na rok 2021 ujętych w Planie Finansowym PKN ORLEN i Grupy ORLEN na rok 2021, przyjętym w dniu 28 stycznia 2021 roku.

 

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF