17.1. POSIADANE KONCESJE

Posiadanekoncesje

Grupa prowadzi działalność gospodarczą, która ze względu na interes publiczny wymaga posiadania koncesji.

31/12/2020 

Okresy pozostałe do wygaśnięcia koncesji (w latach) 

Energia elektryczna: wytwarzanie, dystrybucja, obrót 

5-10 

Energia cieplna: wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, obrót 

5-10 

Gaz ziemny: dystrybucja, obrót w kraju i zagranicą 

5-10 

Paliwa ciekłe: wytwarzanie, przesyłanie, magazynowanie, przeładunek, obrót w kraju i zagranicą 

5-11 

Bezzbiornikowe magazynowanie ropy naftowej i paliw płynnych 

9 

Złoża soli kamiennej: eksploatacja 

12 

Poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 

1-4 

Morskie Farmy Wiatrowe: przygotowanie, realizacja, eksploatacja                                         

21 

Ochrona osób i mienia 

 bezterminowo  

Na dzień 31 grudnia 2020 i 31 grudnia 2019 roku Grupa nie posiadała zobowiązań umownych na usługi koncesjonowane zgodnie z interpretacją KIMSF 12 - Umowy na usługi koncesjonowane.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF