ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Wskaźniki GRI:

PKN ORLEN w 2020 roku stosował wszystkie zasady zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

PKN ORLEN jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („Giełda”, „GPW”) zobowiązany jest do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” („DPSN”) uchwalonych przez Radę Giełdy (uchwała nr 26/1413/2015 Rady GPW z dnia 13 października 2015 roku), obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku. Dokument DPSN znajduje się na stronie internetowej Giełdy https://www.gpw.pl/dobre-praktyki, a także na korporacyjnej stronie internetowej PKN ORLEN, w sekcji przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki.

PKN ORLEN stosował w 2020 roku wszystkie zasady zawarte w zbiorze DPSN. Natomiast informacje o zastosowaniu się do poszczególnych rekomendacji wynikających z dokumentu DPSN są zawarte w odpowiednich częściach rocznego oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz w niniejszej sekcji „Ład korporacyjny” (nagłówki tych części wskazują numery opisanych rekomendacji).

Komunikacja z rynkiem kapitałowym (Rekomendacje I.R.3 i I.R.4 DPSN)

PKN ORLEN dba o należytą komunikację z inwestorami i analitykami oraz pozostałymi uczestnikami rynku kapitałowego prowadząc przejrzystą politykę informacyjną. Spółka zapewnia łatwy i równy dostęp do publikowanych informacji wykorzystując między innymi następujące narzędzia komunikacji:

 • Serwis relacji inwestorskich na korporacyjnej stronie internetowej, który zawiera dane finansowe i operacyjne z działalności PKN ORLEN, a także informacje o otoczeniu makroekonomicznym Spółki.
 • Strona internetowa dotycząca programu ORLEN W PORTFELU zawierająca szczegółowe informacje o programie lojalnościowym dla akcjonariuszy oraz szeroką bazę wiedzy o rynku kapitałowym i inwestowaniu.
 • Blog ekspercki Głównego Ekonomisty PKN ORLEN - http://napedzamyprzyszlosc.pl/ - zawierający komentarze na temat bieżącej sytuacji rynkowej, a także specjalistyczne publikacje oraz relacje z konferencji branżowych.
 • Media społecznościowe:
  Twitter korporacyjny;
  Twitter Prezesa Zarządu;
  Twitter Rzecznika Prasowego;
  Facebook korporacyjny;
  Facebook Prezesa Zarządu;
  LinkedIn;
  YouTube;
  Instagram;
  Instagram Prezesa Zarządu;
 • Indywidualne i grupowe zamknięte spotkania z inwestorami i analitykami zarówno w kraju, jak i zagranicą, także w formie telekonferencji.
 • Otwarte dla wszystkich konferencje medialne transmitowane na żywo przez internet wraz z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski. Konferencje odbywają się w trakcie ważnych dla Spółki wydarzeń, takich jak publikacja wyników finansowych, strategii itp.
 • Cykle spotkań z inwestorami w kraju i zagranicą (roadshows).
 • Spotkania uczestników rynku z kluczowymi menedżerami Spółki w siedzibie i obiektach gdzie prowadzona jest działalność operacyjna Spółki, tzw. site visits.
 • Dni Inwestora i Analityka w PKN ORLEN, organizowane co pewien czas - warsztaty tematyczne dotyczące różnych dziedzin działalności Spółki, prowadzone przez przedstawicieli Zarządu, dyrektorów wykonawczych i pozostałych, wybranych menedżerów.

Podczas częstych spotkań grupowych, indywidualnych, telekonferencji, „roadshow” czy „site visits”, organizowanych przez większą część 2020 roku ze względu na epidemię COVID-19 przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej, PKN ORLEN w sposób przejrzysty udziela wszelkich wyjaśnień swoim akcjonariuszom, inwestorom, analitykom i pozostałym uczestnikom rynku kapitałowego. Na spotkania te przygotowywane są specjalnie materiały prezentacyjne, przybliżające skomplikowany sposób działania sektorów przemysłu rafineryjno–petrochemicznego oraz energetycznego, w których działa Spółka.

Ponadto, PKN ORLEN dokłada najwyższych starań, by jak najszybciej dostarczyć inwestorom i analitykom informacji finansowych na temat swojej działalności. PKN ORLEN należy do spółek, które jako pierwsze po zamknięciu okresów sprawozdawczych publikują swoje wyniki finansowe – w 2020 dokonał tego w około miesiąc od zamknięcia okresów rozliczeniowych.

PKN ORLEN jest także spółką dywidendową. W 2020 roku po raz siódmy z rzędu podzielił swój zysk pomiędzy akcjonariuszy wypłacając dywidendę na poziomie 1 PLN na jedną akcję.

Spółka rozwija także, rozpoczęty w 2018 roku, program skierowany do inwestorów indywidualnych „ORLEN W PORTFELU”, a w nim Akademię Inwestowania. W 2020 roku do programu dołączył szósty dom maklerski, tym samym w ramach programu współpracują z PKN ORLEN domy maklerskie, które łącznie prowadzą ponad 60% rachunków inwestycyjnych w Polsce. Na koniec roku odnotowano ponad 9500 inwestorów zarejestrowanych w programie. Przeprowadzono drugą edycję egzaminów Akademii Inwestowania, opublikowano nowy moduł edukacyjny – Fundamentalnie o inwestowaniu oraz kontynuowano serię – Praktycznie o inwestowaniu (łącznie od uruchomienia serii – 20 odcinków). Z materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie skorzystało ponad 130 tys. osób. Przedstawiciele Spółki wzięli udział w licznych akcjach edukacyjnych skierowanych do inwestorów, a jedna z nich została nagrodzona w kategorii „Najlepsza kampania edukacyjna”, w ogólnopolskim konkursie Invest Cuffs.

Reakcje Spółki na pojawiające się publicznie opinie i informacje szkodzące jej wizerunkowi (Rekomendacja I.R.1 DPSN)

PKN ORLEN niezwłocznie reaguje na nieprawdziwe publikacje i komentarze, które mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek Spółki. W ramach wewnętrznej regulacji w całej Grupie Kapitałowej ORLEN uporządkowane zostały zasady komunikacji zewnętrznej, obejmujące zarówno kontakt z przedstawicielami mediów, udział przedstawicieli Spółki w debatach, konferencjach, panelach dyskusyjnych, jak i działania w mediach społecznościowych. Zarządzenie to zobowiązuje do wieloetapowej, ale też bardzo intuicyjnej i spójnej, weryfikacji informacji na temat przedstawicieli Spółki lub samej Spółki, zanim zostaną one upublicznione. W przypadku działań komunikacyjnych dotyczących wizerunku Spółki duży nacisk położony jest na szybkość reakcji na negatywne i mogące potencjalnie wpłynąć na wizerunek spółki publikacje. Zasady dotyczące takiej reakcji są ściśle określone w ramach zarządzenia, co gwarantuje wysoką skuteczność podejmowanych przez Spółkę działań w tym obszarze.

Koordynacją wyżej wymienionych działań zajmuje się Dyrektor Wykonawczy ds. Komunikacji Korporacyjnej.

Działalność PKN ORLEN w obszarze odpowiedzialnego biznesu (Rekomendacja I.R.2. DPSN)

Priorytetem PKN ORLEN w każdej dziedzinie działalności jest zrównoważony rozwój, który rozumiemy jako troskę o przyszłe pokolenia. W budowaniu pozycji Grupy Kapitałowej ORLEN cele społeczne są dla nas tak samo ważne jak cele biznesowe. W centrum naszego zainteresowania jest człowiek i poszanowanie jego praw. Korzystamy z zasobów naturalnych tak, by nie naruszać równowagi w środowisku. Czujemy się odpowiedzialni za innych członków społeczności, w której działamy, dlatego prowadzimy z nimi dialog i wspieramy ich na różnych polach aktywności. Tak szerokie podejście do odpowiedzialności wymaga realizacji działań z zakresu CSR we wszystkich obszarach firmy. Działania te wiążą się m.in. z edukowaniem oraz inspirowaniem interesariuszy do społecznej odpowiedzialności, dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, troską o ich rozwój, optymalizacją wpływu na środowisko, pielęgnowaniem wartości etycznych, przeciwdziałaniem korupcji, poszanowaniem praw człowieka, troską o dobro klienta oraz otwartością na jego potrzeby, czy budowaniem relacji partnerskich z kontrahentami. Szczególną uwagą otaczany jest Płock i region płocki, gdzie kolejny rok spółka wykorzystywała system ORLEN INFO, by prowadzić aktywną i otwartą komunikację ze społecznością lokalną. Koncern realizuje tu szereg projektów społecznych, edukacyjnych, środowiskowych i innych.

W 2020 roku PKN ORLEN kontynuował realizację „Strategii CSR Grupy ORLEN do 2022 roku”, która została stworzona w oparciu o strategię biznesową Koncernu, „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN” oraz „Agendę 2030” – rezolucję ONZ dotyczącą zrównoważonego rozwoju.

Strategia CSR była realizowana w pięciu kluczowych obszarach odpowiedzialności: Społeczeństwo, Środowisko, Pracownicy, Klienci, Partnerzy biznesowi. W szczególności skoncentrowano uwagę na realizacji projektów związanych z promocją i ochroną zdrowia (podjęto szereg działań na rzecz walki z pandemią COVID-19 oraz realizowano Program „Kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego”), ochroną środowiska (inicjatywy związane z kształtowaniem wrażliwości ekologicznej, ochroną bioróżnorodności oraz optymalizacją negatywnego wpływu), promocją bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa na drogach. Realizując „Politykę dobroczynności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.” w ramach Strategii CSR, w 2020 roku Spółka aktywnie wspierała fundacje, których jest fundatorem.

W osiąganiu celów społecznych Koncernu kluczową rolę odgrywa Fundacja ORLEN, która w 2001 roku została powołana do pełnienia społecznej misji PKN ORLEN. W 2020 roku poza cyklicznymi projektami dobroczynnymi (szereg programów grantowych i stypendialnych, całoroczny program darowizn), PKN ORLEN wraz z Fundacją ORLEN aktywnie udzielały wsparcia rzeczowego oraz finansowego w ramach zwalczania epidemii COVID-19. Pomoc kierowana była w szczególności do służb medycznych, szpitali oraz służb mundurowych, odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia zakażonych osób, a także do personelu oraz podopiecznych Domów Pomocy Społecznej. W przypadku klientów stacji paliw ORLEN dużym ułatwieniem w sytuacji epidemiologicznej była możliwość dokonywania płatności za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze bez konieczności podchodzenia do kasy.

W związku z ogłoszeniem nowej Strategii Biznesowej PKN ORLEN pod koniec 2020 roku, zakładającej budowę koncernu multi-energetycznego i rozwinięcie nowych kierunków działalności, rozpoczęto prace nad nową strategią CSR i Zrównoważonego Rozwoju, która będzie ściśle powiązana z nowymi celami biznesowymi, a także wyznaczy ambitne cele z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR. Nowa strategia powstaje w oparciu o m.in. konsultacje z interesariuszami wewnętrznymi, w tym pracownikami, jednostkami biznesowymi i fundacjami Grupy Kapitałowej ORLEN, oraz zewnętrznymi w tym przedstawicielami społeczności lokalnej w Płocku. Nowa strategia będzie również miała na celu odpowiadać na coraz większe oczekiwania inwestorów, związane z rankingami i raportami ESG, pokazującymi realne zaangażowanie firm w działania z zakresu zrównoważonego rozwoju.

PKN ORLEN jest największym mecenasem polskiego sportu, wspierając sport zawodowy i amatorski. Jest zaangażowany w najbardziej elitarną dyscyplinę motoryzacyjną – Formułę 1, a od 2020 roku jest sponsorem tytularnym zespołu Alfa Romeo Racing ORLEN, którego kierowcą rezerwowym i testowym jest Robert Kubica. PKN ORLEN wspiera ponadto związki i reprezentacje narodowe, kluby sportowe oraz zawodników indywidualnych reprezentujących różne dyscypliny, przede wszystkim motorsport i lekkoatletykę. Jako narodowy Koncern angażuje się w inicjatywy patriotyczne oraz na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. Jest mecenasem najważniejszych instytucji kultury w kraju, takich jak Muzeum Narodowego w Warszawie, Teatru Wielkiego – Opery Narodowej oraz Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Ponadto PKN ORLEN bierze czynny udział w promocji polskiej gospodarki, popularyzacji Polski na arenie międzynarodowej, promocji edukacji i wiedzy. PKN ORLEN angażuje się w życie środowisk lokalnych, zwłaszcza w Płocku. Ważną grupą działań są wydarzenia w ramach sponsoringu społecznego. Ich celem jest poprawa jakości życia mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem małych społeczności lokalnych oraz budowanie dobrych relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy. W 2020 roku PKN ORLEN zrealizował łącznie 318 projektów sponsoringowych.

PKN ORLEN informuje o swoich działaniach społecznych za pośrednictwem:


PKN ORLEN udostępnia również na stronie internetowej www.orlen.pl „Zasady realizacji działalności sponsoringowej
oraz „Politykę dobroczynności PKN ORLEN S.A.” 

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF