LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

Kapitały:

Szanowni Państwo,

Grupa ORLEN rozpoczęła 2020 rok z optymizmem, który napędzały dotychczasowe osiągnięcia i bardzo dobre wyniki finansowe, a także z konkretnym planem działań, ukierunkowanym na dalszy dynamiczny rozwój. Niespodziewanie uwzględnić w nim trzeba było także nowe wyzwania, które postawiła nie tylko przed nami, ale całą światową gospodarką pandemia COVID-19. Stabilna sytuacja PKN ORLEN oraz dobrze przemyślane i trafne decyzje Zarządu pozwoliły sprawnie dostosować się do nowej rzeczywistości i przekuć te wyzwania w sukces. Nadzwyczajna sytuacja nie zmieniła, ani nie wstrzymała realizacji ambitnych planów inwestycyjnych i akwizycyjnych. Wręcz przeciwnie, nabrały one jeszcze większego impetu.

W kwietniu 2020 r. PKN ORLEN sfinalizował proces przejęcia Grupy Energa, natomiast w kolejnych miesiącach rozpoczęła się integracja aktywów obu Grup dla jak najlepszego wykorzystania synergii płynących z ich połączenia. W lipcu 2020 r. Koncern podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą PGNiG. W tym czasie uzyskał też warunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy LOTOS. Trwają intensywne prace zmierzające do wypełnienia warunków postawionych przez Komisję tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał połączonych firm. Umożliwi to ich dalszy intensywny rozwój i budowę silnego, zdywersyfikowanego koncernu multienergetycznego, zdolnego do konkurowania na światowych rynkach w obliczu wielkich przemian.

Jesteśmy świadomi wyzwań, które te przemiany niosą i zdajemy sobie sprawę z tego, że segmenty biznesowe, w których dzisiaj Grupa ORLEN jest najsilniejsza, będą wymagały głębokich zmian. Dlatego konsekwentnie i skutecznie podejmowane są działania wzmacniające Koncern i przygotowujące go do nadchodzącej transformacji. Obrany kierunek zmian wytycza zaprezentowana w listopadzie 2020 r. strategia ORLEN2030. Mocny akcent został w niej postawiony na wzrost efektywności energetycznej oraz rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł energii. Przedsięwzięcia realizowane w tym obszarze będą budowały wartość Grupy ORLEN w kolejnych latach i jej pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej, który do 2050 roku stanie się neutralny emisyjnie. 

Już dziś energia elektryczna produkowana przez Grupę ORLEN pochodzi głównie ze źródeł zero- i niskoemisyjnych. Koncern zamierza jednak jeszcze zwiększyć ich udział w miksie energetycznym, dlatego w ubiegłym roku kontynuował przygotowania do budowy farm wiatrowych na Bałtyku oraz zainwestował w lądowe farmy wiatrowe i fotowoltaikę. W Polsce i za granicą konsekwentnie rozwijał przyjazną środowisku technologię wodorową. Umożliwi ona produkcję paliwa alternatywnego, jakim jest wodór. W ubiegłym roku we Włocławku rozpoczęła się budowa hubu wodorowego. W kolejnym kroku taka inwestycja planowana jest również w Płocku. Grupa ORLEN tę technologię rozwija też w spółce ORLEN Południe w Trzebini. Ponadto podpisane zostały już porozumienia z samorządami, będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru.

Angażując się w nowe obszary, Koncern równolegle rozwijał także podstawowe segmenty działalności, czyli rafinerię i petrochemię. Rozpoczęta w zeszłym roku budowa strategicznej dla rafinerii w Płocku instalacji Visbreakingu przebiega zgodnie z harmonogramem i zakończy się w grudniu 2022 roku. W 2020 roku realizowany był również Program Rozwoju Petrochemii, który zwiększy moce produkcyjne o co najmniej 30 procent. W jego ramach w maju br. zostało otwarte Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku, które będzie motorem innowacyjności dla całej Grupy ORLEN. Rozpoczęty został też proces rozbudowy Kompleksu Olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.

Jednym z priorytetów jest wzmacnianie spółek z Grupy ORLEN. Koncern konsekwentnie przekształca ORLEN Południe w nowoczesną biorafinerię. W zakładzie w Trzebini w ubiegłym roku kontynuowano budowę pierwszej w Polsce instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Z kolei włocławska spółka ANWIL prowadziła, rozpoczętą w 2019 roku, rozbudowę mocy produkcyjnych nawozów azotowych.

Jednym z filarów działalności PKN ORLEN jest segment detaliczny, który w ostatnich latach osiąga rekordowe wyniki. Kluczowe jest utrzymanie tego trendu, między innymi poprzez pozyskiwanie nowych grup klientów dzięki szerokiej, zintegrowanej ofercie pozapaliwowej. Ważnym krokiem w tym kierunku było w zeszłym roku przejęcie spółki RUCH, na bazie której rozwijane są m.in. nowe formaty gastronomiczno-sklepowe pod marką „ORLEN w ruchu” oraz segment usług kurierskich „ORLEN paczka”.

PKN ORLEN po raz kolejny udowodnił jednak, że dzięki zrównoważonej strategii rozwoju oraz bezpiecznemu zarządzaniu finansami, potrafi sprawnie funkcjonować w niekorzystnym otoczeniu i osiągać stabilne wyniki. Potwierdzają to liczby. W 2020 roku Koncern osiągnął zysk z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisami aktualizującymi na wysokim poziomie 12,4 mld zł oraz zysk netto w wysokości 2,8 mld zł, uwzględniając zysk na okazyjnym nabyciu akcji Grupy Energa. Rekordowy zysk operacyjny wypracował segment detaliczny oraz energetyki, uzyskując EBITDA przed odpisami aktualizującymi w wysokości 10,7 mld zł. Pomimo negatywnego wpływu otoczenia makroekonomicznego, związanego z pandemią COVID-19, przychody ze sprzedaży uplasowały się na poziomie 86,2 mld zł.

Przed nami kolejne wyzwania oraz możliwości rozwoju, które niesie ze sobą finalizacja transakcji przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS i PGNiG, a tym samym kontynuacja budowy koncernu multienergetycznego. To proces, który bez wątpienia przyniesie korzyści całej Grupie ORLEN, jej Pracownikom, Akcjonariuszom, Partnerom i Klientom. Mocno wierzę, że podsumowując obecny rok będziemy mogli pochwalić się kolejnymi sukcesami.

 

Wojciech Jasiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej
PKN ORLEN S.A.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF