9. WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE

Rachunekzysków lub strat

Przychody ze sprzedaży Grupy ORLEN za 2020 rok wyniosły 86 180 mln PLN i były niższe o (25 023) mln PLN (r/r). Spadek przychodów ze sprzedaży (r/r) wynika z niższej sprzedaży wolumenowej o (12)% (w segmentach Rafinerii, Petrochemii i Detalu) oraz odzwierciedla spadek o (35)% cen ropy naftowej i w efekcie także notowań głównych produktów. W 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku ceny benzyny zmniejszyły się o (36)%, oleju napędowego o (38)%, paliwa lotniczego o (43)%, ciężkiego oleju opałowego o (33)%, etylenu o (21)% i propylenu o (21)%.

Koszty działalności operacyjnej łącznie zmniejszyły się o 19 275 mln PLN (r/r) do poziomu (86 187) mln PLN. Największą pozycję w strukturze tych kosztów stanowiły koszty zużycia materiałów i energii, głównie ropy naftowej i innych chemikaliów wykorzystywanych w procesach technologicznych. Spadek kosztów zużytych materiałów i energii o 33% (r/r) wynika z ograniczenia o (4,4) mln ton (r/r) przerobu ropy w efekcie niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej oraz zrealizowanych postojów remontowych instalacji głównie w PKN ORLEN i Grupie Unipetrol.

Dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej był wyższy o 4 303 mln PLN (r/r) i wyniósł 3 832 mln PLN głównie w wyniku rozpoznania zysku z tytułu okazyjnego nabycia 80% akcji ENERGA w wysokości 4 062 mln PLN, wpływu netto rozliczenia i wyceny pochodnych instrumentów finansowych dotyczących ekspozycji operacyjnej (instrumenty niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń) w kwocie 1 293 mln PLN, w tym wyceny i rozliczenia kontraktu terminowego CO2 w wysokości 700 mln PLN oraz utworzenia netto odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, aktywów z tytułu praw do użytkowania, pozostałych składników majątku trwałego oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży głównie w segmencie Wydobycie w Polsce (337) mln PLN i Kanadzie (1 085) mln PLN.

W efekcie wynik z działalności operacyjnej wyniósł 3 908 mln PLN i był niższy o (1 457) mln PLN (r/r).

Koszty finansowe netto w omawianym okresie wyniosły (1 037) mln PLN i obejmowały głównie nadwyżkę ujemnych różnic kursowych w kwocie (506) mln PLN, koszty odsetkowe netto w kwocie (375) mln PLN oraz rozliczenie i wycenę instrumentów finansowych netto w wysokości (178) mln PLN.

Po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie (31) mln PLN zysk netto Grupy ORLEN za 2020 rok osiągnął wartość 2 825 mln PLN i był niższy o (1 473) mln PLN (r/r).

Sprawozdaniez sytuacji finansowej

Suma aktywów Grupy ORLEN na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 83 827 mln PLN i była wyższa o 12 625 mln PLN w porównaniu ze stanem z dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wartość aktywów trwałych na 31 grudnia 2020 roku wyniosła 59 212 mln PLN i była wyższa o 19 935 mln PLN w porównaniu z końcem poprzedniego roku, głównie z tytułu zwiększenia wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych o 17 958 mln PLN głównie w związku z objęciem kontrolą aktywów trwałych Grupy ENERGA w wysokości 15 163 mln PLN. Dodatkowo zmiana salda rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych obejmowała nakłady inwestycyjne w wysokości 7 885 mln PLN, w tym poniesione na rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwil, budowę instalacji Glikolu w ORLEN Południe i instalacji Visbreakingu w Płocku, wydatki na budowę instalacji w ramach Programu Rozwoju Petrochemii, projekty w segmencie Energetyka związane głównie z modernizacja turbozespołu TG1 Elektrociepłowni w Płocku, przygotowywanie do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, budową farmy wiatrowej oraz przyłączeniem infrastruktury dystrybucyjnej Energa-Operator i projekty w segmencie Detal i Wydobycie oraz dokonane odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych netto w wysokości (1 518) mln PLN oraz amortyzację w kwocie (3 907) mln PLN.

Zmiana o 1 300 mln PLN na pozycji aktywa z tytułu praw do użytkowania w stosunku do 2019 roku dotyczyła głównie rozpoznania nowych umów leasingu oraz zwiększenia wynagrodzenia w kwocie 1 052 mln PLN, rozpoznania nowych aktywów na moment nabycia nowych jednostek zależnych w kwocie 851 mln PLN oraz amortyzacji (630) mln PLN.

Wartość aktywów obrotowych na dzień 31 grudnia 2020 zmniejszyła się o (7 310) mln PLN w porównaniu z końcem poprzedniego roku, przede wszystkim w efekcie zmniejszenia salda zapasów o (2 795) mln PLN, salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o (4 919) mln PLN, salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności o (29) mln PLN przy zwiększeniu należności z tytułu podatku dochodowego o 187 mln PLN. Spadek wartości zapasów to głównie efekt spadku cen ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 42 379 mln PLN i był wyższy o 3 772 mln PLN w porównaniu ze stanem z końca 2019 roku głównie z tytułu ujęcia zysku netto za 2020 rok w kwocie 2 825 mln PLN, zwiększenia o 772 mln PLN (r/r) wartości kapitałów przypadających udziałom niekontrolującym głównie z Grupy ENERGA, zwiększenia zysków zatrzymanych przypadających na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 588 mln PLN głownie z tytułu nabycia dodatkowych 10,91% akcji Grupy ENERGA, ujemnego wpływu zmiany salda kapitałów z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń w kwocie (344) mln PLN oraz wpływu różnic kursowych z tytułu przeliczenia kapitałów własnych jednostek działających za granicą w kwocie 481 mln PLN oraz wypłat dywidend z zysków lat ubiegłych w łącznej wysokości (428) mln PLN.

Wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań zmniejszyła się o (1 108) mln PLN w porównaniu ze stanem z końca 2019 roku głównie w wyniku zmniejszenia zobowiązań handlowych w kwocie (1 426) mln PLN, zobowiązań podatkowych w wysokości (952) mln PLN dotyczące głównie zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego i opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług w związku z niższą sprzedażą wolumenową i wartościową produktów przy zwiększeniu zobowiązań inwestycyjnych w kwocie 665 mln PLN oraz pozostałych zobowiązań głównie z tytułu opłat związanych z Narodowym Celem Wskaźnikowym i Narodowym Celem Redukcyjnym w wysokości 251 mln PLN. Spadek zobowiązań handlowych wynika głównie z mniejszej ilości zakupionych surowców ropy i towarów oraz niższych cen na rynkach. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania z tytułu leasingu długoterminowego i krótkoterminowego wyniosły 5 214 mln PLN i były wyższe o 1 216 mln PLN w porównaniu do roku poprzedniego głównie z tytułu nowych umów leasingu oraz zwiększenia wynagrodzenia w kwocie 1 052 mln PLN.

Wartość rezerw na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 4 564 mln PLN i była wyższa o 2 215 mln PLN w porównaniu ze stanem z końca 2019 roku. Zwiększenie rezerw wynikało głównie z tytułu:

  • rozpoznania w sprawozdaniu sytuacji finansowej Grupy ORLEN rezerw Grupy ENERGA w łącznej wysokości 1 718 mln PLN (głównie w zakresie rezerw na nagrody jubileuszowe i świadczenia po okresie zatrudnienia, rezerwy na szacowane emisje CO2 i certyfikaty energetyczne oraz pozostałych rezerw dotyczących spraw spornych);
  • rozliczenia salda rezerwy netto na szacowane emisje CO2 oraz certyfikaty energetyczne w łącznej kwocie 197 mln PLN głównie w efekcie netto utworzenia rezerw w kwocie 1 726 mln PLN w oparciu o metodę średnioważonej ceny posiadanych uprawnień i certyfikatów oraz ich wykorzystania z tytułu umorzenia praw majątkowych za 2019 rok w kwocie (1 529) mln PLN;
  • utworzenie rezerwy na rekultywację w wysokości 233 mln PLN w związku z aktualizacją rezerwy na podstawie analizy przygotowanej przez niezależnego eksperta.

Zadłużenie finansowe netto Grupy ORLEN na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 13 120 mln PLN i było wyższe o 10 672 mln PLN w porównaniu z końcem 2019 roku głównie z tytułu rozpoznania zadłużenia wynikającego ze zmiany struktury Grupy ORLEN w wysokości 7 395 mln PLN (w tym Grupa ENERGA w wysokości 7 349 mln PLN), wypływów netto obejmujących wpływy i spłaty kredytów, pożyczek oraz wykup i emisję obligacji w kwocie (2 206) mln PLN, zmniejszenia salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 4 919 mln PLN oraz wpływu netto ujemnych różnic kursowych z przeszacowania wyceny zadłużenia i odsetek w łącznej kwocie 564 mln PLN.

Sprawozdaniez przepływów pieniężnych

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej za 2020 rok wyniosły 7 247 mln PLN i były niższe o (2 072) mln PLN (r/r) głównie z tytułu niższego zysku przed opodatkowaniem o (2 496) mln PLN, wzrostu amortyzacji o 1 040 mln PLN głównie z tytułu nowo oddanych składników majątku trwałego w kwocie 309 mln PLN oraz objęcia kontrolą Grupy ENERGA w kwocie 690 mln PLN, zwiększenia zysku z działalności inwestycyjnej o (3 910) mln PLN (dotyczącej głównie rozpoznania zysku z tytułu okazyjnego nabycia Grupy ENERGA w wysokości (4 062) mln PLN), zmiany stanu kapitału pracującego o 1 027 mln PLN głównie w wyniku spadku notowań cen ropy i produktów, które przełożyły się na wartość zapasów, należności i zobowiązań, jak również ograniczenia popytu w związku z pandemią koronawirusa, zwiększenia stanu rezerw o 667 mln PLN głównie w wyniku nabycia Grupy ENERGA oraz rozliczenia praw majątkowych w kwocie 1 532 mln PLN oraz niższych w 2020 roku płatności z tytułu podatku dochodowego o 754 mln PLN.

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej za 2020 rok wyniosły (8 495) mln PLN i były wyższe o (4 501) (r/r) głownie z tytułu zwiększenia wydatków netto na nabycie i sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania w kwocie o (3 298) mln PLN, na nabycie akcji i udziałów jednostek zależnych skorygowanych o przejęte środki pieniężne na dzień nabycia w wysokości (2 000) mln PLN oraz wyższych wpływów z tytułu rozliczenia instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń w wysokości 668 mln PLN oraz spłaconych pożyczek w kwocie 136 mln PLN.

Środki pieniężne wykorzystane w z działalności finansowej za 2020 rok wyniosły (3 711) mln PLN i były wyższe o (348) mln PLN (r/r) głównie z tytułu wzrostu spłat netto kredytów pożyczek i obligacji w wysokości (1 095) mln PLN i niższej o 1 069 mln PLN dywidendy wypłaconej akcjonariuszom jednostki dominującej.

Po uwzględnieniu przeszacowania środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych saldo środków pieniężnych w 2020 roku zmniejszyło się o (4 919) mln PLN i na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 1 240 mln PLN.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF