17.6.3. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI ZE SKARBEM PAŃSTWA

Transakcje z jednostkamipowiązanymi ze Skarbem Państwa

Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku Skarb Państwa był właścicielem 27,52% akcji Jednostki Dominującej Grupy ORLEN - PKN ORLEN i posiada zdolność wywierania na nią znaczącego wpływu.

Grupa zidentyfikowała transakcje z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa w oparciu o „Spółki z udziałem Skarbu Państwa” opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W 2020 i w 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 i na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa zidentyfikowała następujące transakcje:

 

2020

2019

Sprzedaż

 2 297

 2 083

Zakupy

 (5 146)

 (4 406)

 

31/12/2020 

31/12/2019 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

 653  

 339  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

 592  

 683  

Powyższe transakcje, przeprowadzone na warunkach rynkowych, związane były głównie z bieżącą działalnością operacyjną Grupy ORLEN i dotyczyły głównie sprzedaży paliw, zakupu i sprzedaży gazu ziemnego, energii, usług transportowych i magazynowania.
Dodatkowo występowały również transakcje o charakterze finansowym (kredyty, gwarancje, opłaty bankowe, prowizje) z Bankiem PKO BP, Bankiem Pekao S.A. oraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (opłaty bankowe, prowizje).

W kwietniu 2020 roku PKN ORLEN w ramach transakcji przejęcia kontroli nad ENERGA, nabył od Skarbu Państwa 213,33 mln akcji ENERGA stanowiących 51,52 %. jej kapitału i stanowiących około 64 % głosów na walnym zgromadzeniu spółki za łączną kwotę 1,781 mld PLN. Dodatkowe informacje w nocie 7.3.

Pod koniec 2020 roku PKN ORLEN oraz inne spółki z Grupy ORLEN, wykonując polecenie Prezesa Rady Ministrów przekazane w ramach decyzji wydanej na podstawie art. 11h ust 3 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1842), zaangażowały się w przygotowanie szpitali tymczasowych w Płocku oraz w Ostrołęce w celu zabezpieczenia dodatkowych łóżek dla pacjentów z COVID-19. Koszty poniesione w związku z zaangażowaniem w realizację projektu budowy szpitali tymczasowych za 2020 rok, które mają zostać zwrócone na podstawie umów pomiędzy PKN ORLEN a Skarbem Państwa – Ministrem Aktywów Państwowych, wyniosły 39 mln PLN. Dodatkowe informacje zostały zaprezentowane w nocie 8.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF