WYNAGRODZENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Ogólne zasady wynagradzania,warunki przyznawania premii rocznych oraz umowy o zakazie konkurencji

Polityka wynagrodzeń

Wynagrodzenie Członków Zarządu PKN ORLEN ustala Rada Nadzorcza w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia w związku z Ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz rekomendacje działającego w jej ramach Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. Do głównych elementów systemu wynagrodzeń Członków Zarządu należą:

 • stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze (wynagrodzenie stale),
 • premia roczna (wynagrodzenie zmienne) uzależniona od poziomu realizacji celów ilościowych i jakościowych oraz realizacji możliwych do ustalenia celów odrębnych,
 • odprawa wynikająca z rozwiązania umowy przez Spółkę,
 • wynagrodzenie (odszkodowanie) z tytułu zakazu konkurencji.

Wszystkie elementy wynagrodzenia reguluje umowa zawarta pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką.

Świadczenia dodatkowe dla dyrektorów raportujących do Zarządu PKN ORLEN mogą obejmować w szczególności samochód służbowy, pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie z opcją inwestycyjną, prawo do korzystania z dodatkowej opieki medycznej przez dyrektora i członków jego rodziny, w tym profilaktyki zdrowotnej, zajęć sportowych i rehabilitacji, dofinansowanie do wynajmu mieszkania, pokrycie kosztów przeprowadzki w trakcie zatrudnienia, możliwość korzystania ze świadczeń określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, prawo do udziału w Pracowniczym Programie Emerytalnym na zasadach obowiązujących w Spółce oraz prawo do uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym na zasadach ogólnych.

Funkcjonująca w PKN ORLEN polityka wynagrodzeń wspiera realizację celów Spółki, w szczególności długoterminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy i stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Ogólne zasady i warunki przyznawania premii rocznej

Członkom Zarządu PKN ORLEN przysługuje prawo do premii rocznej (wynagrodzenia zmiennego) na zasadach ustalonych w umowie, której załącznikiem i częścią składową jest Regulamin Systemu Motywacyjnego dla Zarządu. Poziom premii rocznej uzależniony jest od wykonania indywidualnych zadań (jakościowych oraz ilościowych), ustalonych przez Radę Nadzorczą dla poszczególnych Członków Zarządu. Rada Nadzorcza, w oparciu o ogólny katalog Celów Zarządczych ustalony przez Walne Zgromadzenie PKN ORLEN, wyznacza co roku od czterech do dziesięciu indywidualnych zadań premiowych, które wpisywane są do Karty Celów danego Członka Zarządu. Rada Nadzorcza może również dodatkowo ustalić na dany rok odrębny cel lub cele warunkujące możliwość otrzymania premii za ten rok.

Ocena wykonania indywidualnych zadań premiowych (ilościowych i jakościowych) przez danego Członka Zarządu oraz celów odrębnych dokonywana jest co roku przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Prezesa Zarządu, zawierającej ocenę wykonania indywidualnych zadań premiowych wszystkich Członków Zarządu, rekomendacji Zarządu w zakresie realizacji celu/celów odrębnych, sprawozdań dotyczących wykonania przez danego Członka Zarządu indywidualnych zadań premiowych, sprawozdań finansowych PKN ORLEN oraz innych dokumentów, których zbadanie Rada Nadzorcza uzna za celowe.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o przyznaniu Członkowi Zarządu premii rocznej (wynagrodzenia zmiennego) za dany rok obrotowy oraz jej wysokości bądź o nie przyznaniu premii rocznej. Uchwała jest podstawą do wypłaty premii rocznej, o ile skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy zostanie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie oraz jeśli Członkowi Zarządu zostało udzielone absolutorium z wykonania obowiązków.

Na 2020 rok Rada Nadzorcza Spółki wyznaczyła dla wszystkich Członków Zarządu sześć poniższych celów ilościowych:

 • EBIT raportowany Koncernu,
 • EBITDA wg LIFO Koncernu,
 • CAPEX utrzymaniowy Koncernu + Koszty ogólne i osobowe Koncernu,
 • CAPEX rozwojowy Koncernu,
 • Wskaźnik giełdowy: TSR PKN ORLEN względem rynku,
 • Wskaźnik wypadkowości: TRR Koncernu wraz z kontraktorami zewnętrznymi oraz przypisała im odpowiednie progi premiowe. Rada Nadzorcza dla wszystkich Członków Zarządu ustaliła również dwa cele jakościowe związane z kluczowymi wyzwaniami Koncernu na dany rok.

Dodatkowo Rada Nadzorcza – zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN - ustaliła następujące odrębne cele warunkujące możliwość otrzymania premii rocznej za 2020 rok:

 • stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej,
 • realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1302, ze zm.), w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 roku poz. 369, ze zm.).

Zasady premiowania kluczowego personelu kierowniczego Grupy ORLEN

Regulaminy dotyczące premiowania funkcjonujące dla Zarządu PKN ORLEN, dyrektorów bezpośrednio podległych Zarządowi PKN ORLEN oraz pozostałych kluczowych stanowisk Grupy ORLEN mają wspólne podstawowe cechy. Osoby objęte wyżej wymienionymi systemami premiowane są za realizację indywidualnych celów, wyznaczanych na początku okresu premiowego przez Radę Nadzorczą dla Członków Zarządu oraz przez Zarząd dla pracowników kluczowego personelu kierowniczego. Systemy premiowania są spójne z Wartościami Koncernu, promują współpracę pomiędzy poszczególnymi pracownikami i motywują do osiągania najlepszych wyników w skali Grupy ORLEN. Postawione cele mają charakter zarówno jakościowy, jak i ilościowy, i są rozliczane po zakończeniu roku, na który zostały wyznaczone.

Wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji i rozwiązania umowy w rezultacie odwołania z zajmowanego stanowiska

Zgodnie z umowami Członkowie Zarządu PKN ORLEN zobowiązani są przez okres 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. W okresie tym otrzymują wynagrodzenie (odszkodowanie) w wysokości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, płatne w 6 równych ratach miesięcznych. Zapisy w umowach dotyczące zakazu konkurencji po ustaniu funkcji Członka Zarządu wchodzą w życie dopiero po upływie 3 miesięcy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Ponadto umowy przewidują wypłatę odprawy w przypadku rozwiązania umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych, istotnych obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem pełnienia funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 12 miesięcy. Odprawa w takim przypadku wynosi trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Zgodnie z umowami Członkowie Zarządów spółek Grupy ORLEN standardowo zobowiązani są przez okres 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. W okresie tym otrzymują wynagrodzenie (odszkodowanie) w wysokości 50% lub 100% sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, płatne w 6 równych ratach miesięcznych. Zapisy w umowach dotyczące zakazu konkurencji po ustaniu funkcji Członka Zarządu wchodzą w życie dopiero po upływie 3 lub 6 miesięcy pełnienia funkcji Członka Zarządu. W zakresie odpraw Członków Zarządów spółek Grupy ORLEN standardowo dotyczą analogiczne zasady jak w przypadku Członków Zarządu PKN ORLEN.

Dyrektorzy bezpośrednio podlegli Zarządowi PKN ORLEN standardowo zobowiązani są do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej przez okres 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy. W tym czasie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 50% sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, płatne w 6 równych ratach miesięcznych. Odprawa z tytułu rozwiązania umowy przez pracodawcę wynosi standardowo sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad wynagradzania, warunków przyznawania premii rocznych oraz umów o zakazie konkurencji zostały podane w sekcji „Ład Korporacyjny” .

Wynagrodzeniaorganów zarządzających i nadzorujących

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcję w 2020 i 2019 roku [tys. PLN]

Wyszczególnienie

2020

2019

Daniel Obajtek

 1 286

 1 206

Armen Artwich

 969

 925

Adam Burak 1)

 885

 -

Patrycja Klarecka

 993

 921

Zbigniew Leszczyński

 985

 929

Wiesław Protasewicz 2)

 -

 834

Michał Róg

 1 010

 975

Jan Szewczak 1)

 881

 -

Józef Węgrecki

 1 003

 952

Ogółem:

8 012

6 742


1)Wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki od dnia 3 lutego 2020 roku
2)Wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki do dnia 28 listopada 2019 roku

Premie potencjalnie należne Członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcję w danym roku do wypłaty w roku kolejnym [tys. PLN]

Wyszczególnienie

2020

2019

Daniel Obajtek

 966

 913

Armen Artwich

 966

 913

Adam Burak 1)

 877

 -

Patrycja Klarecka

 966

 913

Zbigniew Leszczyński

 966

 913

Wiesław Protasewicz 2)

 -

 831

Michał Róg

 966

 913

Jan Szewczak 1)

 877

 -

Józef Węgrecki

 966

 913

Ogółem:

7 550

6 309


1) Wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki od dnia 3 lutego 2020 roku
2) Premia potencjalnie należna za okres pełnienia funkcji do dnia 28 listopada 2019 roku

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy byłych Członków Zarządu Spółki [tys. PLN]

Wyszczególnienie

2020

2019

Wiesław Protasewicz 1)

 457

 228

Ogółem:

 457

 228


1)
W 2020 roku wypłacony zakaz konkurencji, w 2019 roku wypłacona odprawa

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółkiz tytułu zasiadania w Zarządach lub Radach Nadzorczych spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych (tysiące PLN)

Członkowie Zarządu PKN ORLEN nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN [tys. PLN]

Wyszczególnienie

2020

2019

Wojciech Jasiński 1)

 116

 

Izabela Felczak-Poturnicka 2)

 6

 133

Agnieszka Biernat-Wiatrak 3)

 -

 60

Mateusz Bochacik 4)

 -

 15

Barbara Jarzembowska 5)

 129

 67

Dominik Kaczmarski 6)

 106

 

Andrzej Kapała

 129

 123

Michał Klimaszewski 5)

 129

 67

Wojciech Kryński 7)

 -

 55

Roman Kusz 8)

 129

 21

Radosław Kwaśnicki 7)

 -

 55

Jadwiga Lesisz

 129

 122

Małgorzata Niezgoda 9)

 23

 122

Anna Sakowicz-Kacz 5)

 129

 67

Andrzej Szumański 5)

 129

 67

Anna Wójcik

 129

 122

Ogółem:

1 283

1 096


1)za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 5 marca 2020 roku
2)za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej do 16 stycznia 2020 roku
3)za okres pełnienia funkcji do 14 czerwca 2019 roku
4)za okres pełnienia funkcji do 15 lutego 2019 roku
5)za okres pełnienia funkcji od 14 czerwca 2019 roku
6)za okres pełnienia funkcji od 5 marca 2020 roku
7)za okres pełnienia funkcji do 14 czerwca 2019 roku
8)za okres pełnienia funkcji od 29 października 2019 roku
9)za okres pełnienia funkcji do 5 marca 2020 roku

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczegoGrupy ORLEN

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego Grupy ORLEN [tys. PLN]

Wyszczególnienie

2020

2019

Wynagrodzenia i inne świadczenia członków kluczowego personelu kierowniczego:

- pozostały kluczowy personel kierowniczy Spółki

30 616

 30 585

- kluczowy personel kierowniczy spółek zależnych Grupy ORLEN

252 762

155 118

Ogółem:

283 378

185 703


Wzrost kosztów wynagrodzeń kluczowego personelu to głównie efekt Grupy Energa, która została nabyta w 2020 roku oraz efekt zmian struktur organizacyjnych, co przyczyniło się do zwiększenia liczby menadżerów raportujących bezpośrednio do Członków Zarządów, uzupełnienia składów zarządów spółek Grupy oraz jednorazowych kosztów odpraw.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF