17.6. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Transakcjepodmiotami powiązanymi

W 2020 roku oraz w 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły transakcje podmiotów powiązanych Grupy ORLEN z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz członkami pozostałego kluczowego personelu kierowniczego Jednostki Dominującej i z bliskimi im osobami.

W 2020 roku wystąpiły głównie transakcje sprzedaży usług prawnych członków kluczowego personelu kierowniczego i bliskich im osób z podmiotami powiązanymi Grupy ORLEN, a łączna wartość sprzedaży i zakupu wyniosła w tym okresie odpowiednio: 875 tys. PLN oraz (33) tys. PLN.

W 2019 roku nie wystąpiły transakcje kluczowego personelu kierowniczego i bliskich im osób z podmiotami powiązanymi Grupy ORLEN.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku saldo zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań z tytułu powyższych transakcji wystąpiło w kwocie 27 tys. PLN, a na dzień 31 grudnia 2019 nie wystąpiło.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF