13.6. PRZYCHODY Z TYTUŁU UMÓW Z KLIENTAMI WEDŁUG OKRESU OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Przychody z tytułu umów z klientamiwedług okresu obowiązywania umowy

 

 

NOTA 

 

Segment  
Rafineria 

Segment
Petrochemia
 

Segment
Energetyka
 

Segment  
Detal 

Segment
Wydobycie
 

Funkcje Korporacyjne 

Razem 

2020 

2019* 

2020 

2019* 

2020 

2019* 

2020 

2019 

2020 

2019 

2020 

2019 

2020 

2019 

 Krótkoterminowe  

 

 33 941  

 56 411  

 10 580  

 13 346  

 8 983  

 855  

 30 620  

 38 701  

 482  

 608  

 62  

 55  

 84 668  

 109 976  

 Długoterminowe  

 

 132  

 89  

 -  

 -  

 1 108  

 780  

 4  

 2  

 -  

 -  

 3  

 4  

 1 247  

 875  

 

13.1 

 34 073  

 56 500  

 10 580  

 13 346  

 10 091  

 1 635  

 30 624  

 38 703  

 482  

 608  

 65  

 59  

 85 915  

 110 851  


* dane przekształcone

W Grupie w większości okres obowiązywania umów jest krótkoterminowy. Przychody dotyczące usług, których moment rozpoczęcia i zakończenia przypadają w różnych okresach sprawozdawczych (umowy długoterminowe), ujmuje się na podstawie stopnia całkowitego spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia z zastosowaniem metody opartej na nakładach. Umowy długoterminowe, które pozostają niespełnione w całości na dzień bilansowy dotyczą m.in. kontraktów budowlano-montażowych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa dokonała analizy wartości ceny transakcyjnej przypisanej do niespełnionych zobowiązań do wykonania świadczenia na koniec roku. Niespełnione lub częściowo niespełnione zobowiązania do wykonania świadczenia na koniec roku dotyczyły głównie umów sprzedaży energii elektrycznej, mediów energetycznych oraz w zakresie dostawy prasy, prenumeraty, usługi dostarczania i odbioru paczek, które zakończą się w ciągu 2021 roku lub są zawarte na czas nieokreślony z terminem wypowiedzenia do 12 miesięcy.

W związku z tym, że opisane zobowiązania stanowią część umów, które można uznać za krótkoterminowe, bądź też przychody z tytułu spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia z tych umów są rozpoznawane w kwocie, którą Grupa ma prawo zafakturować, Grupa zastosowała praktyczne rozwiązanie, zgodnie z którym nie ujawnia informacji o łącznej kwocie ceny transakcyjnej przypisanej do zobowiązań do wykonania świadczenia.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF