13.10. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Pozostałe kosztyoperacyjne

 

 NOTA  

2020 

2019 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 

 

 (45) 

 (55) 

Utworzenie rezerw 

 

 (227) 

 (104) 

Utworzenie  odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych,
wartości niematerialnych, aktywów z tytułu praw do użytkowania,
pozostałych składników majątku trwałego oraz aktywów 
trwałych przeznaczonych do sprzedaży 

14.4 

 (1 961) 

 (424) 

Kary, szkody i odszkodowania 

 

 (54) 

 (24) 

Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych dotyczących ekspozycji operacyjnej 

 

 (3 566) 

 (692) 

Część nieefektywna dotycząca wyceny i rozliczenia  
ekspozycji operacyjnej 

 

 (47) 

 (92) 

Rozliczenie kosztów zabezpieczenia  

 

 (6) 

 (4) 

Pozostałe, w tym: 

 

 (320) 

 (322) 

nieodpłatne świadczenia 

 

 (214) 

 (58) 

niedobory materiałów w magazynach obcych 

17.4.1 

 -  

 (156) 

 

 

 (6 226) 

 (1 717) 

W 2020 roku pozycja utworzenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, aktywów z tytułu praw do użytkowania i pozostałych składników majątku trwałego oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży w wysokości (1 961) mln PLN dotyczyła głównie odpisów w segmencie Wydobycie w wysokości (1 686) mln PLN. Dodatkowe informacje w nocie 14.4.

W 2020 roku pozycja netto wycen i rozliczeń pochodnych instrumentów finansowych dotyczących ekspozycji operacyjnej (instrumenty niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń) w kwocie 1 293 mln PLN dotyczyła głównie wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w wysokości 700 mln PLN (szczegółowe informacje w nocie 16.5.1.2). W 2019 roku w Grupie nie występowały tego typu transakcje. W 2020 i 2019 roku powyższe pozycje dotyczyły także swapów towarowych zabezpieczających niedopasowanie czasowe na zakupach ropy i zabezpieczenia asfaltów w wysokości odpowiednio 592 mln PLN i (226) mln PLN. Zmiana wyceny transakcji wynika ze spadku cen ropy naftowej związanej z kryzysem na rynku wywołanym koronawirusem a także osłabieniem PLN względem USD. Zmiana pozycji netto wycen i rozliczeń pochodnych instrumentów finansowych dotyczących ekspozycji operacyjnej wynikała głównie z zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń dla transakcji zabezpieczających ekspozycję wynikającą z tytułu niedopasowania czasowego na zakupach ropy. Na 31 grudnia 2019 roku wycena transakcji ujęta była w kapitale z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń, natomiast na 31 grudnia 2020 roku zarówno wycena jak i rozliczenie transakcji ujęte są w pozostałej działalności operacyjnej.

W 2020 roku wzrost kosztów nieodpłatnych świadczeń dotyczył głównie działań prospołecznych Grupy na rzecz walki z koronawirusem w kwocie (139) mln PLN. Dodatkowe informacje w nocie 8.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF