7.2. ZMIANY W STRUKTURZE UDZIAŁOWEJ GRUPY ORLEN OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020

7.2. ZMIANY W STRUKTURZE UDZIAŁOWEJ GRUPY ORLEN OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020

RODZAJ TRANSKACJI / SPÓŁKI DATA ZDARZENIA LICZBA NABYTYCH / (ZBYTYCH) AKCJI / UDZIAŁÓW UDZIAŁ W  KAPITALE ZAKŁADOWYM PO ZDARZENIU
NABYCIE AKCJI / UDZIAŁÓW 
przez PKN ORLEN w: 
     ENERGA S.A. 30 kwietnia 2020 331 313 082 85,20%
     ENERGA S.A. 20 listopada 2020 45 175 558 90,92%
     ORLEN Wind 1 Sp. z o.o. w organizacji 24 września 2020 * 50 100,00%
     ORLEN Wind 2 Sp. z o.o. w organizacji 24 września 2020 * 50 100,00%
     ORLEN INTERNATIONAL TRADING
     (SUZHOU) Co., Ltd.
22 października 2020 ** 100,00%
     ORLEN VC Sp. z o.o. w organizacji 17 grudnia 2020 *  1 000 000 100,00%
     ORLEN Wind 3 Sp. z o.o. w organizacji 18 grudnia 2020 * 50 100,00%
     RUCH S.A. 24 listopada 2020 70 973 251 64,94%
przez ORLEN Południe S.A. w:
     Bioenergy Project Sp. z o.o. 11 grudnia 2020 5 800 100,00%
     BIOZEC Sp. z o.o. 11 grudnia 2020 100 100,00%
przez ENERGA S.A. w:
     ECARB Sp. z o.o. 4 maja 2020 3 600 100,00%
   przez Energa OZE S.A. w:   
         ECARB Sp. z o.o. 11 maja 2020 1 275 35,40%
ZBYCIE UDZIAŁÓW W RAMACH GRUPY 
przez ENERGA S.A. w: 
      ECARB Sp. z o.o. 11 maja 2020 1 275 64,60%
UMORZENIE UDZIAŁÓW
     ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. 10 marca 2020 850 99,89%
     ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. 26 listopada 2020 167 100,00%
    ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. 9 grudnia 2020 3 100,00%
LIKWIDACJA SPÓŁEK 
       FX Energy Poland Sp. z o.o. w
       likwidacji
4 grudnia 2020 -  
       FX Energy Netherlands BV 22 grudnia 2020 -  
       FX Energy Netherlands Partnership CV 31 grudnia 2020 -  
      1426628 Alberta Ltd. 31 grudnia 2020 -  
     OneEx Operations Partnership 31 grudnia 2020 -  
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI  
przez PKN ORLEN w: 
     ORLEN Południe S.A. *** 3 557 630 100,00%
     IKS Solino S.A. *** 71 650 100,00%
     ORLEN Upstream Sp. z o.o. 16 grudnia 2020 1 260 100,00%
przez ORLEN Serwis S.A. w:
    ORLEN Service Česká republika s.r.o. 1 kwietnia 2020 15 575 000**** 100,00%
ZMIANA NAZWY SPÓŁEK 
     z UAB EMAS na UAB ORLEN Service
    Lietuva
14 lutego 2020 - 100,00%
     z FX Energy Poland Sp. z o.o. na FX
     Energy Poland Sp. z o.o. w likwidacji
8 kwietnia 2020 - 100,00%
POZOSTAŁE ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY 
Grupa ENERGA 
     Podział spółki ENERGA Kogeneracja Sp.       z o.o. ***** 144 *****


* data zawiązania spółki, nie dokonano rejestracji spółki przez KRS (na dzień 31.12.2020)
** docelowa maksymalna wartość kapitału rejestrowego wynosi 700 000 EUR, kapitał rejestrowy spółki nie dzieli się na udziały
*** podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie zostało zarejestrowane przez KRS (na dzień 31.12.2020 r.)
**** wartość nominalna podwyższenia kapitału zakładowego wyrażona w koronach czeskich (CZK), kapitał zakładowy spółki nie dzieli się na udziały (łączna wartość kapitału zakładowego wynosi 15 875 000 CZK)
***** obniżenie kapitału zakładowego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., jakie nastąpi w wyniku podziału , jak i, podwyższenie kapitału zakładowego ECARB Sp. z o.o. (spółka przejmująca) nie zostały zarejestrowane przez KRS (na dzień 31.12.2020 r.). W wyniku transakcji udział w liczbie głosów wyniesie odpowiednio: 64,60% ENERGA S.A. i 35,40% ENERGA OZE S.A.

Zmiany struktury Grupy są elementem realizacji strategii zakładającej koncentrację na działalności podstawowej i przeznaczanie uwolnionego kapitału na rozwój Grupy w najbardziej perspektywicznych obszarach.

JEDNOSTKI STRUKTURYZOWANE

ORLEN Capital AB
Przedmiotem działalności spółki jest pozyskiwanie środków pieniężnych w drodze emisji obligacji oraz innych instrumentów finansowych dla inwestorów instytucjonalnych i prywatnych oraz udzielanie pożyczek lub kredytów do spółek Grupy a także prowadzenie wszelkich innych czynności związanych z powyższymi instrumentami finansowymi.

W dniu 30 czerwca 2014 roku oraz w dniu 7 czerwca 2016 roku ORLEN Capital AB zrealizował emisje euroobligacji z 7 letnim okresem wykupu na łączną kwotę 5 769 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2020 roku (co odpowiada 1 250 mln EUR). Środki pozyskane przez ORLEN Capital w drodze emisji zostały pożyczone do PKN ORLEN na mocy zawartych umów pożyczki. PKN ORLEN jest gwarantem obu emisji obligacji na mocy nieodwołalnych i bezwarunkowych gwarancji wydanych na rzecz obligatariuszy w łącznej kwocie 9 691 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2020 roku (co odpowiada 2,1 mld EUR). Gwarancje zostały udzielone na okres trwania emisji euroobligacji, czyli odpowiednio do 30 czerwca 2021 roku i 7 czerwca 2023 roku.

Energa Finance AB
Przedmiotem działalności spółki jest pozyskiwanie środków pieniężnych w drodze emisji obligacji dla inwestorów instytucjonalnych i prywatnych oraz udzielanie pożyczek do spółek Grupy ENERGA a także prowadzenie wszelkich innych czynności związanych z powyższymi instrumentami finansowymi.

W dniu 7 marca 2017 roku Energa Finance AB zrealizowała emisje euroobligacji z 10 letnim okresem wykupu na łączną kwotę 1 384 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2020 roku (co odpowiada 300 mln EUR). Środki pozyskane przez Energa Finance AB w drodze emisji zostały pożyczone do Energa SA na mocy zawartych umów pożyczek. Energa SA jest gwarantem emisji obligacji na mocy nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji wydanej na rzecz obligatariuszy w łącznej kwocie 5 769 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2020 roku (co odpowiada 1 250 mln EUR). Gwarancje zostały udzielone na okres do 31 grudnia 2033 roku.

ORLEN Insurance Ltd.
ORLEN Insurance jest wewnętrznym towarzystwem ubezpieczeniowym (tzw. captive), którego głównym celem działalności jest ubezpieczanie i reasekurowanie działalności Grupy, dopasowując ubezpieczenia do indywidualnych jej potrzeb w zakresie posiadanego majątku i potencjalnej utraty marży.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF