17.2.1. GRUPA JAKO LEASINGOBIORCA

Grupajako leasingobiorca

Zmiana stanu aktywów z tytułu praw do użytkowania

 

 Grunty  

 Budynki i budowle  

 Urządzenia techniczne i maszyny  

 Środki transportu i pozostałe  

 Razem  

 Wartość księgowa netto na 
01/01/2020  

Wartość księgowa brutto 

 1 795  

 1 685  

 125  

 1 012  

 4 617  

Skumulowane umorzenie 

 (81) 

 (205) 

 (24) 

 (322) 

 (632) 

Odpisy aktualizujące 

 (24) 

 (5) 

 (2) 

 (2) 

 (33) 

 

 1 690  

 1 475  

 99  

 688  

 3 952  

zwiększenia/(zmniejszenia) netto 

 839  

 297  

 (1) 

 165  

 1 300  

Nowe umowy leasingu, zwiększenie wynagrodzenia leasingowego 

 204  

 308  

 11  

 529  

 1 052  

Amortyzacja 

 (86) 

 (165) 

 (20) 

 (359) 

 (630) 

Odpisy aktualizujące netto 

 (12) 

 1  

 -  

 (2) 

 (13) 

Nabycie jednostek zależnych 

 731  

 92  

 7  

 21  

 851  

Pozostałe 

 2  

 61  

 1  

 (24) 

 40  

 

 2 529  

 1 772  

 98  

 853  

 5 252  

 Wartość księgowa netto na 
31/12/20 

Wartość księgowa brutto 

 2 732  

 2 153  

 138  

 1 426  

 6 449  

Skumulowane umorzenie 

 (167) 

 (377) 

 (38) 

 (569) 

 (1 151) 

Odpisy aktualizujące 

 (36) 

 (4) 

 (2) 

 (4) 

 (46) 

 

 2 529  

 1 772  

 98  

 853  

 5 252  

 Wartość księgowa netto na 
01/01/2019  

Wartość księgowa brutto 

 1 544  

 984  

 95  

 697  

 3 320  

Odpisy aktualizujące 

 -  

 -  

 (2) 

 (2) 

 (4) 

 

 1 544  

 984  

 93  

 695  

 3 316  

zwiększenia/(zmniejszenia) netto 

Nowe umowy leasingu, zwiększenie wynagrodzenia leasingowego 

 160  

 514  

 7  

 312  

 993  

Amortyzacja 

 (54) 

 (135) 

 (15) 

 (321) 

 (525) 

Odpisy aktualizujące netto 

 (24) 

 (5) 

 -  

 -  

 (29) 

Reklasyfikacje 

 97  

 150  

 19  

 49  

 315  

Pozostałe 

 (33) 

 (33) 

 (5) 

 (47) 

 (118) 

 Wartość księgowa netto na 
31/12/2019  

 1 690  

 1 475  

 99  

 688  

 3 952  

Łączna wartość wydatków z tytułu umów leasingowych, zaprezentowanych w działalności finansowej i operacyjnej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w roku 2020 i 2019 wyniosła odpowiednio (884) mln PLN i (724) mln PLN.

Analiza wymagalności zobowiązań z tytułu leasingu

 

 31/12/2020  

 31/12/2019  

do jednego roku  

 713  

 618  

od 1 roku do 2 lat 

 1 372  

 1 135  

od 2 lat do 3 lat 

 410  

 279  

od 3 lat do 4 lat 

 334  

 222  

od 4 lat do 5 lat 

 329  

 193  

powyżej 5 lat 

 4 946  

 3 416  

 

 8 104  

 5 863  

Dyskonto 

 (2 890) 

 (1 865) 

 

 5 214  

 3 998  

Kwoty z tytułu umów leasingu ujęte w sprawozdaniu z zysku lub strat i innych całkowitych dochodów

 

2020 

2019 

Koszty z tytułu: 

 

 (259) 

 (251) 

odsetek z tytułu leasingu 

Koszty finansowe 

 (132) 

 (100) 

leasingu krótkoterminowego 

Koszty według rodzaju: Usługi Obce 

 (91) 

 (112) 

leasingu aktywów o niskiej wartości niebędący leasingiem krótkoterminowym 

Koszty według rodzaju: Usługi Obce 

 (7) 

 (6) 

zmiennych opłat leasingowych nieujętych w wycenie zobowiązań leasingowych 

Koszty według rodzaju: Usługi Obce 

 (29) 

 (33) 

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF