14.2.1. PRAWA MAJĄTKOWE

Prawamajątkowe

Zmiana stanu posiadanych uprawnień do emisji CO2 za 2020 rok

 

Ilość 
(w tys. ton)  

Wartość 

01/01/2020 

 16 432  

 787  

Otrzymane nieodpłatnie 

 7 422  

 764  

Rozliczenie emisji za 2019 rok 

 (15 875) 

 (987) 

Nabycie jednostek zależnych 

 567  

 62  

Zakup/(Sprzedaż)/Pozostałe 

 891  

 100  

Różnice kursowe 

 -  

 5  

 

 9 437  

 731  

W 2020 roku emisje CO2 w Grupie ORLEN wyniosły 17 027 tys. ton natomiast wartość rezerwy na emisje CO2 na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 1 274 mln PLN.

Wartość rynkowa posiadanych uprawnień EUA przewyższa ich łączną wartość księgową, w związku z czym Grupa nie identyfikuje przesłanek utraty ich wartości.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość rynkowa jednego uprawnienia EUA wyniosła 150,17 PLN (co odpowiada 32,54 EUR według kursu na dzień 31 grudnia 2020 roku) (źródło: www.theice.com).

Zmiana stanu posiadanych uprawnień do energii kolorowych za 2020 rok

 

Ilość 
(w tys. ton)  

Wartość 

01/01/2020 

 346  

 25  

Otrzymane nieodpłatnie 

 414  

 74  

Rozliczenie emisji za 2019 rok 

 (3 737) 

 (545) 

Nabycie jednostek zależnych 

 4 100  

 634  

Zakup/(Sprzedaż)/Pozostałe 

 2 795  

 433  

 

 3 918  

 621  

W 2020 roku wolumen obowiązku umorzenia uprawnień do energii kolorowych w Grupie ORLEN wyniósł 916 tys. ton natomiast wartość rezerwy z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 186 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość księgowa uprawnień zablokowanych w ramach depozytów zabezpieczających w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (IRGIT) wyniosła:

  • 180 mln PLN i dotyczyła 3 mln uprawnień EUA oraz 160 tys. MWh uprawnień do energii kolorowych PKN ORLEN S.A,
  • 67 mln PLN i dotyczyła 496 tys. uprawnień EUA oraz 240 tys. MWh uprawnień do energii kolorowych Grupa ENERGA.

Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku w pozycji należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Grupa ujęła należne prawa majątkowe do energii kolorowych odpowiednio w kwocie 26 mln PLN oraz 30 mln PLN oraz do emisji CO2 na 31 grudnia 2019 roku w kwocie 18 mln PLN (nota 14.5.2).

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF