17.7. WYNAGRODZENIE WYNIKAJĄCE Z UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Wynagrodzenie wynikające z umowy z podmiotem uprawnionymdo badania sprawozdań finansowych

   

2020 

2019 

Jednostka Dominująca 

 3,1  

 1,8  

Badanie sprawozdań finansowych 

 2,4  

 1,4  

Inne usługi poświadczające: 

 0,7  

 0,4  

przeglądy sprawozdań finansowych  

 0,7  

 0,4  

Jednostki zależne Grupy Kapitałowej  

 4,3  

 4,2  

Badanie sprawozdań finansowych 

 3,9  

 3,9  

Inne usługi poświadczające: 

 0,4  

 0,3  

przeglądy sprawozdań finansowych  

 0,2  

 0,2  

pozostałe usługi 

 0,2  

 0,1  

 

 7,4  

 6,0  

Wzrost wynagrodzenia za badania i przeglądy Jednostki Dominującej w 2020 roku w porównaniu do roku poprzedniego związany jest z nowymi akwizycjami w Grupie ORLEN.

W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym podmiotem uprawnionym do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy był Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa począwszy od I kwartału 2017 roku wykonuje przeglądy śródrocznych oraz badania jednostkowych sprawozdań finansowych PKN ORLEN i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy. Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa została wybrana do przeprowadzenia przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych oraz badania jednostkowych sprawozdań finansowych PKN ORLEN i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy za lata 2019-2021 uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2071/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku zmienioną uchwałą Nr 2103/19 z dnia 25 stycznia 2019 roku.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF