13.11.2. KOSZTY FINANSOWE

Kosztyfinansowe

 

2020 

2019 

Odsetki obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej 

 (304) 

 (187) 

Odsetki z tytułu leasingu 

 (132) 

 (100) 

Odsetki od zobowiązań podatkowych 

 (2) 

 (2) 

Nadwyżka ujemnych różnic kursowych 

 (506) 

 -  

Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych 

 (841) 

 (547) 

Pozostałe 

 (104) 

 (65) 

 

 (1 889) 

 (901) 

W 2020 i 2019 roku pozycje netto wycen i rozliczeń pochodnych instrumentów finansowych (instrumenty niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń) wyniosły odpowiednio (178) mln PLN i 254 mln PLN i dotyczyły głównie zabezpieczenia ryzyka zmian kursów wymiany w odniesieniu do płatności faktur za ropę w walutach obcych, zabezpieczenia waluty dla transakcji płynnościowych oraz zabezpieczenia stóp procentowych i płatności odsetek od obligacji.

Główny wpływ na zmianę wyceny i rozliczenia pochodnych instrumentów finansowych w 2020 roku miało osłabienie się PLN względem USD oraz EUR na rynkach finansowych.

Nadwyżka ujemnych różnic kursowych w 2020 roku w kwocie (506) mln PLN wynika głównie ze zrealizowanych różnic kursowych w wartości (141) mln PLN z tytułu spłaty kredytów EUR przez PKN ORLEN S.A oraz z niezrealizowanych różnic kursowych (461) mln PLN z tytułu aktualnego na dzień 31 grudnia 2020 zadłużenia Grupy w walucie EUR.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF