STRUKTURA GRUPY ORLEN

Wskaźniki GRI:

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w skład Grupy ORLEN wchodziły 102 spółki, w tym 88 spółek zależnych.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. jest jedną z największych i najbardziej nowoczesnych spółek multi-energetycznych w Europie Środkowej działającą na rynku polskim, litewskim, czeskim, słowackim, niemieckim i kanadyjskim. Grupa ponadto posiada jednostki zlokalizowane na terenie Malty, Szwecji, Holandii, Węgier, Estonii i Łotwy oraz USA.

PKN ORLEN powstał 7 września 1999 roku z połączenia Petrochemii Płock SA, producenta produktów rafineryjnych i petrochemicznych w Polsce oraz Centrali Produktów Naftowych CPN S.A., dystrybutora paliw silnikowych w Polsce. Przed połączeniem akcje Petrochemii Płock i CPN były własnością Skarbu Państwa, Nafty Polskiej SA oraz pracowników połączonych spółek. Akcje PKN ORLEN zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 26 listopada 1999 roku. W dniu 12 kwietnia 2000 roku PKN ORLEN zmienił nazwę z Polski Koncern Naftowy SA na obecną.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Skarb Państwa był właścicielem 27,52% akcji Jednostki Dominującej - PKN ORLEN i posiada zdolność wywierania na nią znaczącego wpływu. Struktura akcjonariatu PKN ORLEN została przedstawiona w sekcji „Akcjonariat i Akcje” .

image/svg+xml Spółki Grupy ORLEN prowadzą działalność: Produkcyjną w segmencie energetycznym (wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej) oraz w segmentach rafineryjnym i petrochemicznym obejmującą przerób ropy naftowej oraz wytwarzanie produktów i półproduktów rafineryjnych, petrochemicznych i chemicznych. Handlową: dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej, obrót energią elektryczną, hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw, produktów petrochemicznych, chemicznych i pozostałych produktów. Usługową: magazynowanie ropy naftowej i paliw, transport, usługi konserwacyjno-remontowe, laboratoryjne, ochrony, projektowe, administracyjne oraz ubezpieczeniowei finansowe Związaną z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobyciem węglowodorów.

Dla celów zarządczych działalność Grupy ORLEN została podzielona na 5 segmentów operacyjnych:
Energetyka, Rafineria, Petrochemia, Detal, Wydobycie, wspartych Funkcjami Korporacyjnymi.

Alokacja Jednostki Dominującej i Spółek Grupy ORLEN do segmentów operacyjnych i funkcji korporacyjnych na dzień 31 grudnia 2020 roku

Szczegółowe informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Jednostki Dominującej (PKN ORLEN S.A.) z podmiotami Grupy ORLEN oraz metody konsolidacji zostały przedstawione w pkt 7.1. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2020 rok.

Zgodnie z nową, długoterminową Strategią Grupy ORLEN przyjętą w listopadzie 2020 roku kluczowym celem Koncernu jest bycie regionalnym liderem w zakresie transformacji energetycznej, budowa nowych mocy energetycznych ze źródeł odnawialnych oraz realizacja procesu dekarbonizacji, przy równoczesnym zachowaniu efektywności operacyjnej i siły finansowej w ramach tradycyjnych segmentów działalności. Grupa ORLEN, zdając sobie sprawę z występujących trendów rynkowych, konsekwentnie dywersyfikuje swoją działalność w kierunku koncernu multi-energetycznego, czego elementem było przeprowadzenie skutecznego procesu akwizycji Grupy Energa w 2020 roku oraz kontynuacja prac w zakresie pozostałych celów akwizycyjnych. Rozumiejąc znaczenie segmentu detalicznego, Grupa ORLEN kontynuowała rozwój sieci stacji paliw w Polsce i za granicą, jak również rozpoczęła proces budowy obszaru detalu pozapaliwowego, czego wyrazem było nabycie w 2020 roku Grupy RUCH. Grupa ORLEN dąży również do kontynuacji strategicznego rozwoju w zakresie petrochemii i energetyki gazowej, jak również budowy nowych obszarów działalności, takich jak: nowa mobilność, technologie wodorowe, recycling, B+R i cyfryzacja.

Skuteczny rozwój Grupy ORLEN nie jest możliwy bez zachowania pełnej efektywności operacyjnej i kosztowej. Grupa ORLEN nieustannie podejmuje działania usprawniające procesy zarządcze, optymalizujące model działania oraz konsolidujące posiadane aktywa. Efektem tej strategii jest konsekwentne wzmacnianie pozycji na rynkach macierzystych oraz stała ekspansja produktowa i geograficzna.

W celu zapewnienia skutecznego zarządzania w Grupie ORLEN wdrożone zostały zasady zarządzania holdingowego, tj. rozwiązania zmierzające do realizacji wspólnych celów spółek tworzących Grupę ORLEN, które są definiowane przez Jednostkę Dominującą. Podstawę wdrożenia przedmiotowego rozwiązania stanowi Konstytucja Grupy Kapitałowej ORLEN, która zapewnia ujednolicenie zasad przekazywania informacji, skuteczny monitoring kluczowych decyzji biznesowych, a także ujednolicenie standardów organizacyjnych. Określone zostały w niej również podstawy prawne tworzenia spójnej strategii w ramach Grupy ORLEN. Skuteczny nadzór korporacyjny PKN ORLEN S.A. nad spółkami Grupy ORLEN wynika ze stałego, opartego o jednolite standardy, nadzoru nad działalnością operacyjną spółek, jak również nadzoru finansowego i formalno-prawnego.

Zmiany w zasadach organizacji i zarządzania w Jednostce Dominującej i Grupie ORLEN

Do najważniejszych zmian w strukturze organizacyjnej i zasadach zarządzania PKN ORLEN w trakcie 2020 roku należą głównie:

  • powołanie Członka Zarządu ds. Komunikacji i Marketingu i związane z tym, przeniesienie z pionu Prezesa Zarządu - Obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Komunikacji Korporacyjnej oraz Biura Marketingu Sportowego, Sponsoringu i Eventów oraz z pionu Członka Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej - Obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Marketingu, z jednoczesną zmianą na Biuro Marketingu,
  • przeniesienia Biura Relacji z Otoczeniem z pionu Prezesa Zarządu do pionu Członka Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej,
  • zmiana zakresu odpowiedzialności Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Finansami, Planowania i Sprawozdawczości oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Kontrolingu Biznesowego polegająca na przeniesieniu zadań związanych z rocznym planem finansowym, planem średnioterminowym oraz sprawozdawczością zarządczą z obszaru Zarządzania Finansami, Planowania i Sprawozdawczości do obszaru Kontrolingu Biznesowego. Jednocześnie zmianie uległa nazwa obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Finansami, Planowania i Sprawozdawczości na Dyrektor Wykonawczy ds. Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Finansowym,
  • wyodrębnienie z obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Finansowym obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Finansami, w zakresie odpowiedzialności którego pozostaje zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem finansowym, nadzór nad rachunkowością i sprawozdawczością oraz Biura Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Ubezpieczeniami, w zakresie odpowiedzialności którego pozostaje zarządzanie ryzykiem kredytowym, zarządzanie ubezpieczeniami oraz windykacja,
  • wydzielenie Biura Inwestycji Kapitałowych z obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii i Relacji Inwestorskich i podporządkowanie bezpośrednio Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Generalnemu, z jednoczesną zmianą na Obszar Dyrektora Wykonawczego ds. Inwestycji Kapitałowych,
  • likwidacja Biura Efektywności i Optymalizacji Produkcji z jednoczesnym przypisaniem jego zadań do: Dyrektora Wykonawczego ds. Rozwoju i Technologii, Dyrektora Wykonawczego ds. Techniki, Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Energetyki,
  • włączenie Biura Innowacji do obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii i Relacji Inwestorskich z jednoczesną zmianą nazwy obszaru Strategii i Relacji Inwestorskich na obszar Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich,
  • przeniesienie zadań dotyczących prac badawczo-rozwojowych i nowych technologii z obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Rozwoju i Technologii do obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich,
  • przeniesienie zadań w zakresie procesów inwestycyjnych dotyczących nowych stacji paliw i MOP z obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Realizacji Inwestycji Majątkowych do obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Sprzedaży Detalicznej.
Członek Zarząduds. KorporacyjnychArmen Artwich Administracja Ochrona Środowiska Biuro Grupy Kapitałowej Kontrola Finansowa,Zarządzanie Ryzykiemi Zgodnością* Prezes ZarząduDyrektor GeneralnyDaniej Obajtek Kadry Handel Ropą i Gazem Biuro Zarządu Kontrola i Bezpieczeństwo Audyt Biuro prawne Inwestycje Kapitałowe Strategia i innowacjeoraz relacjeinwestorskie Podział odpowiedzialności Członków Zarządu PKN ORLEN na dzień 31 grudnia 2020 roku *Bezpośredni nadzór nad kontrolą finansową sprawuje Prezes Zarządu Dyrektor Generalny na podstawie Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy CzłonkamiZarządu oraz zastępstwa Członków Zarządu Członek Zarząduds. FinansowychJan Szewczak Kontroling biznesowy Zarządzanie Finansami Zarządzanie RyzykiemKredytowymi Ubezpieczeniami Podatki Członek Zarząduds. RozwojuZbigniew Leszczyński Zakupy Realizacja InwestycjiMajątkowych Rozwój i Technologia Technika Członek Zarząduds. Handlu Hurtowegoi MiędzynarodowegoMichał Róg Handel HurtowyProduktamiRafineryjnymi Handel ProduktamiPetrochemicznymi Logistyka ZarządzanieŁańcuchem Dostaw Członek Zarządu ds.Sprzedaży DetalicznejPatrycja Klarecka Informatyka Sprzedaż Detaliczna Relacje z Otoczeniem Nadzór nadBezpieczeństwemInfrastrukturyi InformacjiPełnomocnik ds.Ochrony informacjiNiejawnychi InfrastrukturyKrytycznej Członek Zarząduds. OperacyjnychJózef Węgrecki Produkcja Rafineryjna ProdukcjaPetrochemiczna Energetyka Bezpieczeństwoi Higiena Pracy GospodarkaWodno-Ściekowa Marketing KomunikacjaKorporacyjna Marketing Sportowy,Sponsoring i Eventy Członek Zarząduds. Komunikacjii MarketinguAdam Burak

Zmiany personalne w składach Zarządu i Rady Nadzorczej w trakcie 2020 roku oraz do dnia publikacji niniejszego raportu zostały opisane w sekcji „Organy Zarządzające i Nadzorujące”.

W pozostałych spółkach Grupy ORLEN w trakcie 2020 roku nie wystąpiły istotne zmiany w organizacji i zasadach zarządzania. Aktualne struktury organizacyjne spółek Grupy ORLEN oraz ich władze statutowe są zamieszczone w witrynie internetowej https://www.orlen.pl/PL/Strony/default.aspx 

Zmiany w powiązaniach kapitałowych

Zmiany w powiązaniach kapitałowych w 2020 roku zostały opisane w pkt 7.2. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2020 rok.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF