14.4.2. UTWORZENIE I ODWRÓCENIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH, AKTYWÓW Z TYTUŁU PRAW DO UŻYTKOWANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020

Aktywa segmentuRafineria

Testy na utratę wartości aktywów oparte o w/w założenia wykazały konieczność utworzenia odpisów aktualizujących aktywa produkcyjne segmentu Rafineryjnego ORLEN Lietuva w wysokości (22) mln USD, co odpowiada (81) mln PLN. Stopa dyskonta dla aktywów Orlen Lietuva to 6,22%.

W Grupie UNIPETROL utworzono odpis aktualizujący aktywa PARAMO związanego z zatwierdzeniem nowej strategii działalności oraz decyzją o zamknięciu zakładu produkcyjnego w Kolin w kwocie (387) mln CZK ,co odpowiada (66) mln PLN. Stopa dyskonta dla aktywów rafineryjnych Grupy UNIPETROL to 5,64%.

ORLEN Oil po przeprowadzonej restrukturyzacji od 2019 roku wykazuje pozytywne i stabilne wyniki finansowe. Testy na utratę wartości przeprowadzone na dzień 31 grudnia 2020 roku przy zastosowaniu stopy dyskonta 3,82% potwierdziły pozytywną wycenę wartości użytkowej aktywów ORLEN Oil, w wyniku czego ORLEN Oil dokonał odwrócenia odpisu na kwotę 30 mln PLN.

Wartość użytkowa CGU segmentu Rafineria w Grupie ORLEN dla których na dzień 31 grudnia 2020 dokonano aktualizacji wartości aktywów

 

2020 

Unipetrol Rafineria 

3 698 

ORLEN Lietuva 

2 030 

ORLEN Oil 

349 

 

6 077 

Analiza wrażliwości wartości użytkowej segmentu Rafineria Grupy UNIPETROL w ramach testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2020 roku

 

                                                 w mln PLN                                                 

EBITDA 

STOPA DYSKONTA 

Polska 

-5% 

0% 

5% 

 - 1 p.p. 

 

zwiększenie odwrócenia 

zwiększenie odwrócenia 

zwiększenie odwrócenia 

 83  

 438  

 793  

0,0 p.p. 

 

zwiększenie odpisu 

                                   -     

zwiększenie odwrócenia 

 (327) 

 327  

 + 1 p.p. 

 

zwiększenie odpisu 

zwiększenie odpisu 

zwiększenie odpisu 

 (687) 

 (384) 

 (81) 

Analiza wrażliwości utraty wartości użytkowej segmentu Rafineria Grupy ORLEN Lietuva w ramach testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2020 roku

 

                                                w mln PLN                                             

EBITDA 

STOPA DYSKONTA 

Polska 

-5% 

0% 

5% 

 - 1 p.p. 

 

zwiększenie odwrócenia 

zwiększenie odwrócenia 

zwiększenie odwrócenia 

 268  

 699  

 1 129  

0,0 p.p. 

 

zwiększenie odpisu 

                                   -     

zwiększenie odwrócenia 

 (383) 

 383  

 + 1 p.p. 

 

zwiększenie odpisu 

zwiększenie odpisu 

zwiększenie odpisu 

 (922) 

 (581) 

 (239) 

Oszacowane w wyniku wyceny poziomy odpisów i odwróceń aktualizujących aktywa ORELN Oil i PARAMO nie są wrażliwe na zmianę przyjętych do analizy wrażliwości stóp dyskonta +/- 1p.p. i EBITDA +/- 5%.
Dla pozostałych aktywów segmentu Rafineria, testy na utratę wartości dokonane na dzień 31 grudnia 2020 roku nie potwierdziły konieczności dokonywania odpisów ani rozwiązań odpisów z tytułu utraty wartości aktywów.

Aktywa segmentuWydobycie

Każdy projekt poszukiwawczy i obszar wydobywczy w ramach segmentu Wydobycie traktowany jest jako odrębne CGU.

Aktualna ocena perspektywiczności eksploatowanych złóż oraz odkryć ropy i gazu na terenie Polski ujawniła spadek poziomu zasobów względem ostatniej weryfikacji o 31%.

W wyniku przeprowadzenia testów oraz wycofania się z niektórych projektów poszukiwawczych w 2020 roku Grupa ORLEN Upstream Polska rozpoznała odpis w wysokości (553) mln PLN (w projekcie Płotki dotyczący aktywów wydobywczych w kwocie (211) mln PLN oraz aktywów poszukiwawczych w kwocie (342) mln PLN, z czego w projekcie Edge w kwocie (36) mln PLN, w projekcie Sieraków w kwocie (40) mln PLN, w projekcie Płotki w kwocie (123) mln PLN, w projekcie Bieszczady (135) mln PLN, w projekcie Karpaty (8) mln PLN). W tym samym okresie dokonano odwróceń odpisów w wysokości 216 mln PLN, z czego 13 mln PLN dotyczący aktywów wydobywczych w projekcie Płotki, 203 mln PLN dotyczący aktywów poszukiwawczych z czego w projekcie Płotki w kwocie 174 mln PLN, w projekcie Bieszczady w kwocie 13 mln PLN, oraz dla materiałów inwestycyjnych w kwocie 16 mln PLN. W wycenach zastosowano stopę dyskonta na poziomie 7,10%. Wartość odzyskiwalna dla aktywów wydobywczych polskich została określona metodą wartości użytkowej ze względu na brak aktywnego rynku.

Aktualna ocena perspektywiczności eksploatowanych złóż oraz aktywów poszukiwawczych na terenie Kanady ujawniła spadek poziomu zasobów względem ostatniej weryfikacji o 35%.

W wyniku przeprowadzonych testów w 2020 roku Grupa ORLEN Upstream Kanada rozpoznała utratę wartości aktywów netto w wysokości (1 085) mln PLN. Łączna wartość rozpoznanych odpisów wyniosła (1 134) mln PLN i dotyczyła głównie aktywów CGU Kakwa i CGU Ferrier. Łączna wartość odwróceń odpisów wyniosła 49 mln PLN i dotyczyła CGU Ferrier i CGU Southern Alberta. W wycenach zastosowano stopy dyskonta na poziomie od 11% do 16,4%. Wartość odzyskiwalna dla aktywów wydobywczych kanadyjskich została określona metodą wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży. Przy wycenie zastosowano Poziom 3 hierarchii wyceny.

Łączny wpływ rozpoznanych odpisów netto na majątku trwałym Grupy ORLEN Upstream w roku 2020 wynosi (1 422) mln PLN.

 

IQ_2020 

IIQ_2020 

IIIQ_2020 

IVQ_2020 

2020 

ORLEN Upstream Polska 

(115) 

(133) 

10 

(99) 

(337) 

ORLEN Upstream Kanada 

(381) 

 

 

(704) 

(1 085) 

 

(496) 

(133) 

10 

(803) 

(1 422) 

Wartość odzyskiwalna aktywów segmentu Wydobycie w Grupie Upstream na 31 grudnia 2020

 

2020 

ORLEN Upstream Kanada (wartość godziwa pomniejszona o koszty doprowadzenia do sprzedaży)  

2 061 

ORLEN Upstream Polska (wartość użytkowa) 

408 

 

2 469 

Analiza wrażliwości wartości użytkowej aktywów segmentu wydobycie ORLEN Upstream Polska w ramach testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2020 roku

 

                                           w mln PLN                                          

EBITDA 

STOPA DYSKONTA 

zmiana 

-5% 

0% 

5% 

 - 1 p.p. 

 

zmniejszenie odpisu 

zmniejszenie odpisu 

zmniejszenie odpisu 

 6  

 27  

 47  

0,0 p.p. 

 

zwiększenie odpisu 

                                   -     

zmniejszenie odpisu 

 (20) 

 19  

 + 1 p.p. 

 

zwiększenie odpisu 

zwiększenie odpisu 

zwiększenie odpisu 

 (42) 

 (24) 

 (5) 

Analiza wrażliwości wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży aktywów segmentu wydobycie ORLEN Upstream Kanada w ramach testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2020 roku

 

                                 w mln PLN                             

EBITDA 

STOPA DYSKONTA 

0 

-5% 

0% 

5% 

 - 1 p.p. 

 

zwiększenie odpisu 

zmniejszenie odpisu 

zmniejszenie odpisu 

 (213) 

 125  

 467  

0,0 p.p. 

 

zwiększenie odpisu 

                                   -     

zmniejszenie odpisu 

 (321) 

 325  

 + 1 p.p. 

 

zwiększenie odpisu 

zmniejszenie odpisu 

zmniejszenie odpisu 

 (420) 

 114  

 195  

Aktywa segmentuDetal

Grupa ORLEN w 2020 roku w wyniku przeprowadzenia testów na utratę wartości na pojedynczych stacjach paliw dokonała odpisów aktualizujących netto wartość aktywów segmentu Detal w wysokości (39) mln PLN. Dotyczy to głównie aktywów PKN ORLEN (13) mln PLN (stopy dyskonta stosowane w trakcie roku 2020 od 5,14% do 5,92%), Grupy Unipetrol (8) mln PLN (stopy dyskonta stosowane w trakcie roku 2020 od 3,84% do 5,74%) i Grupy ORLEN Deutschland (17) mln PLN (stopy dyskonta stosowane w trakcie roku 2020 od 1,98% do 3,64%).

Podsumowanie wyników analizy utraty wartości
Łączny wpływ rozpoznanych odpisów netto na majątku trwałym Grupy ORLEN w roku 2020 wynosi (1 591) mln PLN.

Odpisy aktualizujące netto wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania

 

IQ_2020 

IIQ_2020 

IIIQ_2020 

IVQ_2020 

2020 

Grupa Orlen Upstream 

(496) 

(133) 

10 

(803)* 

(1 422) 

ORLEN Lietuva 

 

 

 

(81)* 

(81) 

Unipetrol - Paramo 

 

 

 

(66)* 

(66) 

ORLEN Oil 

 

 

 

30 

30 

Pozostałe 

(8) 

(13) 

(2) 

(29) 

(52) 

 

(504) 

(146) 

8 

(949) 

(1 591) 


*wartości ujęte w raporcie bieżącym nr 10/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 w sprawie przewidywanych istotnych zdarzeń jednorazowych wpływających istotnie na dane finansowe 2020 roku wykazane w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ORLEN za 2020 rok

Odpowiednio odwrócenie oraz utworzenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania, zostały ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych w nocie 13.9 oraz pozostałych kosztach operacyjnych w nocie 13.10.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF