SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Skonsolidowane Sprawozdaniaz Przepływów Pieniężnych

 

 

 NOTA

2020

2019

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 

Zysk przed opodatkowaniem

 

 2 856

 5 352

Korekty o pozycje: 

Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności

14.3

 (149)

 (136)

Amortyzacja

13.8.2

 4 537

 3 497

Strata/(Zysk) z tytułu różnic kursowych

15.1

 659

 (72)

Odsetki netto

15.2

 392

 272

Dywidendy

13.11.1

 (6)

 (5)

(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej

15.3

 (3 594)

 316

Zmiana stanu rezerw

15.4

 1 702

 1 035

Zmiana stanu kapitału pracującego

14.5

 2 209

 1 182

zapasy

 

 3 144

 (709)

należności

 

 2 252

 942

zobowiązania

 

 (3 187)

 949

Pozostałe korekty

15.5

 (615)

 (624)

Podatek dochodowy (zapłacony)

15.6

 (744)

 (1 498)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

 

 7 247

 9 319

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego,
wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania

 

 (7 573)

 (4 450)

Nabycie akcji/udziałów pomniejszone o środki pieniężne

15.7

 (2 000)

 -

Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego,
wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania

 

 70

 245

Lokaty krótkoterminowe

 

 (71)

 -

Dywidendy otrzymane

 

 144

 112

Przepływy netto z tytułu pożyczek

 

 136

 -

Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń

 

 750

 82

Pozostałe

 

 49

 17

 Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej

 

 (8 495)

 (3 994)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 

Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek

14.8.1

 5 928

 381

Emisja obligacji

14.8.1

 1 000

 -

Spłata kredytów i pożyczek

14.8.1

 (9 034)

 (492)

Wykup obligacji

14.8.1

 (100)

 (1 000)

Odsetki zapłacone od kredytów i obligacji

15.214.8.1

 (297)

 (218)

Odsetki zapłacone z tytułu leasingu

15.214.8.1

 (111)

 (68)

Dywidendy wypłacone

 

 (428)

 (1 497)

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu

14.8.1

 (675)

 (656)

Pozostałe

 

 6

 187

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej

 

 (3 711)

 (3 363)

Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

 

 (4 959)

 1 962

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych

 

 40

 5

Środki  pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

 

 6 159

 4 192

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

 

 1 240

 6 159

w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

14.6

 217

 1 086

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF