4. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

PolitykaRachunkowości

Wybrane istotne zasady rachunkowości oraz istotne wartości oparte na osądach i szacunkach zostały przedstawione jako element poszczególnych not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Grupa stosowała zasady rachunkowości w sposób ciągły dla wszystkich prezentowanych okresów sprawozdawczych, z wyjątkiem:

  • zmiany prezentacji w odniesieniu do Segmentów działalności,
  • wprowadzenia metody rozchodu zapasów „pierwsze weszło pierwsze wyszło” FIFO w odniesieniu do zapasów węgla,
  • zmiany prezentacji ujęcia rezerwy na szacowaną ilość praw do energii i świadectw efektywności energetycznej do umorzenia.

W konsekwencji zmian w strukturze Grupy ORLEN związanych z objęciem kontroli nad ENERGA S.A. („ENERGA”), jak również biorąc pod uwagę rozwój działalności Grupy ORLEN w poszczególnych obszarach i związany z tym obowiązujący proces podejmowania decyzji operacyjnych oraz alokacji zasobów w ramach Grupy, począwszy od I półrocza 2020 roku Grupa ORLEN zdecydowała o zmianie prezentacji segmentu Downstream i rozbicia go na trzy segmenty operacyjne: Rafineria, Petrochemia i Energetyka. W związku z nową prezentacją przekształceniu uległy również segmentowe dane porównawcze za 2019 rok.

W opinii Zarządu PKN ORLEN taka prezentacja w większym stopniu odzwierciedla strukturę raportowania wewnętrznego w ramach Grupy, na podstawie której podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące oceny działalności i alokacji zasobów Grupy ORLEN oraz zwiększa przejrzystość i użyteczność danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W szczególności, po przejęciu w kwietniu 2020 roku kontroli nad ENERGA, obszar Energetyki zyskał na znaczeniu w ramach Grupy ORLEN i obecnie poza funkcją zapewniania dostaw energii na potrzeby własne, generuje również istotne przychody w zakresie dystrybucji i sprzedaży oraz wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Dodatkowo, Grupa zdecydowała o przyjęciu metody rozchodu „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO) w odniesieniu do zapasów węgla, co jest spójne z metodą ustalania ceny nabycia stosowaną dotychczas przez ENERGA w odniesieniu do tego surowca. W opinii Grupy ta metoda najlepiej odpowiada uwarunkowaniom biznesowym i faktycznemu procesowi wykorzystywania węgla do wytwarzania energii, biorąc pod uwagę jego właściwości fizyczne.

Ponadto Grupa dokonała zamiany sposobu prezentacji ujęcia rezerwy na szacowaną ilość praw do energii i świadectw efektywności energetycznej do umorzenia. Dotychczas, wartość utworzonej rezerwy odnosząca się do sprzedanej energii pomniejszała przychody ze sprzedaży. W efekcie prowadzonego obecnie procesu integracji z Grupą Energa, obejmującego również ujednolicanie stosowanych zasad rachunkowości w ramach całej Grupy ORLEN, została podjęta decyzja o zmianie prezentacji ujęcia w rachunku wyników tej części rezerwy. W niniejszym sprawozdaniu finansowym rezerwa na szacowaną ilość praw do energii i świadectw efektywności energetycznej dotycząca sprzedanej energii została ujęta w ciężar kosztów działalności podstawowej (Podatki i opłaty), a w rachunku kalkulacyjnym jako koszty sprzedaży. W ocenie Zarządu PKN ORLEN obecna prezentacja w lepszy sposób odzwierciedla charakter tworzonej rezerwy, w szczególności biorąc pod uwagę moment powstania obowiązku wynikający z obecnych regulacji prawnych. Prezentacja ujęcia rezerwy na szacowaną ilość praw do energii i świadectw efektywności energetycznej do umorzenia w ramach kosztów działalności podstawowej jest również zbieżna z obecną praktyką rynkową. W odniesieniu do prezentowanych danych porównawczych za 2019 rok powyższa zmiana nie miała istotnego wpływu.

Wybrane zasady rachunkowości

Nota

Strona

Inwestycje w jednostkach zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych

7.1

14

Segmenty działalności

10

29

Przychody ze sprzedaży

13.1

32

Koszty

13.8

36

Podatek dochodowy

13.13

39

Rzeczowe aktywa trwałe

14.1

41

Działalność poszukiwań i wydobycia zasobów mineralnych

14.1

41

Wartości niematerialne

14.2

43

Inwestycje wyceniane metodą praw własności

14.3

45

Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

14.4

47

Kapitał pracujący

14.5

52

Zapasy

14.5.1

52

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

14.5.2

53

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

14.5.3

54

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

14.6

55

Kredyty, pożyczki i obligacje

14.7

55

Kapitał własny

14.9

58

Rezerwy

14.11

61

Instrumenty finansowe

16

67

Ustalanie wartości godziwej

16

67

Leasing

17.2

84

Aktywa i zobowiązania warunkowe

17.4

88

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF