POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

Wskaźniki GRI:
SDGs:

W PKN ORLEN kwestie związane z zarządzaniem różnorodnością uregulowane są w poniższych dokumentach obowiązujących w Spółce:

 • Regulamin Pracy dla PKN ORLEN,
 • Kodeks etyki,
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PKN ORLEN,
 • Polityka zarządzania potencjałem Pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN,
 • Strategia CSR dla PKN ORLEN (zapisy w zakresie zarządzania rozwojem i różnorodnością),
 • Polityka określająca warunki i zasady pracy osób niepełnosprawnych w PKN ORLEN,
 • Polityka zasad udzielania pomocy pracownikom PKN ORLEN w sytuacjach kryzysowych,
 • Polityka well-beingowa w PKN ORLEN S.A.,
 • Odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie programu Pracodawca Przyjazny Rodzinie.

Celami działań związanymi z zarządzaniem różnorodnością są:

 • równe traktowanie pracowników w zatrudnieniu oraz zakaz dyskryminacji,
 • poszanowanie dla różnorodności,
 • zarządzanie różnicami kulturowymi,
 • otwartość na zatrudnianie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją na rynku pracy, ułatwianie im zatrudnienia w spółkach Grupy ORLEN,
 • wspieranie inicjatyw pracowniczych związanych z praktykami równościowymi w firmie,
 • polityka wynagradzania i premiowania,
 • standardy zatrudniania i wynagradzania oddelegowanych pracowników, tj. ekspatów i inpatów,
 • dostosowanie miejsc pracy do potrzeb pracowników (np. osób z niepełnosprawnościami, matek karmiących),
 • wsparcie dla grup osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • działania wspierające godzenie życia zawodowego i prywatnego (tzw. Programy Work-Life Balance).

Ponadto polityka różnorodności w PKN ORLEN realizowana jest poprzez następujące działania:

 • organizacja szkoleń zawierających tematykę zarządzania różnorodnością,
 • przeprowadzanie kampanii informacyjnej dotyczącej budowania świadomości nt. niepełnosprawności w miejscu pracy uwzględniając spotkania informacyjno-konsultacyjne dla pracowników PKN ORLEN i spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN, dyżury ze specjalistą w tym zakresie,
 • wolontariat pracowniczy,
 • uwzględnianie aspektów dot. różnorodności w procesach i narzędziach HR (m.in.: rekrutacja, szkolenia i rozwój, wynagradzanie) oraz kształtowaniu kultury organizacyjnej,
 • warsztaty dla ekspatów w zakresie zarządzania różnicami kulturowymi,
 • cykliczne przeprowadzanie wśród pracowników badania zaangażowania i satysfakcji z pracy,
 • powołanie zespołu koordynującego przeciwdziałanie mobbingowi (Komisja Antymobbingowa powoływana przez pracodawcę do rozpatrywania skarg na wypadek zaistnienia w Spółce zachowań mobbingowych),
 • powołanie funkcji Rzecznika ds. Etyki, do którego można zgłaszać naruszenia zapisów Kodeksu etyki (czyli dotyczących także dyskryminacji i mobbingu),
 • powołanie Komitetu Kapitału Ludzkiego, który opiniuje, zatwierdza/przekazuje do zatwierdzenia przez Zarząd PKN ORLEN i monitoruje przestrzeganie zapisów Kodeksu etyki w szczególności rozpatruje istotne naruszenia, podejmuje działania naprawcze, wydaje wytyczne a także rozpatruje istotne zagadnienia dotyczące kwestii etycznych.
 • podpisanie Deklaracji współpracy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i PKN ORLEN, co zainicjowało działania mające na celu zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w Grupie Kapitałowej. Efektem tych działań było przystąpienie do Programu „Praca-Integracja”. Obok PKN ORLEN S.A. do Programu przystąpiło siedem Spółek Grupy: ANWIL S.A., ORLEN CUK Sp. z o.o., ORLEN Eko Sp. z o.o., ORLEN KolTrans S.A., ORLEN Ochrona Sp. z o.o., ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Oddział Logistyka Pierwotna Gazu oraz ORLEN Południe S.A.

Na 31 grudnia 2020 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziło 6 mężczyzn i 4 kobiety. Struktura wiekowa członków Rady Nadzorczej: 30-39 lat – 1 osoba, 40-49 lat – 4 osoby, 50-60 lat - 1 osoba, powyżej 60 lat – 4 osoby.

W skład Zarządu Spółki wchodziło 7 mężczyzn i 1 kobieta. Struktura wiekowa członków Zarządu przedstawiała się następująco: 30-39 lat – 2 osoby, 40-50 lat – 4 osoby, 60-70 lat – 2 osoby.

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci wieku oraz innych wskaźników różnorodności w latach 2019-2020 :

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej*

j.m.

Grupa ORLEN

PKN ORLEN

2020

2019

2020

2019

Zarządy Spółek Grupy ORLEN według płci, w tym:

Kobiety

[%]

15

13

13

17

Mężczyźni

[%]

85

87

87

83

Rady Nadzorcze Grupy ORLEN wg płci, w tym:

Kobiety

[%]

36

31

40

60

Mężczyźni

[%]

64

69

60

40

Zarząd - struktura ze względu na wiek, w tym:

< 30 lat

[%]

1

1

0

0

30-50

[%]

70

72

75

83

>50

[%]

29

27

25

17

Rada Nadzorcza - struktura ze względu na wiek, w tym:

< 30 lat

[%]

1

1

0

0

30-50

[%]

70

79

50

60

>50

[%]

29

20

50

40 

Pracownicy - struktura zatrudnienia według wieku, w tym:

< 30 lat

Menedżerowie

[%]

1

1

0

1

Nie-menedżerowie

[%]

99

99

100

99

30-50

Menedżerowie

[%]

12

12

13

14

Nie-menedżerowie

[%]

88

88

87

86

>50

Menedżerowie

[%]

11

10

15

14

Nie-menedżerowie

[%]

89

90

85

86

Pracownicy - struktura zatrudnienia według płci, w tym:

Kobiety

    Menedżerowie

[%]

8

9

10

11

    Nie-menedżerowie

[%]

92

91

90

89

Mężczyźni

    Menedżerowie

[%]

11

11

13

13

    Nie-menedżerowie

[%]

89

89

87

87


*Wskaźnik dotyczy całej Grupy ORLEN, w tym Grupy Energa za okres 1 maja – 31 grudnia 2020 roku, ale z wyłączeniem Grupy RUCH przejętej przez PKN ORLEN w listopadzie 2020 roku

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF