6. RÓŻNICE POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI

Różnice pomiędzy Danymi Ujawnionymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowyma Uprzednio Sporządzonymi i Opublikowanymi Sprawozdaniami Finansowymi

Zmiany wprowadzone w stosunku do danych finansowych opublikowanych w dniu 4 lutego 2021 roku w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za IV kwartał 2020 roku wpływające na sumę bilansową i zysk netto:

 

 Dane ujawnione w kwartalnej informacji finansowej za 4Q 2020

 Korekta

 Dane ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok

AKTYWA

 84 254

 (427)

 83 827

Aktywa trwałe, w tym:

 59 991

 (779)

 59 212

Rzeczowe aktywa trwałe

 50 395

 (1 008)

 49 387

Wartości niematerialne

 2 528

 6

 2 534

Aktywa z tytułu praw do użytkowania

 5 217

 35

 5 252

Inwestycje wyceniane metodą praw własności

 757

 1

 758

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

 511

 176

 687

Instrumenty pochodne długoterminowe

 177

 2

 179

Pozostałe aktywa, w tym:

 404

 9

 413

nieruchomości inwestycyjne

 252

 9

 261

Aktywa obrotowe, w tym:

 24 263

 352

 24 615

Zapasy

 12 284

 (5)

 12 279

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

 9 594

 46

 9 640

Należności z tytułu podatku dochodowego

 457

 (8)

 449

Instrumenty pochodne krótkoterminowe

 124

 316

 440

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

 23

 3

 26

PASYWA

 84 254

 (427)

 83 827

Kapitał własny, w tym:

 42 951

 (572)

 42 379

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą

 1 348

 (20)

 1 328

Zyski zatrzymane

 38 594

 (558)

 38 036

Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym

 777

 6

 783

Zobowiązania długoterminowe, w tym:

 18 447

 77

 18 524

Rezerwy

 2 257

 7

 2 264

Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

 1 951

 48

 1 999

Zobowiązania z tytułu leasingu

 4 479

 22

 4 501

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

 22 856

 68

 22 924

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

 13 985

 39

 14 024

Zobowiązania z tytułu leasingu

 702

 11

 713

Kredyty, pożyczki i obligacje

 4 934

 (4)

 4 930

Rezerwy

 2 289

 11

 2 300

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

 60

 6

 66

Pozostałe zobowiązania

 174

 5

 179

Zysk z działalności operacyjnej, w tym:

 4 562

 (654)

3 908

Przychody ze sprzedaży

 86 178

 2

 86 180

Koszt własny sprzedaży

 (77 083)

 436

 (76 647)

Koszty sprzedaży

 (6 813)

 (413)

 (7 226)

Koszty ogólnego zarządu

 (2 312)

 (2)

 (2 314)

Pozostałe przychody operacyjne

 9 717

 341

 10 058

Pozostałe koszty operacyjne

 (5 206)

 (1 020)

 (6 226)

Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności

 147

 2

 149

Koszty finansowe

 (1 887)

 (2)

 (1 889)

Podatek dochodowy

 (129)

 98

 (31)

Zysk netto

 3 383

 (558)

 2 825

Powyższe zmiany mające wpływ na pozycje aktywów i pasywów oraz wynik Grupy dotyczyły głównie:

  • wyceny kontraktów terminowych CO2 w wysokości 318 mln PLN. Dodatkowe informacje w nocie 16.5.1.2;
  • utworzenia rezerw na dodatkowe zobowiązania podatkowe w ORLEN Deutschland w kwocie (62) mln PLN;
  • zmiana prezentacji ujęcia rezerwy na szacowaną ilość praw do energii i świadectw efektywności energetycznej do umorzenia w PKN ORLEN i Grupie ENERGA, reklasyfikacja z pozycji przychody ze sprzedaży i koszt własny sprzedaży (wartość sprzedanych towarów i materiałów) na zwiększenie kosztów sprzedaży w wysokości (415) mln PLN;
  • utworzenie netto odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego w łącznej kwocie (965) mln PLN: głównie w ORLEN Upstream Kanada i Polska w wysokości (803) mln PLN, w ORLEN Lietuva w wysokości (81) mln PLN i w spółce Paramo w Grupie UNIPETROL w wysokości (66) mln PLN. Dodatkowe informacje w nocie 14.4.;
  • wprowadzenie tymczasowej wyceny do wartości godziwej aktywów i zobowiązań Grupy RUCH, w związku z rozliczeniem metodą przejęcia zgodnie z MSSF 3;
  • korekt podatku odroczonego związanych z powyższymi kwestiami.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF