13.9. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Pozostałe przychodyoperacyjne

 

 NOTA

2020

2019

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

 

 24

 21

Zysk z tytułu okazyjnego nabycia jednostek zależnych

7.3

 4 063

 -

Odwrócenie rezerw

 

 104

 26

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, aktywów z tytułu praw do użytkowania, pozostałych składników majątku trwałego oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży

1114.4

 370

 245

Kary i odszkodowania

 

 134

 54

Dotacje

 

 40

 -

Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych dotyczących ekspozycji operacyjnej

 

 4 859

 466

Część nieefektywna dotycząca wyceny i rozliczenia
ekspozycji operacyjnej

 

 23

 120

Rozliczenie kosztów zabezpieczenia

 

 173

 165

Pozostałe, w tym:

 

 268

 149

otrzymane/należne certyfikaty energetyczne

 

 70

 29

rekompensaty z tytułu różnicy cen z funduszu wypłat z lat poprzednich

 

 60

 -

 

 

 10 058

 1 246

Pozycja zysk z tytułu okazyjnego nabycia jednostek zależnych dotyczy głównie rozliczenia transakcji nabycia akcji ENERGA w wysokości 4 062 mln PLN. Dodatkowe informacje w nocie 7.3.

W 2020 roku pozycja odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, aktywów z tytułu praw do użytkowania, pozostałych składników majątku trwałego oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 370 mln PLN dotyczyła głównie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w segmencie Wydobycie w wysokości 264 mln PLN. Dodatkowe informacje w nocie 14.4.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF