SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Skonsolidowane Sprawozdanie z Zysków lub Strati innych Całkowitych Dochodów

 

 

 NOTA

2020

2019

Przychody ze sprzedaży

11, 13.1, 13.213.3

 86 180

 111 203

Koszt własny sprzedaży

13.8.1

 (76 647)

 (97 301)

Zysk brutto ze sprzedaży

 

 9 533

 13 902

Koszty sprzedaży

 

 (7 226)

 (6 355)

Koszty ogólnego zarządu

 

 (2 314)

 (1 806)

Pozostałe przychody operacyjne

13.9

 10 058

 1 246

zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy ENERGA

13.9

 4 062

 -

Pozostałe koszty operacyjne

13.10

 (6 226)

 (1 717)

(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych

13.12

 (66)

 (41)

Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności

14.3

 149

 136

Zysk z działalności operacyjnej

 

 3 908

 5 365

Przychody finansowe

13.11.1

 852

 890

Koszty finansowe

13.11.2

 (1 889)

 (901)

Przychody i koszty finansowe netto

 

 (1 037)

 (11)

(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości pożyczek i odsetek od należności handlowych

13.12

 (15)

 (2)

Zysk przed opodatkowaniem

 

 2 856

 5 352

Podatek dochodowy

13.13

 (31)

 (1 054)

Zysk netto

 

 2 825

 4 298

Inne całkowite dochody:

które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty

 

 (59)

 (35)

zyski i straty aktuarialne

 

 (68)

 (21)

zyski/(straty) z tytułu inwestycji w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody

 

 (5)

 (20)

podatek odroczony

 

 14

 6

które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty

 

 137

 105

instrumenty zabezpieczające

 

 (675)

 (148)

koszty zabezpieczenia

 

 255

 115

różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą

 

 481

 138

podatek odroczony

 

 76

 -

 

 

 78

 70

Całkowite dochody netto

 

 2 903

 4 368

Zysk netto przypadający na

 

 2 825

 4 298

akcjonariuszy jednostki dominującej

 

 2 755

 4 300

akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących

 

 70

 (2)

Całkowite dochody netto przypadające na

 

 2 903

 4 368

akcjonariuszy jednostki dominującej

 

 2 840

 4 370

akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących

 

 63

 (2)

Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcję)

 

 6,44

 10,05

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF