ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

Wskaźniki GRI:

Zasady działania Rady Nadzorczej i jej Komitetów oraz Zarządu PKN ORLEN są – poza przepisami powszechnie obowiązującymi – regulowane przez Statut PKN ORLEN
a także odpowiednio przez Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu. Organy zarządzające i nadzorcze PKN ORLEN w trakcie realizowania swoich funkcji respektują także zasady ładu korporacyjnego ustanowione przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Zarząd i Radę Nadzorczą obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych, a także wywiązywania się z nich w sposób efektywny, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powoływani do pełnienia funkcji reprezentują wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Obecny skład Zarządu i Rady Nadzorczej zapewnia wszechstronność i różnorodność tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego osób, które wchodzą w skład tych organów.

Dodatkowa aktywność zawodowa członków Zarządu jest oceniana przez Radę Nadzorczą, która zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, udziela członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów oraz na pobieranie wynagrodzenia z tego tytułu.

Zarząd(Rekomendacje II.R.1, II.R.2, II.R.3, V.R.1 DPSN)

Skład osobowy Zarządu PKN ORLEN na 1 stycznia 2020 roku

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w Zarządzie PKN ORLEN

Nadzorowane obszary

Daniel Obajtek

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

strategia i relacje inwestorskie, kadry, komunikacja korporacyjna, handel ropą i gazem, marketing sportowy, sponsoring i eventy, biuro zarządu, kontrola i bezpieczeństwo, audyt, kontrola finansowa, prawny, relacje z otoczeniem;

Armen Konrad Artwich

Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

administracja, ochrona środowiska, grupa kapitałowa, zarządzanie ryzykiem i zgodnością, kontroling biznesowy, zarządzanie finansami, planowanie i sprawozdawczość, podatki;

Patrycja Klarecka

Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej

informatyka, marketing, sprzedaż detaliczna, innowacje, nadzór nad bezpieczeństwem infrastruktury i informacji;

Zbigniew Leszczyński

Członek Zarządu ds. Rozwoju

zakupy, realizacja inwestycji majątkowych, rozwój i technologia, technika;

 

Michał Róg

Członek Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Międzynarodowego

handel hurtowy produktami rafineryjnymi, handel produktami petrochemicznymi, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw;

Józef Węgrecki

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

produkcja rafineryjna, produkcja petrochemiczna, energetyka, efektywność i optymalizacja produkcji, gospodarka wodno-ściekowa, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2020 roku powołała do składu Zarządu od dnia 3 lutego 2020 roku: Pana Jana Szewczaka do pełnienia funkcji Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów, oraz Pana Adama Buraka do pełnienia funkcji Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar komunikacji i marketingu.

Skład Zarządu PKN ORLEN na 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy ORLEN za 2020 rok”

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w Zarządzie PKN ORLEN

Nadzorowane obszary

Daniel Obajtek

Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny

strategia i innowacje oraz relacje inwestorskie, inwestycje kapitałowe, kadry, biuro zarządu, kontrola i bezpieczeństwo, audyt, prawny, handel ropą i gazem;

Armen Konrad Artwich

Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

administracja, ochrona środowiska, grupa kapitałowa, kontrola finansowa zarządzania ryzykiem i zgodnością;

Adam Burak

Członek Zarządu ds. Komunikacji i Marketingu

komunikacja korporacyjna, marketing sportowy, sponsoring i eventy, marketing;

Patrycja Klarecka

Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej

informatyka, sprzedaż detaliczna, nadzór nad bezpieczeństwem infrastruktury i informacji, relacje z otoczeniem;

Zbigniew Leszczyński

Członek Zarządu ds. Rozwoju

zakupy, realizacja inwestycji majątkowych, rozwój i technologia, technika;

Michał Róg

Członek Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Międzynarodowego

handel hurtowy produktami rafineryjnymi, handel produktami petrochemicznymi, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw;

Jan Szewczak

Członek Zarządu ds. Finansowych

kontroling biznesowy, zarządzanie finansami, podatki, zarządzanie ryzykiem kredytowym i ubezpieczeniami;

Józef Węgrecki

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

energetyka, produkcja petrochemiczna, produkcja rafineryjna, bezpieczeństwo i higiena pracy, gospodarka wodno-ściekowa.

Aktualny podział odpowiedzialności Członków Zarządu PKN ORLEN dostępny jest także na internetowej stronie korporacyjnej Spółki.

Pan DANIEL OBAJTEK

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Pan Daniel Obajtek jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym PKN ORLEN od 6 lutego 2018 roku. Wcześniej, od 2017 do lutego 2018 roku, pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy Energa S.A. W 2017 roku zysk netto spółki wzrósł pięciokrotnie, a firma otrzymała tytuł „Spółki roku” notowanej na WIG20. Wzrost kursu akcji notowanych na GPW sięgnął 38 procent. W latach 2016–2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, usprawniając procesy związane z wydatkowaniem wielomiliardowych środków z funduszy unijnych i krajowych oraz optymalizując koszty funkcjonowania ARiMR. Od lipca 2016 do lutego 2018 był członkiem Rady Nadzorczej spółki LOTOS Biopaliwa.

Jako Prezes Zarządu PKN ORLEN konsekwentnie realizuje misję budowy multi-energetycznego koncernu. W lutym 2018 roku zainicjował proces przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS. Celem transakcji jest stworzenie silnego podmiotu, zdolnego do konkurowania na zagranicznych rynkach. W połowie 2018 roku PKN ORLEN rozpoczął realizację największych w historii koncernu inwestycji w ramach Programu Rozwoju Petrochemii. Równolegle zainicjowane zostały inwestycje w rozwój spółek z Grupy ORLEN - rozbudowa mocy produkcyjnych nawozów w ANWIL we Włocławku i budowa instalacji do produkcji ekologicznego glikolu w ORLEN Południe. W grudniu 2019 roku spółka, pod jego kierownictwem, zainicjowała proces przejęcia Grupy Energa.

Proces ten został zrealizowany w ciągu 4 miesięcy, czyniąc go tym samym najkrótszym tego typu procesem w Polsce. Transakcja będzie korzystna dla rozwoju obu spółek, a także wpisuje się w strategiczne plany PKN ORLEN w zakresie rozwoju zero i niskoemisyjnych źródeł energii.

W lipcu 2020 roku Daniel Obajtek i Minister Aktywów Państwowych, Jacek Sasin, podpisali List Intencyjny w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN Grupy PGNiG.

W grudniu 2020 roku Koncern stał się większościowym akcjonariuszem Ruchu, z pakietem 65 procent udziałów. Celem inwestycji jest wzmocnienie segmentu detalicznego Grupy ORLEN.

W tym samym miesiącu PKN ORLEN zawarł umowę zakupu Polska Press od niemieckiej Verlagsgruppe Passau Capital Group. Dzięki tej akwizycji Koncern uzyska m.in. dostęp do 17,4 milionów użytkowników internetu i możliwość pozyskania nowych klientów. Akwizycja jednej z największych grup wydawniczych w Polsce, w połączeniu z wykorzystaniem kompetencji i potencjału agencji mediowej Sigma Bis ( którą w 2019 roku utworzył PKN ORLEN wraz z PZU) oraz spółki Ruch, umożliwi Koncernowi stworzenie elastycznej, spersonalizowanej i kompleksowej oferty, która znacząco poprawi satysfakcję klientów.

Ostatnie trzy lata przyniosły dynamiczny rozwój sieci detalicznej w Grupie ORLEN. Zostały przeprowadzone prace modernizacyjne, mające na celu podniesienie standardu stacji i wzmocnienie oferty pozapaliwowej, m.in. poprzez budowę konceptów gastronomicznych Stop Cafe i star Connect. W tym czasie Grupa ORLEN uruchomiła stacje na Słowacji, po 12 latach otwarto również kolejny, nowy obiekt sieci detalicznej na Litwie. W 2019 roku wdrożony został projekt cobrandingu, wprowadzający logotyp Grupy ORLEN na stacjach „star” w Niemczech i „Benzina” w Czechach i na Słowacji.

Prezes Daniel Obajtek jest również inicjatorem nowej polityki dywersyfikacji dostaw ropy dla Grupy ORLEN polegającej na budowie i zacieśnianiu relacji z firmami spoza Europy, w tym Afryki czy Zatoki Perskiej. Podjęte działania umożliwiają uzyskanie korzystnego miksu surowca, optymalizującego produkcję i mają pozytywny wpływ na finalną jakość i cenę produktów oraz stabilność na rynku.

Koncern konsekwentnie buduje rozpoznawalność marki w Polsce i zagranicą m.in. poprzez działalność sponsoringową. W ostatnich latach zbudował pozycję najbardziej rozpoznawalnego sponsora sportu w Polsce. W 2019 roku PKN ORLEN zaangażował się w Formułę 1 i współpracę z Robertem Kubicą, która jest kontynuowana. Od 2020 roku PKN ORLEN jest sponsorem tytularnym zespołu Alfa Romeo Racing ORLEN, którego kierowcą testowym został Robert Kubica.

W 2020 roku, na początku pandemii koronawirusa, Daniel Obajtek ogłosił uruchomienie specjalnej linii produkcyjnej, wytwarzającej płyn do higienicznej dezynfekcji rąk. Dodatkowo, PKN ORLEN przeznaczył 100 milionów złotych na walkę z koronawirusem. Pod koniec października 2020, Obajtek poinformował także, iż w ramach walki z pandemią, ORLEN wybuduje tymczasowe szpitale na terenie Płocka i Ostrołęki.

Prezes Daniel Obajtek jest absolwentem Executive MBA organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowanego przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Jest członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy i przewodniczącym Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Laureat wielu prestiżowych wyróżnień, m.in.: Polskiego Kompasu 2018. Otrzymał tytuł Prezesa roku 2018 w 25. edycji nagrody Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet - Byki i Niedźwiedzie. W 2019 roku uhonorowany Nagrodą Prometejską im. Lecha Kaczyńskiego. Otrzymał Wektora 2019, przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP. W 2020 roku wyróżniony przez czytelników gazety giełdowej Parkiet tytułem: Gwiazda Roku 2020. W rankingu „Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce”, organizowanym przez agencję ISB News, otrzymał statuetkę Najbardziej Wiarygodnego Prezesa. Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu we wrześniu 2020 roku Daniel Obajtek został wyróżniony nagrodą „Człowieka Roku”.

Pan ZBIGNIEW LESZCZYŃSKI

Członek Zarządu ds. Rozwoju

Pan Zbigniew Leszczyński jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 8 lutego 2016 roku. Na posiedzeniu w dniu 21 maja 2020 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Zbigniewa Leszczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu na kolejną kadencję.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rachunkowość i Finanse. Ukończył podyplomowe studia Zarządzanie Spółką na Rynku Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Projektowanie i Eksploatacja Sieci Komputerowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Posiada bogate doświadczenie menedżerskie w branży paliwowej. Związany z Grupą ORLEN przez okres kilkunastu lat, odpowiadał m.in. za logistykę, budowę i rozwój sieci stacji paliw oraz sprzedaż i rozwój hurtowej sprzedaży produktów rafineryjnych i petrochemicznych. Wdrożył także wiele strategicznych dla Koncernu projektów. Pełnił również m.in. funkcję Prezesa Zarządu Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o., Prezesa Zarządu Rynex Sp. z o.o., Prezesa Zarządu Wisła Płock S.A. oraz Dyrektora Pionu ds. Sprzedaży i Marketingu w Kompanii Węglowej S.A. Prowadził także własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, nadzoru oraz prowadzenia projektów.

Pan Zbigniew Leszczyński sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Deutschland GmbH, Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Unipetrol oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Paliwa.

Obecnie piastuje stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego oraz pełni funkcję Członka Zarządu w Stowarzyszeniu European Petroleum Refiners Association.

Pan JÓZEF WĘGRECKI

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Pan Józef Węgrecki jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN S.A. od 23 marca 2018 roku. W okresie od 5 lutego do 23 marca 2018 roku był Członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów PKN ORLEN.

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Maszyn Górniczo-Hutniczych.

Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

W latach 1978-1990 pracował w Zakładzie Remontowym Energetyki Kraków, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Technicznych (Członka Zarządu). Następnie w latach 1990-1993 w Spółce Pracowniczej REMAK Opole na stanowisku Wiceprezesa spółki. Od kwietnia 1993 do czerwca 2017 pełnił funkcję Prezesa, Członka Zarządu Spółki REMAK – KRAK Sp. z o.o.

W 2017 roku został mianowany Wiceprezesem Zarządu w spółce ENERGA Wytwarzanie S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie w zakresie eksploatacji turbin wodnych, wiatrowych, farm fotowoltaicznych, kogenerację, elektrownie węglowe oraz działalność w zakresie innowacji, pozyskiwania dla spółki aktywów ciepłowniczych i wyznaczania kierunków rozwoju.

Od 5 lutego 2018 roku delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów w PKN ORLEN S.A., po czym w kwietniu został powołany na Członka Zarządu ds. Operacyjnych.

Interesuje się monitorowaniem i analizą najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie energetyki – alternatywnymi źródłami energii i możliwościami ich wdrażania w przemyśle.

Jest odznaczony: Galicyjską Wielką Nagrodą Budownictwa za wkład w rozwój budownictwa; Odznaką Honorową za zasługi dla budownictwa; Złotym Medalem za długoletnią służbę; Odznaką Honoris Gratia – za działalność charytatywno-społeczną, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Pani PATRYCJA KLARECKA

Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej

Pani Patrycja Klarecka jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 24 czerwca 2018 roku. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie polityki gospodarczej i strategii przedsiębiorstw. Jako Członek Zarządu PKN ORLEN odpowiada m.in. za sprzedaż i rozwój sieci detalicznej. Ponadto nadzoruje działalność CSR, obszar IT oraz bezpieczeństwo infrastruktury i informacji.

W latach 2016-2018 pełniła funkcję prezesa PARP, największej w Polsce agencji rządowej działającej na rzecz rozwoju MŚP. Ma doświadczenie zawodowe w sektorach: finansowym, medialnym i edukacyjnym, w tym na stanowiskach menadżerskich w takich spółkach, jak: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (2014-2016), Bank Zachodni WBK (2010-2014), Telewizja Polska (2004-2010), PZU (2002-2004). Wcześniej pracowała m.in. jako wykładowca w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie i jako konsultant w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Była przewodniczącą Rady Nadzorczej spółki ORLEN Deutschland GmbH (2018-2019), członkinią rad nadzorczych: Fundacji GPW i IAB Polska oraz członkinią zarządu Fundacji Charytatywnej PZU. Reprezentowała TVP w Crossmedia Group przy Europejskiej Unii Nadawców.

Pan MICHAŁ RÓG

Członek Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Międzynarodowego

Pan Michał Róg jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 1 września 2018 roku. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Canadian International Management Institute and Harvard Business School. Ukończył Program Executive MBA organizowany przez Politechnikę Krakowską i Central Connecticut State University.

Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w firmie TELE-FONIKA KABLE S.A., gdzie pracował jako: Wiceprezes ds. Sprzedaży - Sektor Dystrybucja i Energetyka, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Produktu Średnich i Wysokich Napięć, Dyrektor ds. Sprzedaży na Rynku Bałkańskim, Dyrektor ds. Handlu Krajowego, Dyrektor Biura Rynku Krajowego.

Od marca 2018 do sierpnia 2018 roku był Członkiem Zarządu ds. Handlowych ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Od kwietnia do sierpnia 2018 roku sprawował również funkcję Członka Zarządu Paramo a.s. z siedzibą w Pardubicach w Czechach.

Od 1 grudnia 2020 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Energa S.A.

Pan ARMEN KONRAD ARTWICH

Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

Pan Armen Konrad Artwich jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 1 września 2018 roku.

Armen Konrad Artwich jest radcą prawnym. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia z zakresu finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Studiował także prawo spółek i prawo handlowe na University of Sheffield, School of Law. Aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od stycznia do sierpnia 2018 roku dyrektor Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej, w latach 2016-2018 jako zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju odpowiadał m.in. za projekty legislacyjne z obszaru prawa gospodarczego oraz za nadzór merytoryczny nad Głównym Urzędem Miar oraz Polskim Centrum Akredytacji. Jednocześnie w latach 2016 – 2018 członek Komisji Nadzoru Finansowego (przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki).

W latach 2011 – 2016 zatrudniony w Obszarze Prawnym Banku Zachodniego WBK S.A., gdzie odpowiadał za obsługę prawną bankowości inwestycyjnej w Pionie Global Banking & Markets. Absolwent XVIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Za działalność pro publico bono odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i nagrodą Fundacji Polcul.

Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Grupy Kapitałowej ORLEN.

Pan JAN SZEWCZAK

Członek Zarządu ds. Finansowych

Pan Jan Szewczak jest prawnikiem, analitykiem gospodarczym i ekspertem z zakresu finansów, prawa finansowego, bankowości oraz makroekonomii.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studium doktoranckie w Zakładzie Finansów i Prawa Finansowego. Odbył również staże naukowe w Amsterdamie i Pradze.

Przez wiele lat był pracownikiem naukowym i wykładowcą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno–Informatycznej (Vistula).

Ma bogate doświadczenie w sektorze finansowym. Zasiadał w Zarządzie Spółki PZU Tower, był głównym ekonomistą Kasy Krajowej SKOK, a także posłem VIII kadencji Sejmu RP, przewodniczącym Podkomisji Stałej ds. Instytucji Finansowych oraz wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i członkiem Komisji Cyfryzacji.

Jest publicystą ekonomicznym i autorem wielu opinii oraz ekspertyz dotyczących procesów gospodarczych i przekształceń własnościowych.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się historia gospodarcza oraz procesy prywatyzacyjne w Polsce i za granicą.

Pan ADAM BURAK

Członek Zarządu ds. Komunikacji i Marketingu

Pan Adam Burak jest Członkiem Zarządu od lutego 2020. W Grupie ORLEN odpowiada za realizację skonsolidowanej strategii komunikacyjnej w obszarze komunikacji korporacyjnej i marketingowej, w tym także za rozwój kanałów komunikacji digitalowej w Polsce i na rynkach zagranicznych. Wcześniej, od lutego 2018 pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Komunikacji Korporacyjnej nadzorując realizację strategii komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Grupy ORLEN oraz budowę struktur i modelu biznesowego agencji mediowej powołanej we współpracy z PZU S.A.

Jest absolwentem stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów podyplomowych w WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku dziennikarstwo i Public Relations, posiada również tytuł MBA.

Wcześniej związany z branżą paliwowo-energetyczną oraz sektorem finansowym. Pełnił m.in. funkcję dyrektora komunikacji i marketingu w największych polskich spółkach, takich jak Grupa Energa, Grupa LOTOS czy PZU S.A, tworząc i wdrażając strategię komunikacji korporacyjnej, marketingowej i sponsoringowej. Posiada również szerokie doświadczenie w marketingu sportowym i dziennikarstwie. W latach 2012-2016 pełnił funkcję dyrektora ds. marketingu i PR oraz rzecznika prasowego Stadionu Wrocław, natomiast w latach 2008-2012, jako dziennikarz, związany był z telewizją Polsat. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w UNIPETROL A.S., ORLEN Południe S.A. Obecnie Członek Rady Nadzorczej w PZU Zdrowie S.A.

Adam Burak jest jurorem branżowego konkursu Złote Spinacze, członkiem kapituły programu 50 Kreatywnych w Biznesie magazynu BRIEF oraz prelegentem Kongresu Profesjonalistów Public Relations.

Zasady działania ZarząduPKN ORLEN

W skład Zarządu PKN ORLEN wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym Prezes, Wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, przy czym jeden członek Zarządu PKN ORLEN jest powoływany i odwoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2020 roku wprowadziło do Statutu Spółki przepis zgodnie z którym powołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu. Rada Nadzorcza, wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu, określa szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.

Stosowanie do ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Statut Spółki określa wymagania stawiane kandydatom na członków Zarządu.
Obecnie obowiązujący Statut określa, iż kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • spełnia inne niż wymienione w lit. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Jednocześnie Statut Spółki wskazuje, że kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji.

Prezes, Wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być zawieszeni w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą. W przypadku zawieszenia lub odwołania Prezesa Zarządu bądź w innym przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego lub odwieszenia dotychczasowego Prezesa wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w § 9 ust. 5 pkt 2 Statutu, wykonuje osoba powołana uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu.

Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się 6 czerwca 2020 roku zakończy się w z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

Szczegółowe zasady dotyczące zwoływania posiedzeń Zarządu zawiera Regulamin Zarządu Spółki, dostępny na stronie internetowej.

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów (w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu), z zastrzeżeniem, iż przy uchwale dotyczącej ustanowienia prokury wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Zarządu. Członek Zarządu, który głosował przeciwko podjętej uchwale może zgłosić zdanie odrębne, jednakże złożenie zdania odrębnego wymaga uzasadnienia.

Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, natomiast głosowanie tajne może zostać zarządzone na wniosek każdego członka Zarządu. Uchwały podpisują wszyscy członkowie Zarządu, którzy byli obecni na posiedzeniu Zarządu, na którym uchwała została podjęta. Pod uchwałą składa podpis także członek Zarządu, który złożył zdanie odrębne z adnotacją "zdanie odrębne" lub "votum separatum".

Regulamin Zarządu przewiduje także możliwość podejmowania uchwał przez Zarząd Spółki przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Dla ważności uchwał podejmowanych w tym trybie wymagane jest powiadomienie wszystkich członków Zarządu o treści projektu uchwały, przy czym powiadomienie to może także odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Warunkiem podjęcia uchwały w tym trybie jest oddanie głosów przez wszystkich członków Zarządu w terminie wyznaczonym przez osobę zarządzającą głosowanie. W przypadku nieoddania głosu przez któregokolwiek z członków Zarządu we wskazanym w zawiadomieniu terminie lub zgłoszeniu sprzeciwu przez któregokolwiek z członków Zarządu co do formy głosowania, projekt uchwały jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Uchwały podjęte w tym trybie podpisuje obecny w siedzibie Spółki lub w biurze w Warszawie członek Zarządu.

Zgodnie z Regulaminem Zarządu członkowie Zarządu są zobowiązani informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, członek Zarządu winien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Zarząd w drodze uchwały. Zgodnie z Regulaminem Zarządu, konflikt interesu rozumiany jest jako okoliczność, w której na podjęcie decyzji przez członka Zarządu może mieć wpływ osobisty interes członka Zarządu lub jego osoby bliskiej tj. małżonka, dzieci, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób z którymi jest powiązany osobiście.

KompetencjeZarządu PKN ORLEN

Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw PKN ORLEN.

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu. Jako czynności zwykłego zarządu traktowane są m.in. czynności mające za przedmiot obrót paliwami w rozumieniu Statutu Spółki (tj. ropą naftową, produktami ropopochodnymi, biokomponentami, biopaliwami, oraz innymi paliwami, w tym gazem ziemnym, gazem przemysłowym i gazem opałowym) lub energią oraz wszelkie inne czynności niewskazane w Regulaminie Zarządu. Dodatkowo, zgoda Zarządu nie jest wymagana na dokonanie czynności będącej integralną częścią innej czynności, na dokonanie której Zarząd już wyraził zgodę, chyba że co innego wynika z uchwały Zarządu.

Uchwały Zarządu wymaga m.in.:

 • przyjęcie i zmiana Regulaminu Zarządu,
 • przyjęcie i zmiana Regulaminu Organizacyjnego PKN ORLEN,
 • przyjmowanie wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,
 • zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przyjmowanie proponowanego porządku obrad Walnych Zgromadzeń,
 • przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki,
 • wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z nim wydatki lub obciążenia przekraczające kwotę 10 000 000 PLN,
 • zaciąganie zobowiązań, rozporządzanie prawami majątkowymi oraz jakakolwiek forma obciążania majątku Spółki, których wartość przekracza 20 000 000 PLN (z pewnymi wyłączeniami od tej zasady),
 • zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego,
 • zbywanie, nabywanie oraz obciążanie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, w tym także akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
 • emisja papierów wartościowych przez Spółkę,
 • przyjmowanie sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej ORLEN,
 • przyjęcie i zmiana systemu wynagradzania pracowników Spółki, jak również decyzje dotyczące wprowadzenia oraz założeń programów motywacyjnych,
 • zawarcie, zmiana i wypowiedzenie układu zbiorowego pracy obowiązującego w Spółce oraz innych porozumień ze związkami zawodowymi,
 • określenie zasad udzielania i odwoływania pełnomocnictw,
 • ustalanie tzw. polityki darowizn Spółki,
 • udzielanie prokury,
 • ustalanie wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu,
 • utworzenie zakładu/biura za granicą,
 • inne sprawy, których rozstrzygnięcia w formie uchwały zażąda chociażby jeden z członków Zarządu,
 •  podejmowanie decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy.

Uchwały Zarządu wymagają także następujące czynności zwykłego zarządu:

 • zaciąganie zobowiązań wynikających z czynności prawnych, których przedmiotem jest obrót ropą naftową lub surowcami węglowodorowymi wykorzystywanymi do produkcji paliw w rafinerii z wyjątkiem biokomponentów i dodatków do paliw w przypadku, gdy wolumen danej transakcji przekracza 165 tysięcy ton ropy naftowej lub 165 tysięcy ton surowców węglowodorowych wykorzystywanych do produkcji paliw w rafinerii, z wyjątkiem biokomponentów i dodatków do paliw;
 • zaciąganie zobowiązań wynikających z czynności prawnych mających za przedmiot obrót gazem ziemnym, obrót przepustowościami w sieciach przesyłowych, dystrybucyjnych i magazynowych gazu ziemnego w kraju lub zagranicą oraz obrót pojemnościami magazynowymi gazu ziemnego w kraju i zagranicą w przypadku, gdy transakcja przekracza 100 mln Nm³;
 • zaciąganie zobowiązań wynikających z czynności prawnych, mających za przedmiot zakup biokomponentów i biopaliw, w tym surowców do produkcji biokomponentów i biopaliw, których wartość przekracza kwotę 200 000 000 (słownie dwieście milionów) złotych;
 • zaciąganie zobowiązań wynikających z czynności prawnych, których przedmiotem jest obrót paliwami, w rozumieniu Statutu Spółki, innymi niż wymienione w ust. 6 pkt.1), pkt. 2) i pkt. 3) o wartości przekraczającej kwotę 200 000 000 (słownie dwieście milionów) złotych;
 • zaciąganie zobowiązań wynikających z czynności prawnych, mających za przedmiot sprzedaż lub zakup produktów rafineryjnych w ramach handlu międzynarodowego gdy transakcja przekracza 90 tys. ton, z wyłączeniem oleju opałowego ciężkiego;
 • zaciąganie zobowiązań wynikających z czynności prawnych mających za przedmiot udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego/przetargu (w tym również udział w rokowaniach i negocjacjach dotyczących przedmiotu zamówienia) w obszarze handlu hurtowego produktami rafineryjnymi oraz w zakresie kart flotowych, których wartość przekracza kwotę 200 000 000 (słownie dwieście milionów) złotych;
 • zaciąganie zobowiązań wynikających z czynności prawnych, których przedmiotem jest obrót energią, prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii i efektywności energetycznej, gwarancjami pochodzenia i dokumentami potwierdzającymi ich wydanie oraz usługami systemowymi i zakresami energetycznymi związanymi z powyższym oraz wszystkich czynności związanych z procedurą zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, gdy wolumen danej transakcji przekracza 300 GWh;
 • zaciąganie zobowiązań wynikających z czynności prawnych mających za przedmiot udział w postępowaniach przetargowych (w tym określonych ustawą Prawo zamówień publicznych) dotyczących obrotu (odrębnie albo łącznie): energią, usługami lub produktami związanymi z energią (w tym również udział w rokowaniach i negocjacjach oraz realizacja innych czynności faktycznych i prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia) oraz wszystkich czynności związanych z procedurą zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, gdy wolumen danej transakcji przekracza 300 GWh.

Zarząd ma obowiązek przekazywać Radzie Nadzorczej regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności PKN ORLEN oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Rada Nadzorcza(Rekomendacje II.R.1, II.R.2, II.R.4, II.R.5, II.R.6, II.R.7, V.R.1 DPSN)

Skład osobowy Rady Nadzorczej PKN ORLEN na 1 stycznia 2020 roku

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN

Izabela Felczak-Poturnicka

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Andrzej Szumański

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Anna Wójcik

Sekretarz Rady Nadzorczej

Barbara Jarzembowska

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Andrzej Kapała

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Michał Klimaszewski

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Roman Kusz

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Jadwiga Lesisz

Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Niezgoda

Członek Rady Nadzorczej

Anna Sakowicz-Kacz

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

W dniu 16 stycznia 2020 roku p. Izabela Felczak- Poturnicka złożyła rezygnację z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

W dniu 5 marca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Niezgodę. Równocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Jasińskiego oraz Pana Dominika Kaczmarskiego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierzyło Panu Wojciechowi Jasińskiemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. odbyła w 2020 roku 13 protokołowanych posiedzeń i podjęła 237 uchwał. Frekwencja członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN na posiedzeniach Rady Nadzorczej wyniosła 99%. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o jego usprawiedliwieniu.

W skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji wchodzą członkowie z wykształceniem prawniczym, ekonomicznym i finansowym (m.in. profesor prawa) z różnorodnym doświadczeniem zawodowym, którzy ukończyli szkolenia i kursy specjalistyczne.

W 2020 roku w Radzie Nadzorczej zasiadało sześciu niezależnych członków.

Skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN na 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy ORLEN za 2020 rok”

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN

Wojciech Jasiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Szumański

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Anna Wójcik

Sekretarz Rady Nadzorczej

Barbara Jarzembowska

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Dominik Kaczmarski

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kapała

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Michał Klimaszewski

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Roman Kusz

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Jadwiga Lesisz

Członek Rady Nadzorczej

Anna Sakowicz-Kacz

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Pan WOJCIECH JASIŃSKI
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki

Pan Wojciech Jasiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1972-1986 pracował w Płocku, m.in. w NBP Oddział w Płocku, w Urzędzie Miejskim, w tym jako radca prawny w Izbie Skarbowej. W latach 1990-1991 organizował samorząd terytorialny w województwie płockim, jako Delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego. Od 1992 do 1997 roku pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, kolejno jako dyrektor: Delegatury NIK w Warszawie, Zespołu Finansów i Budżetu, Departamentu Budżetu Państwa. W latach 1997-2000 pełnił funkcję Członka Zarządu, następnie Prezesa Zarządu warszawskiej spółki Srebrna. Był Członkiem Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska SA w latach 1998-2000. Od września 2000 do lipca 2001 roku zajmował stanowisko podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2006-2007 był Ministrem Skarbu Państwa.

Od 2001 roku wykonywał mandat posła na Sejm RP (IV, V, VI, VII i VIII kadencji) pełniąc funkcje: Przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Systemu Bankowego i Polityki Pieniężnej, Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Był również członkiem sejmowej Komisji Skarbu Państwa.

Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. od 16 grudnia 2015 roku do 5 lutego 2018 roku. Od czerwca 2018 roku do lipca 2019 roku – pełnomocnik zarządu Energa S.A. ds. rozwoju inwestycji i rynków energetycznych.

Od 25 lutego 2016 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.

Pan ANDRZEJ SZUMAŃSKI
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Pan Andrzej Szumański Adwokat, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego. Jeden z trzech autorów projektu ustawy z 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principles of Corporate Governance z 1999 roku Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego, umożliwiającego wdrażanie zasad Ładu Korporacyjnego dla Spółek Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie jest Przewodniczącym Zespołu Prawa Koncernowego w ramach Komisji ds Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych. Od roku 1995 pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie a od 2015 roku jest członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu. Jest prezesem Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych od roku 2007. W latach 2005-2011 pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Był członkiem rad nadzorczych m.in. Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się opracowywaniem ekspertyz prawnych z zakresu prawa gospodarczego prywatnego, prawa umów oraz prawa arbitrażowego. Autor podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wielu artykułów, głos i recenzji z zakresu prawa handlowego. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad nowelą do Kodeksu spółek handlowych w zakresie odbywania posiedzeń organów spółek kapitałowych online z marca 2020 roku i nowelą do Kodeksu postępowania cywilnego na temat arbitrażu korporacyjnego z 2019 roku.

Pani ANNA WÓJCIK
Sekretarz Rady Nadzorczej

Pani Anna Wójcik jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowości i Zarządzania w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji.
Ukończyła studia podyplomowe w Warszawskiej Szkole Biznesu, na wydziale zarządzania.

Posiada tytuł Master of Business Administration.

Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w sektorze prywatnym (nieruchomości, handel, doradztwo biznesowe) oraz administracji rządowej.

W ostatnich latach pracowała min. jako COO w Exeq sp. z o.o., specjalizującej się w pozyskiwaniu finansowania dla firm na badania, rozwój i innowacje. W ramach nadzorowanego obszaru odpowiedzialna była m.in. za koordynację pracy biura zarządu oraz rozliczanie projektów w ramach programów finansowanych ze środków POIG oraz NCBiR.

Od roku 2016 związana z administracją rządową. Pracowała na stanowisku Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Finansów, obecnie zatrudniona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku Dyrektora Biura Prezesa Rady Ministrów.

Pani BARBARA JARZEMBOWSKA
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pani Barbara Jarzembowska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, posiada certyfikat MBA. Zajmowała się m.in. doradztwem finansowym, koordynacją pomocy zagranicznej, promocją inwestycji zagranicznych. Od roku 2000 dyrektor w Banku Pekao S.A., odpowiedzialna m.in. za ryzyko operacyjne, bankowość transakcyjną, zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami Banku z sektora FMCG, monitorowanie sprzedaży, planowania i realizacji celów budżetowych.

Pan ANDRZEJ KAPAŁA
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Kapała jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarzadzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem a także podyplomowych studiów: zarządzania finansami, rachunkowości przedsiębiorstw oraz zarzadzania kadrami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył także studia Executive Master of Business Administration w Szkole Głównej Menedżerskiej. Przez 10 lat pracował w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej gdzie będąc dyrektorem oddziału we Wrocławiu koncentrował się na doradztwie dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych w obszarze strategii zarządzania i planowania finansowego. Przez wiele lat realizował projekty doradcze dla spółek prywatnych i komunalnych w obszarze analiz inwestycyjnych i finansowych oraz zarządzania projektami a także restrukturyzacji i standaryzacji procesów biznesowych. Autor kilkudziesięciu studiów wykonalności i biznes planów dla inwestycji infrastrukturalnych oraz projektów doradczych w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstw (projekty dotyczące rozwoju parków technologicznych i przemysłowych, gospodarki wodno – ściekowej, społeczeństwa informacyjnego).

W latach 2012 – 2020, pełniąc funkcję Dyrektora Biura Administracji w PKO Banku Polskim, zarządzał około 300 nieruchomościami z zasobu Banku a także kilkudziesięcioma projektami inwestycyjnymi, związanymi z przebudową infrastruktury bankowej, rocznie oraz nadzorował standaryzację procesów biznesowych w obszarach: zarzadzania nieruchomościami i projektami oraz zabezpieczeń technicznych oddziałów Banku.

Od 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Dolnośląskich Zakładów Usługowo – Produkcyjnych „DOZAMEL” Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Pan MICHAŁ KLIMASZEWSKI
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pan Michał Klimaszewski Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Autor ekspertyz i opracowań dla podmiotów sektora publicznego i prywatnego. Członek rad nadzorczych spółek o kapitale prywatnym.

Pan ROMAN KUSZ
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pan Roman Kusz w latach 1987-1992 odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1993-1997 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Od roku 1997 prowadzi praktykę adwokacką.

W latach 2007-2013 i od roku 2016 pełni funkcję dziekana Izby Adwokackiej w Katowicach.

Od marca 2014 roku jest Członkiem ,a od 9 stycznia 2017 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej Górnik Zabrze SA w Zabrzu, zaś w kadencji 2018/2019 pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Ekstraklasa S.A. w Warszawie.

Od roku 2017 jest członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Członek Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w latach 2019-2020.

Przewodniczący II kadencji Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w roku 2018.

Od 2014 roku jest organizatorem i moderatorem paneli prawniczych na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Z ramienia NRA, jako przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej, był współorganizatorem panelu „Advancing Law & Governance Contributions to Climate Action under the Paris Agreement" wchodzącego w skład szczytu klimatycznego ONZ - 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), jaki w 2018 roku odbył się w Katowicach.

Pani JADWIGA LESISZ
Członek Rady Nadzorczej

Pani Jadwiga Lesisz jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku stosunki międzynarodowe – handel zagraniczny. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Gospodarki Nieruchomościami. Absolwentka Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Bankowej z udziałem Franklin University USA. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym bogatą praktykę zawodową w sektorze MSP.

Wieloletni udział w życiu gospodarczym jako właściciel czy menadżer, gdzie m.in. tworzyła i organizowała procesy biznesowe.

W latach 2012-2016 pracowała w PKO Banku Polskim S.A., gdzie zarządzała obszarem najmu nieruchomości w zakresie oddziałów bankowych, nadzorowała i uczestniczyła w procesach negocjacyjnych. Zaangażowana była w kontroling biznesowy w zakresie optymalizacji sieci oddziałów banku.

W okresie 2016-2017 pełniła funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami oraz członka Komitetu Audytu w Ministerstwie Rozwoju. Odpowiadała za przygotowanie i wdrażanie jednolitej metodologii i kultury zarządzania projektami wraz z koordynacją kluczowych projektów.

Zatrudniona była w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na stanowisku zastępcy prezesa, gdzie odpowiadała za obszary dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Inicjowała współpracę w zakresie budowy ekosystemu start-upowego w Polsce. Nadzorowała zamówienia publiczne, gospodarowanie majątkiem i zasobamiinformatycznymi Agencji.

Posiada doświadczenie w administracji publicznej jako Dyrektor Generalny.

Pan DOMINIK KACZMARSKI
Członek Rady Nadzorczej

Pan Dominik Kaczmarski uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł doradcy podatkowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w największych międzynarodowych firmach doradczych (PwC 2012-2014 i Deloitte 2014-2016) jako ekspert w zakresie opodatkowania sektora finansowego.

Od lutego 2016 roku do stycznia 2020 roku pracował w Ministerstwie Finansów jako Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier, a następnie jako Zastępca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego. Współuczestniczył w uszczelnianiu systemu podatkowego w zakresie CIT i VAT.

Pełnił funkcje Sekretarza Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego oraz Członka Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Obecnie jest członkiem Zespołu eksperckiego ds. prawa koncernowego wchodzącego w skład Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego.

Pan Dominik Kaczmarski jest autorem szeregu publikacji z dziedziny podatków.

Od lipca 2020 roku. jest Prezesem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Analiz i Sprawozdawczości w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Pani ANNA SAKOWICZ-KACZ
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pani Anna Sakowicz-Kacz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego Ministra Sprawiedliwości. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji funkcji syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego, kuratora, w ramach przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz doświadczenie w pracy w radach nadzorczych.

Zasady działania Rady NadzorczejPKN ORLEN

W skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN wchodzi od sześciu do dziesięciu członków. Akcjonariusz Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN są powoływani na okres wspólnej kadencji, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. Walne Zgromadzenie PKN ORLEN powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, musi być osobami, z których każda spełnia kryteria niezależności określone w Statucie PKN ORLEN. Zgodnie z wymogami DPSN, niezależni członkowie Rady Nadzorczej nie są pracownikami Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również nie są związani z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie są także powiązani z akcjonariuszem w sposób wykluczający przedmiot niezależności.

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych w Statucie Spółki oraz DPSN. Dodatkowo kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają oświadczenia mające na celu ustalenie czy spełniają wymagania wobec członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKN ORLEN wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w tym wymagania co do niezależności Członków Komitetu Audytu. Oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależności są przekazywane pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę, natomiast Spółka informuje akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.

W sytuacji, gdy liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej wyniesie mniej niż dwóch, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym, a postanowień § 8 ust. 9a Statutu Spółki (wymieniających listę uchwał, do których podjęcia wymagana jest zgoda co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej) nie stosuje się.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie uchwały w istotnej dla Spółki sprawie. W sytuacji gdyby została złożona rezygnacja przez członka Rady Nadzorczej lub wystąpiła niemożność sprawowania czynności przez członka Rady Nadzorczej, Spółka niezwłocznie podejmuje odpowiednie działania w celu uzupełnienia lub dokonania zmiany w składzie Rady.

Organizacja prac Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie z zasadami przedstawionymi w Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej dostępnym na korporacyjnej stronie internetowej pod adresem: http://www.orlen.pl/PL/OFirmie/Strony/DokumentyKorporacyjne.aspx.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały:
a) na posiedzeniu: gdy wszyscy jej członkowie uczestniczący w posiedzeniu są obecni w miejscu odbycia posiedzenia lub gdy wszyscy bądź niektórzy jej członkowie uczestniczą w posiedzeniu przy pomocy środków porozumiewania się na odległość,
b) poza posiedzeniami: w trybie pisemnym lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez wykorzystanie łącza telefonicznego lub innego sposobu umożliwiającego identyfikację członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna także w przypadku jej podjęcia poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a w jej podejmowaniu wzięła udział przynajmniej połowa członków Rady.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, przy czym za głosy oddane uważa się głosy „za", „przeciw" i „wstrzymujące się". Wyjątkiem od tego jest sytuacja odwołania lub zawieszenia każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania ich kadencji. Wymagane jest wówczas oddanie głosów „za" przez co najmniej dwie trzecie wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 • świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji (w rozumieniu Statutu Spółki) z podmiotem powiązanym ze Spółką, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz zawarcie przez Spółkę lub podmiot zależny od niej umowy z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej, z wyłączeniem umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,
 • wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki

wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej. Postanowienia te nie wyłączają stosowania art. 15 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.

Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą jest dokonywany po przedstawieniu rekomendacji przez Komitet Audytu.

Kompetencje Rady NadzorczejPKN ORLEN

 • Rada Nadzorcza PKN ORLEN sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, jej kompetencje określone są przez przepisy powszechnie obowiązujące w tym w szczególności Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki, z uwzględnieniem Regulaminu Rady Nadzorczej oraz - w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące - przez uchwały Walnego Zgromadzenia oraz uchwały Rady Nadzorczej oraz inne wewnętrzne akty organizacyjne obowiązujące w Spółce. Mając na względzie najwyższe standardy ładu korporacyjnego oraz zapewnienie rzetelnej oceny Spółki przez akcjonariuszy, do obowiązków Rady Nadzorczej PKN ORLEN dodatkowo należy przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu: oceny sytuacji PKN ORLEN, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 • sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 • oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 • oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
 • sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • analizy i oceny funkcjonowania podmiotów Grupy Kapitałowej ORLEN, przy ocenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN,
 • oceny wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki.

 

Zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej w celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Zarząd Spółki zapewnia Radzie Nadzorczej, w celu realizacji jej zadań, dostęp do informacji o sprawach dotyczących Spółki. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, Rada Nadzorcza ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Zarządu o opracowanie dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii lub o zatrudnienie doradcy.

Zgodnie z § 27 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej PKN ORLEN w przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania, Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady Nadzorczej, powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał lub może zaistnieć konflikt interesów i zażądać zaznaczenia tego w protokole. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

Komitety Rady Nadzorczej(Rekomendacja VI.R.3)

Rada Nadzorcza PKN ORLEN może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako jej kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze.

W ramach Rady Nadzorczej PKN ORLEN działają następujące komitety stałe:

 • Komitet Audytu,
 • Komitet ds. Strategii i Rozwoju,
 • Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
 • Komitet ds. Ładu Korporacyjnego,
 • Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Komitet ds. CSR).

Skład Komitetów Rady NadzorczejPKN ORLEN w 2020 roku

Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN na 1 stycznia 2020 roku

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w Komitecie Rady Nadzorczej PKN ORLEN

Komitet Audytu

Andrzej Kapała

Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Barbara Jarzembowska

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Izabela Felczak-Poturnicka

Członek Komitetu do 16 stycznia 2020

Jadwiga Lesisz

Członek Komitetu

Michał Klimaszewski

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Komitet ds. Strategii i Rozwoju

Michał Klimaszewski

Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Izabela Felczak-Poturnicka

Członek Komitetu do 16 stycznia 2020

Małgorzata Niezgoda

Członek Komitetu do 5 marca 2020

Andrzej Kapała

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Anna Sakowicz-Kacz

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Małgorzata Niezgoda

Przewodnicząca Komitetu do 5 marca 2020

Andrzej Szumański

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Anna Sakowicz-Kacz

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Michał Klimaszewski

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Anna Wójcik

Członek Komitetu

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego

Andrzej Szumański

Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Izabela Felczak-Poturnicka

Członek Komitetu do 16 stycznia 2020

Andrzej Kapała

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Barbara Jarzembowska

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Roman Kusz

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Jadwiga Lesisz

Przewodnicząca Komitetu

Izabela Felczak-Poturnicka

Członek Komitetu do 16 stycznia 2020

Anna Wójcik

Członek Komitetu

Michał Klimaszewski

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Roman Kusz

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN na 31 grudnia 2020 roku

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w Komitecie Rady Nadzorczej PKN ORLEN

Komitet Audytu

Andrzej Kapała

Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Barbara Jarzembowska

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Jadwiga Lesisz

Członek Komitetu

Michał Klimaszewski

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Komitet ds. Strategii i Rozwoju

Michał Klimaszewski

Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Jasiński

Członek Komitetu od 14 kwietnia 2020

Dominik Kaczmarski

Członek Komitetu od 14 kwietnia 2020

Andrzej Kapała

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Anna Sakowicz-Kacz

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Wojciech Jasiński

Członek Komitetu od 14 kwietnia 2020, Przewodniczący Komitetu od 22 kwietnia 2020

Andrzej Szumański

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Anna Sakowicz-Kacz

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Michał Klimaszewski

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Anna Wójcik

Członek Komitetu

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego

Andrzej Szumański

Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Dominik Kaczmarski

Członek Komitetu od 14 kwietnia 2020

Andrzej Kapała

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Barbara Jarzembowska

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Roman Kusz

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Jadwiga Lesisz

Przewodnicząca Komitetu

Anna Wójcik

Członek Komitetu

Michał Klimaszewski

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Roman Kusz

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

KomitetAudytu

Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej PKN ORLEN w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz Grupy Kapitałowej ORLEN i współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, każdorazowo przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej PKN ORLEN większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności wskazane w Statucie Spółki, DPSN oraz ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu lub poszczególni członkowie Komitetu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka. Komitet Audytu PKN ORLEN wykonuje wszystkie zadania wymagane przez ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
W 2020 roku Komitet Audytu odbył 9 protokołowanych posiedzeń.

Ponadto w 2020 roku, na rzecz PKN ORLEN i wybranych spółek Grupy Kapitałowej ORLEN świadczone były dozwolone usługi atestacyjne i pokrewne niebędące badaniem udzielone zgodnie z obowiązującą procedurą, tj. każdorazowo poprzedzone przeprowadzeniem oceny niezależności i wyrażeniem zgody na świadczenie danej usługi przez Komitet Audytu, w tym:

 • potwierdzenie wyliczenia wskaźnika intensywności zużycia energii elektrycznej PKN ORLEN,
 • potwierdzenie wyliczenia wskaźnika intensywności zużycia energii elektrycznej dla Anwil S.A. oraz IKS Solino S.A.
 • weryfikacja sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej ORLEN Insurance Limited,
 • weryfikacja prowadzenia przez ORLEN Aviation Sp. z o.o. odrębnej rachunkowości dotyczącej działalności w zakresie obsługi naziemnej,
 • weryfikacja dokumentów niezbędnych do odzyskania przez ORLEN Lietuva środków z Public Serwis Obligation.

Komitetds. Ładu Korporacyjnego

Zadaniem Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego jest ocena implementacji zasad ładu korporacyjnego, składanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie wprowadzania zasad ładu korporacyjnego, opiniowanie dokumentów dotyczących ładu korporacyjnego, ocena raportów dotyczących przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przygotowywanych dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz sprawozdań dotyczących przestrzegania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, opiniowanie propozycji zmian dotyczących dokumentów korporacyjnych Spółki oraz opracowywanie propozycji takich zmian w przypadku dokumentów własnych Rady Nadzorczej, monitorowanie zarządzania Spółką pod kątem zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, w tym dotyczącymi obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym a także zgodności z Wartościami i zasadami postępowania PKN ORLEN S.A. i zasadami ładu korporacyjnego.

W 2020 roku Komitet ds. Ładu Korporacyjnego odbył 3 protokołowane posiedzenia.

Komitetds. Strategii i Rozwoju

Zadaniem Komitetu ds. Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach planowanych inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki.

W 2020 roku Komitet ds. Strategii i Rozwoju odbył 5 protokołowanych posiedzeń.

Komitetds. Nominacji i Wynagrodzeń

Zadaniem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o kwalifikacjach odpowiednich dla budowy sukcesu Spółki. W związku z nowelizacją ustawy o ofercie, do zadań Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń należy także opiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach opracowywanego zgodnie z ustawą i polityką wynagrodzeń ustaloną w Spółce.

Większość członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń powinna być niezależna. W przypadku, gdy w skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń nie wchodzi większość niezależnych członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej jest Przewodniczącym Komitetu. Przynajmniej jeden z członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń powinien dysponować wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie polityki wynagrodzeń.

W 2020 roku Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń odbył 8 protokołowanych posiedzeń.

Komitetds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Zadaniem Komitetu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez uwzględnienie w działalności Spółki oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. pracownikami, klientami, akcjonariuszami, społecznością lokalną) aspektów społecznych, etycznych i ekologicznych.

W 2020 roku Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu odbył 8 protokołowanych posiedzeń.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF