17.6.2. TRANSAKCJE ORAZ STAN ROZRACHUNKÓW SPÓŁEK GRUPY ORLEN Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Transakcje oraz stan rozrachunków spółek Grupy ORLENz podmiotami powiązanymi

 

Sprzedaż 

Zakupy 

2020 

2019 

2020 

2019 

Jednostki współkontrolowane 

 2 578  

 3 119  

 (228) 

 (136) 

wspólne przedsięwzięcia 

 2 485  

 2 982  

 (170) 

 (54) 

wspólne działania 

 93  

 137  

 (58) 

 (82) 

 

 2 578  

 3 119  

 (228) 

 (136) 

 

 

Należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe należności 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowiązania 

31/12/2020 

31/12/2019 

31/12/2020 

31/12/2019 

Jednostki współkontrolowane 

 394  

 540  

 91  

 16  

wspólne przedsięwzięcia 

 383  

 529  

 70  

 10  

wspólne działania 

 11  

 11  

 21  

 6  

 

 394  

 540  

 91  

 16  

Powyższe transakcje z jednostkami współkontrolowanymi obejmują głównie sprzedaż i zakupy produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz usług.

W 2020 roku i w 2019 roku w Grupie nie wystąpiły transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

Dodatkowo w 2020 roku, na podstawie złożonych oświadczeń, wystąpiły transakcje pomiędzy podmiotami, w których kluczowe stanowiska pełniły bliskie osoby powiązane z pozostałym kluczowym personelem kierowniczym Jednostki Dominującej a podmiotami Grupy ORLEN.

W 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa zidentyfikowała następujące transakcje:

  • sprzedaż i zakup wyniosły odpowiednio 0,7 mln PLN i (3,5) mln PLN;
  • saldo należności wyniosło 0,07 mln PLN;
  • saldo zobowiązań wyniosło 0,2 mln PLN.

Powyższe transakcje dotyczyły głównie zakupu i sprzedaży paliw i oleju napędowego.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF