13.4. PRZYCHODY Z TYTUŁU UMÓW Z KLIENTAMI WEDŁUG KRYTERIUM RODZAJU UMOWY

Przychody z tytułu umów z klientamiwedług kryterium rodzaju umowy

 

 

NOTA

 

Segment
Rafineria

Segment Petrochemia

Segment
Energetyka

Segment
Detal

Segment
Wydobycie

Funkcje Korporacyjne

Razem

2020

2019*

2020

2019*

2020

2019*

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

 Oparte na stałej cenie

 

 33 348

 55 675

 8 124

 10 501

 10 084

 1 627

 30 620

 38 516

 482

 608

 61

 47

 82 719

 106 974

 Oparte na zmiennej cenie

 

 599

 719

 2 456

 2 845

 6

 6

 -

 184

 -

 -

 -

 4

 3 061

 3 758

Rozliczane w oparciu o zużyty czas i nakłady

 

 126

 106

 -

 -

 1

 2

 4

 3

 -

 -

 4

 8

 135

 119

 

13.1

 34 073

 56 500

 10 580

 13 346

 10 091

 1 635

 30 624

 38 703

 482

 608

 65

 59

 85 915

110 851


* dane przekształcone

W przypadku umów, gdzie wynagrodzenie obejmuje kwotę zmienną, Grupa ujmuje przychody w kwocie wynagrodzenia, co do którego – zgodnie z oczekiwaniami – będzie uprawniona i w stosunku do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie ulegną one odwróceniu w przyszłości. W konsekwencji Grupa nie ujmuje przychodów do momentu kiedy ustanie niepewność co do otrzymania wynagrodzenia, w szczególności w związku z posiadanymi przez klientów prawami do rabatów, premii oraz nałożonymi karami. Grupa kwalifikuje do kategorii przychodów opartych na zmiennej cenie również przychody wynikające z umów, gdzie wynagrodzenie stanowi opłatę zmienną od obrotów. Do umów rozliczanych w oparciu o zużyty czas i nakłady należą kontrakty długoterminowe, w tym budowlane i IT.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF