3. WALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA PREZENTACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ ZASADY PRZELICZENIA DANYCH FINANSOWYCH DLA CELÓW KONSOLIDACJI

Waluta Funkcjonalna i Waluta Prezentacji Sprawozdań Finansowychoraz Zasady Przeliczania Danych Finansowych dla Celów Konsolidacji

Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej i walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski (PLN). Ewentualne zaistniałe różnice w wysokości 1 mln PLN przy sumowaniu pozycji zaprezentowanych w notach objaśniających wynikają z przyjętych zaokrągleń. Przeliczenie na PLN sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych dla celów konsolidacji:

  • pozycje aktywów i zobowiązań – według kursu wymiany na koniec okresu sprawozdawczego,
  • pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według średniego kursu wymiany w okresie sprawozdawczym (średnia arytmetyczna średnich kursów dziennych określonych przez Narodowy Bank Polski („NBP”) w danym okresie).

Różnice kursowe powstałe w wyniku powyższych przeliczeń ujmowane są w kapitale własnym w pozycji różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą.

WALUTA

Kurs średni
w okresie sprawozdawczym

Kurs na koniec okresu
sprawozdawczego

2020

2019

31/12/2020

31/12/2019

EUR/PLN

4,4442

4,2987

4,6148

4,2585

USD/PLN

3,8996

3,8399

3,7584

3,7977

CZK/PLN

0,1680

0,1675

0,1753

0,1676

CAD/PLN

2,9068

2,8939

2,9477

2,9139

   

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF