7.1. STRUKTURA GRUPY

WYBRANEZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zasady konsolidacji
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje aktywa, zobowiązania, kapitał własny, przychody, koszty i przepływy środków pieniężnych Jednostki Dominującej i jej jednostek zależnych prezentowane w taki sposób, jakby należały one do pojedynczej jednostki i sporządzane były na ten sam dzień sprawozdawczy, co jednostkowe sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń następujących w zbliżonych okolicznościach.

Spółki zależne konsolidowane są metodą pełną, udziały niekontrolujące prezentuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym, oddzielnie od kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Jednostki Dominującej.

Wspólne działania prezentowane są poprzez ujęcie odpowiednich części aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów.

Wspólne przedsięwzięcia oraz inwestycje w jednostki stowarzyszone wycenia się przy zastosowaniu metody praw własności. Udział Grupy w zysku lub stracie netto jednostki, w której dokonano inwestycji, ujmuje się w zysku lub stracie Grupy w pozostałej działalności operacyjnej. W zakresie inwestycji w jednostki stowarzyszone Grupa wywiera znaczący wpływ gdy posiada bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez jednostki zależne) od 20% do 49% praw głosu w jednostce, w której dokonano inwestycji, chyba że można w sposób oczywisty wykazać, że jest inaczej.

PROFESJONALNYOSĄD

Inwestycje w jednostkach zależnych i współkontrolowanych
Grupa, niezależnie od charakteru jej zaangażowania w danej jednostce (jednostce, w której dokonano inwestycji) określa swój status oceniając, czy sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji, a także czy sprawuje współkontrolę we wspólnym przedsięwzięciu biorąc pod uwagę wszystkie fakty i okoliczności.

PKN ORLEN jako Jednostka Dominująca Grupy jest podmiotem wielosegmentowym, odpowiednio alokowanym do wszystkich segmentów operacyjnych i funkcji korporacyjnych.

image/svg+xml Grupa ORLEN Segment Rafineria ORLEN Południe S.A. Konsorcjum OlejówPrzepracowanych -Organizacja OdzyskuOpakowań i Olejów Grupa ORLEN Południe Grupa ORLEN Asfalt ORLEN Asfalt Sp. z o.o ORLEN Asfalt ČeskáRepublika s.r.o. Grupa ORLEN Lietuva 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% AB ORLEN Lietuva SIA ORLEN Latvija OU ORLEN Eesti Grupa UNIPETROL UNIPETROL RPA s.r.o. UNIPETROL Slovenskos.r.o. UNIPETROL Dopravas.r.o. Petrotrans s.r.o. UNIPETROL RPA HungaryKft. Paramo a.s. ORLEN International Trading(SUZHOU) Co., Ltd. ORLEN Service S.A. UAB ORLEN ServiceLietuva ORLEN Service ČeskáRepublika s.r.o. Grupa ORLEN Serwis IKS Solino S.A. ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Orlen Aviation Sp. z o.o. Ship-Service S.A. ORLEN Koltrans S.A. ORLEN Eko Sp. z o.o. Kopalnia Soli LubieńSp. z o.o. ORLEN Oil Sp. z o.o. 100% 100% 100% 100% 100% 100% UNIPETROL RPA s.r.o. Spolana s.r.o. UNIPETROL DeutschlandGmbH Grupa UNIPETROL AB ORLEN Lietuva Grupa ORLEN Lietuva 100% ANWIL S.A. Segment Petrochemia 100% Segment Wydobycie ORLEN UpstreamSp. z o.o. ORLEN Upstream CanadaLtd. KCK Atlantic HoldingsLtd. FX Energy, Inc. Frontier Exploration,Inc. Grupa ORLEN Upstream 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 64,94% 100% Segment Detal ORLEN BudonaftSp. z o.o. AB ORLEN BalticsRetail UNIPETROL RPA s.r.o. Grupa UNIPETROL ORLEN DeutschlandGmbH ORLEN DeutschlandBetriebsgesellschaftGmbH Grupa ORLENDeutschland RUCH S.A. RUCH MarketingSp. z o.o. RUCH Nieruchomości VSp. z o.o. RUCH Detal S.A.(w likwidacji) Fincores BusinessSolutionsSp. z o.o. Grupa RUCH ORLEN CentrumSerwisowe Sp. z o.o. 100% 100% 64,94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90,92% 90,92% Segment Energetyka Energa S.A. Energa-Operator S.A. Energa-Obrót S.A. Enspirion Sp. z o.o. Energa OZE S.A. Energa KogeneracjaSp. z o.o. CCGT GrudziądzSp. z o.o. CCGT GdańskSp. z o.o. Energa Centrum UsługWspólnych Sp. z o.o. Energa Informatykai Technologie Sp. z o.o. Energa LogistykaSp. z o.o. Energa Invest Sp. z o.o. Energa OchronaSp. z o.o. ECARB Sp. z o.o. ECARB Sp. z o.o. Energa OświetlenieSp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe im.M. Faradaya Sp. z o.o. Energa Finance AB Energa OperatorWykonawstwoElektroenergetyczneSp. z o.o. Energa SLOVAKIAs.r.o. Energa ElektrownieOstrołęka S.A. Energa Ciepło KaliskieSp. z o.o. Energa CiepłoOstrołęka Sp. z o.o. Energa SerwisSp. z o.o. Grupa ENERGA Energomedia Sp. z o.o. Bioenergy ProjektSp. z o.o. Biozec Sp. z o.o. ORLEN Południe S.A. Grupa ORLENPołudnie ANWIL S.A. Baltic Power Sp. z o.o. ORLEN Wind 1 Sp. z o.o.(w organizacji) ORLEN Wind 2 Sp. z o.o.(w organizacji) ORLEN Wind 3 Sp. z o.o.(w organizacji) Grupa ORLEN Lietuva AB ORLEN Lietuva Grupa UNIPETROL UNIPETROL RPA s.r.o. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 35,40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 64,60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91,24% 89,64% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 66% 100% 100% 100% Funkcje Korporacyjne ORLEN OchronaSp. z o.o. ORLEN Apsauga UAB Grupa ORLEN Ochrona ORLEN Centrum UsługKorporacyjnychSp. z o.o. ORLEN VC Sp. z o.o.(w organizacji) Grupa ORLEN HoldingMalta ORLEN Holding MaltaLtd. ORLEN Insurance Ltd. Grupa UNIPETROL Unipetrol a.s. Unipetrol výzkumněvzdělávací centrum,a.s. UNIPETROL RPA s.r.o. HC Verva Litvinova.s. Grupa ORLEN Lietuva AB ORLEN Lietuva Sigma BIS S.A. ORLEN Projekt S.A. ORLEN LaboratoriumS.A. ORLEN Capital AB ORLEN Usługi FinansoweSp. z o.o. ORLEN AdministracjaSp. z o.o. 100% 100% 100% 100% 70,95% 100% 100% 100%

Zakres działalności podstawowych spółek Grupy ORLEN

Nazwa jednostki

Siedziba

Podstawowa działalność

AB ORLEN Lietuva
(łącznie z własną Grupą Kapitałową)

Litwa - Juodeikiai

przerób ropy naftowej, wytwarzanie produktów rafineryjnych oraz sprzedaż hurtowa

UNIPETROL a.s.
(łącznie z własną Grupą Kapitałową)

Republika Czeska - Praga

przerób ropy naftowej oraz produkcja i dystrybucja produktów rafineryjnych, petrochemicznych i chemicznych

Anwil S.A.

Polska - Włocławek

wytwarzanie nawozów azotowych, tworzyw sztucznych i chemikaliów

ORLEN Południe S.A.
(łącznie z własną Grupą Kapitałową)

Polska - Trzebinia

przerób ropy naftowej, produkcja i sprzedaż biopaliw, olejów

ORLEN Oil Sp. z o.o.

Polska - Kraków

produkcja, dystrybucja i sprzedaż olejów smarowych, płynów eksploatacyjnych

ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Polska - Płock

produkcja i sprzedaż asfaltów drogowych oraz specyfików asfaltowych

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

Polska - Płock

handel paliwami płynnymi

Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A.

Polska - Inowrocław

magazynowanie ropy naftowej, paliw, wydobycie solanki oraz konfekcjonowanie soli

ORLEN Upstream Sp. z o.o.
(łącznie z własną Grupą Kapitałową)

Polska - Warszawa

poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów, prowadzenie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego

Energa S.A.
(łącznie z własną Grupą Kapitałową)

Polska - Gdańsk

wytwarzanie, dystrybucja, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem

RUCH S.A.
(łącznie z własną Grupą Kapitałową)

Polska - Warszawa

sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

ORLEN WIND1, ORLEN WIND2, ORLEN WIND3

Polska - Warszawa

wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią eletryczną

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF