ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Wskaźniki GRI:

Grupa ORLEN dostarcza Klientom produkty najwyższej jakości, dążąc jednocześnie do osiągania maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej, efektywności energetycznej, wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji.

Zakres i zasady funkcjonowania ZSZ regulują:

 • Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania z załącznikami (ZSZ),
 • Księga Systemu Zarządzania Energią,
 • Księga Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP),
 • Księga Risk Based Inspection (RBI),
 • Księga JET A1 - nadzoru nad jakością paliwa do turbinowych silników lotniczych w produkcji, magazynowaniu i dystrybucji,
 • Księga Systemu wg PN-EN ISO/IEC 17025,
 • Księga HACCP,
 • Procedury systemowe zatwierdzane przez Prezesa Zarządu Generalnego Dyrektora/Członków Zarządu,
 • Mapy, Karty i Mierniki zidentyfikowanych Procesów,
 • Procedury / instrukcje operacyjne zatwierdzane przez Dyrektorów / Kierowników, dotyczące nadzorowanych przez nich procesów / obszarów.

W 2020 roku w ramach ZSZ zrealizowano następujące kluczowe zadania:

 • Doskonalono w PKN ORLEN S.A. certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania.
 • Utrzymywano współpracę z jednostkami certyfikującymi w zakresie nadzoru nad Systemami Zarządzania.
 • Dostosowano System Zarządzania BHP i recertyfikowano go wg ISO 45001.
 • Doskonalono System Zarządzania Energią i utrzymano certyfikat oparty o wymagania normy ISO 50001.
 • Doskonalono i utrzymano certyfikat Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).
 • Doskonalono narzędzia wspierające nadzór nad udokumentowaną informacją.
 • Kontynuowano realizację działań zmierzających do uzyskania kolejnego certyfikatu Systemu Zarządzania RBI.
 • Utrzymywano i doskonalono System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.
 • Doskonalono i certyfikowano Systemy Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw (ISCC EU oraz KZRINiG).
 • Opracowano i wydano Politykę Bezpieczeństwa Żywności PKN ORLEN S.A., która deklaruje że wszystkie podjęte działania związane z żywnością gwarantują jej odpowiednią jakość i bezpieczeństwo. 
 • Zaktualizowano Politykę ZSZ w związku ze zmianą standardu SZBHP z PN-N-18001 na PN-ISO 45001 oraz wydaniem odrębnej Polityki Bezpieczeństwa Żywności PKN ORLEN S.A.

 

Szczegółowe informacje na temat efektów działań realizowanych w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania w 2020 roku są dostępne w pozostałych częściach Raportu Zintegrowanego, między innymi:

Zarządzanieprocesowe

Stosowane jest podejście procesowe polegające na zidentyfikowaniu i zmapowaniu procesów, z uwzględnieniem analizy kontekstu funkcjonowania całej organizacji, niezbędnych do zapewnienia zgodności z wymaganiami oferowanych klientom wyrobów i usług, przy zachowaniu proekologicznych metod produkcji, proekologicznego podejścia i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, ciągłej poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz spełniania wymagań we wszystkich obszarach mających wpływ na bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w PKN ORLEN S.A. Określona została sekwencja procesów i ich wzajemne powiązania, które stanowią wielowarstwowy mechanizm pozwalający rozpoznawać i spełniać wymagania klientów. Monitorowanie poszczególnych procesów oraz ocena skuteczności osiągania ich celów odbywa się poprzez weryfikowanie uzyskiwanych wartości mierników dla procesów i ich porównywanie z wartościami przyjętymi, jako kryteria oceny. Takie rozwiązanie pozwala zarządzać i doskonalić procesy na podstawie rzeczywistych, mierzalnych danych. Zgodnie z podejściem opartym na ryzyku, właściciele procesów odpowiadają za identyfikację zagrożeń i możliwości (ryzyk i szans), które mogą potencjalnie wpływać na działania i efektywność realizowanych procesów – spełnienie wymagań klientów i podejmowanie odpowiednich „proporcjonalnych” działań z nimi związanych. W sposób procesowy realizowany jest system auditów wewnętrznych funkcjonujący w oparciu o dedykowaną procedurę i weryfikujący zgodność działania poszczególnych obszarów z przyjętymi do stosowania standardami. Podejmowane działania doskonalące obejmują warunki wewnętrzne i zewnętrzne oraz identyfikują szanse i możliwości, jakie pojawiają się przed organizacją. Kierunki doskonalenia ZSZ są ustalane przez Najwyższe Kierownictwo zgodnie z Procedurą oceny funkcjonowania ZSZ przez Najwyższe Kierownictwo Spółki. Tryb realizacji działań w poszczególnych obszarach ustalono w obowiązujących procedurach.

W Spółce zidentyfikowano łącznie 54 procesy / podprocesy, dla których określono 135 mierników. W kartach procesów określono mierniki, które zawierają trzystopniowe kryteria oceny skuteczności, zdefiniowane jako akceptowalne, wymagające monitorowania lub wymagające podjęcia działań korekcyjnych/korygujących. Ocena stopnia realizacji mierników dokonywana jest na podstawie danych wprowadzanych przez Właścicieli procesów / podprocesów do Dok-system.

Poprzez standaryzację i stosowanie mechanizmów systemowych, w tym działań zapobiegawczych realizuje się zasada przezorności, prewencja ryzyka szkód środowiskowych, skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem informacji. Zasadę przezorności wspierają mechanizmy systemowe, uprzedzające występowanie nieprawidłowości, bazujące na analizie procesów oraz elementach analizy ryzyk i szans. Zgodnie z zasadą przezorności działalność biznesowa uwzględnia ograniczenia zapobiegające degradacji środowiska.

Audityweryfikacja zewnętrzna i wewnętrzna ZSZ

W 2020 roku PKN ORLEN został poddany okresowo przeprowadzanej weryfikacji zewnętrznej, której potwierdzeniem są Certyfikaty zgodności realizowanych działań z wymaganiami międzynarodowych standardów.

Do oceny działalności spółki powoływane są akredytowane jednostki zewnętrzne, które corocznie prowadzą audity w obszarach objętych systemami zarządzania. W roku 2020 były to:

 • Audit recertyfikacyjny AQAP 2110 – CCJ WAT, Płock, 2-5 czerwca 2020 roku. Ze względu na COVID 19, auditor prowadzono zdalnie, będąc obecnym w siedzibie firmy w Płocku. W wyniku auditu nie stwierdzono niezgodności i uzyskano nowe certyfikaty zgodności Systemu Zarządzania Jakością z AQAP 2110 i ISO 9001:2015.
 • Audit recertyfikacyjny ISCC EU – Bureau Veritas Polska, 26-27 maja 2020 roku (audit zdalny) – etap pierwszy oraz drugi etap - wizyta na miejscu w Płocku
  30 lipca 2020 roku. oraz 23 września 2020 roku drugi etap auditu mający na celu utrzymanie ważności certyfikatu wystawionego po części zdalnej to wizyta na miejscu w Płocku 30 lipca br. Oraz w Terminalu Paliw w Ostrowiu Wielkopolskim 23 września 2020 roku. Ze względu na COVID 19 audit prowadzono zdalnie.W wyniku auditu nie stwierdzono niezgodności i uzyskano nowy certyfikat zgodności z Dyrektywą RED i Systemem Certyfikacyjnym ISCC EU.
 • Audit ZKP – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, 26-27 maja 2020 roku. Ze względu na COVID 19 audit prowadzono zdalnie. W wyniku auditu nie stwierdzono niezgodności, utrzymano ważność certyfikatów.
 • Audit recertyfikacyjny KZR INiG – Bureau Veritas Polska, 25 czerwca i 3 grudnia 2020 roku (audity zdalne) oraz 20 listopada 2020 roku audit w Płocku. Ze względu na COVID 19 audit prowadzono zdalnie. W wyniku auditu nie stwierdzono niezgodności i uzyskano nowy certyfikat w zakresie produkcji biokomponentu: biowęglowodory ciekłe w procesie współuwodornienia.
 • Audit nadzoru ZSZ połączony z przejściem na ISO 45001 – Bureau Veritas Polska, Płock, Olszanica, Żurawica, Widełka, Gutkowo oraz wybrane stacje paliw, 4 – 11 września 2020 roku. Ze względu na COVID 19 audit prowadzono hybrydowo: zdalnie i w formie wizyt na stacjach paliw. Uzyskano potwierdzenie prawidłowości realizowanych działań systemowych i rekomendację nowych certyfikatów zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, ISO 45001 i PN-EN ISO/IEC 27001:20014. W trakcie auditu nie stwierdzono niezgodności.
 • Audit nadzoru ISO 50001 – UDT-CERT, Płock, Włocławek, 3-4 grudnia 2020 roku. W wyniku auditu nie stwierdzono niezgodności, utrzymano ważność certyfikatu.

W wyniku auditów zewnętrznych nie stwierdzono niezgodności, uzyskano potwierdzenie prawidłowości utrzymywanych przez PKN ORLEN działań systemowych oraz rekomendacje dla nowych certyfikatów.

W 2020 roku zrealizowano łącznie 535 auditów, w tym: 494 audity wewnętrzne ZSZ, 15 auditów weryfikacji prawidłowości monitorowania emisji CO2, 6 auditów SZEn, 13 auditów drugiej strony oraz 7 auditów ISCC

Systemauditów wewnętrznych

Przeprowadzone audity potwierdziły zgodność prowadzonych działań z wymaganiami poszczególnych systemów. Auditorzy wskazywali również elementy do doskonalenia.

Wdrożone i certyfikowane Systemy Zarządzania wspierają między innymi:

 • Możliwość spełnienia wymagań klienta – często posiadanie certyfikatu jest podstawowym warunkiem formalnym nawiązania współpracy – dostęp do rynku krajowego i zagranicznego.
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej.
 • Wzrost prestiżu firmy i jej usług / produktów zarówno w oczach jej obecnych, jak i potencjalnych klientów.
 • Uporządkowanie dokumentacji wewnętrznej – podejście procesowe wspiera zarządzanie organizacją i pomaga wyeliminować nieefektywne działania.
 • Poufność, która zapewnia, że informacja jest dostępna wyłącznie dla autoryzowanego personelu z prawem dostępu.
 • Integralność, która zabezpiecza dokładność i kompletność zarówno informacji, jak i stosowanych metod.
 • Dostępność, która zapewnia, że autoryzowani użytkownicy mają dostęp do informacji i zgromadzonych zasobów wtedy, kiedy jest to wymagane.
 • Podniesienie jakości pracy – ograniczenie liczby reklamacji.
 • Wzrost zysku wywołany obniżką kosztów własnych na skutek zapewnienia odpowiedniej, oczekiwanej przez Klientów jakości.
 • Doskonalenie działań środowiskowych i wpływ na poprawę stanu środowiska.
 • Zmniejszenie kosztów związanych z ograniczeniem zużycia energii, zmniejszenie liczby odpadów.
 • Ograniczenie wystąpienia ryzyka sytuacji kryzysowych – unikanie awarii przemysłowych.
 • Dostosowywanie firmy do obowiązujących wymagań – unikanie kar.
 • Wpływ na rozpowszechnianie myślenia proekologicznego.
 • Identyfikację zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników i szybkie przeciwdziałanie tym zagrożeniom.
 • Angażowanie wszystkich pracowników w zapewnienie bezpiecznej pracy – ograniczenie kosztów związanych z wypadkami.
 • Wzrost zaufania pracowników do organizacji i identyfikowanie się z jej działaniami.

Certyfikaty przyznane PKN ORLEN:

DokumentacjaZSZ

Oprócz regulacji zawartych w Księgach Systemowych, aktualnie w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonują 74 procedury:

 • 8 procedur Systemu Zarządzania Środowiskiem
 • 3 procedury dotyczące wymagań AQAP 2120
 • 53 procedury Systemu Zarządzania Jakością
 • 2 procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • 5 procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • 1 procedura Systemu certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw
 • 1 procedura Systemu Zarzadzania Energią
 • 1 procedura Systemu certyfikacji procesu współuwodornienia 

W 2020 roku zaktualizowano także:

 • Księgę nadzoru nad jakością paliwa do turbinowych silników lotniczych w produkcji, magazynowaniu i dystrybucji (JET A-1)
 • Księgę Systemu Zarządzania Risk Based Inspection (RBI)
 • Księgę Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)
 • Księgę Systemu Zarządzania Energią (SZEn)

System Zarządzania wg ISO/IEC 27001najważniejsze wydarzenia

Wydano zaktualizowane Zarządzenie nr 40/2020/DG z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych - wprowadzające do stosowania w PKN ORLEN S.A. Politykę Ochrony Informacji Niejawnych w celu określenia zasad organizacji ochrony i przetwarzania informacji niejawnych.

W związku z zaistniałą pandemią udostępniono klauzulę informacyjną o treści: Klauzula informacyjna dla osoby, której dane otrzymano na skrzynkę covid19@orlen.pl

Ciągle podnoszono świadomość w zakresie zagrożeń, szczególnie teleinformatycznych oraz cyberzagrożeń, a szczególnie, w ostatnim czasie, związanych z motywem zagrożenia koronawirusem.
Podnoszono świadomość przez szkolenia antyterrorystyczne i antykorupcyjne.

System Zarządzania wg ISO 45001najważniejsze wydarzenia

System Zarządzania BHP obejmuje wszystkie komórki organizacyjne Spółki. PKN ORLEN S.A. w 2020 roku podjął działania związane z przejściem na normę. Po pozytywnym audicie weryfikacyjnym na zgodność z OHSAS 18001 w dniach 2-3 września 2020 roku, odbył się audit na zgodność z wymaganiami normy ISO 45001.

Następnie w dniach 4 – 11 września 2020 roku auditorzy Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. (BV) przeprowadzili audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie Systemów Zarządzania: Jakością, Środowiskowego oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, połączony z przejściem Systemu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na wymagania normy ISO 45001.

Audit potwierdził, że są spełnione wymagania nowej normy i został przyznany certyfikat nr PL010344/U w dniu 30 listopada 2020 roku przez Bureau Veritas Certification Holding SAS-UK Branch, który jest ważny do 19 czerwca 2022 roku.

System Zarządzania wg ISO 50001najważniejsze wydarzenia

 • Wydanie Zarządzenia nr 59/2020/DG z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: funkcjonowania w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. Systemu Zarządzania Energią.
 • Aktualizacja Księgi SZEn.
 • Nowe wydanie Procedury planowania i przeglądu energetycznego w Systemie Zarządzania Energią PRE/001.
 • Audit nadzoru ze strony UDT-CERT: Rekomendacja utrzymania certyfikowanego Systemu Zarządzania Energią wg nowej normy ISO 50001:2018.
 • Audity wewnętrzne (sześć) wykonane w 100%.
 • Wykonany Przegląd energetyczny ukazujący poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych instalacji o zmniejszeniu energochłonności ok. 464 877 GJ i tym samym zmniejszeniu emisji CO2 o 22 820 ton rocznie. Zoptymalizowano wielkości zużycia mediów energetycznych, a w efekcie tych działań uzyskano oszczędności w kosztach produkcji na kwotę 1 391 291 PLN.

ISCCnajważniejsze wydarzenia

Podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, przetwarzania biomasy, zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy lub biokomponentów, które mają być zaliczone do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) są zobowiązane do uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju (KZR).

W PKN ORLEN S.A. systemem potwierdzającym spełnienie KZR jest ISCC EU – System Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw który daje możliwość rozróżnienia nośników energii produkowanych w sposób zrównoważony przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł.

ISCC ma na celu ochronę biosfery, racjonalne gospodarowanie gruntami, ale też zrównoważony rozwój społeczny oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych, dzięki umożliwieniu śledzenia wielkości emisji na każdym etapie procesu produkcji biomasy i biopaliw. Wdrożenie systemu ISCC oznacza potwierdzenie, że firma przykłada wagę do kwestii ochrony środowiska i buduje wizerunek firmy nastawionej proekologiczne.

ISCC ułatwia producentom zorganizowanie wytwarzania i dystrybucji biopaliw zgodnie z europejskimi wymaganiami prawnymi, a potencjalnym klientom daje możliwość weryfikacji wielkości emisji gazów cieplarnianych do atmosfery we wszystkich fazach produkcji, tj.: uprawy, zbiorów, składowania, przetwarzania i dostawy do ostatecznego odbiorcy.

KZR INiGnajważniejsze wydarzenia

W 2020 roku Bureau Veritas Certification Polska przyznało Spółce certyfikat, potwierdzający spełnienie wymagań Systemu KZR INiG dla produkcji biokomponentu - biowęglowodory ciekłe w procesie współuwodornienia na okres od 19 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2021 r,. po przeprowadzeniu auditu zdalnego przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. w dniu 25.06.2020r.

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. przeprowadziło także audit w dniu 20.11.2020 r. (na miejscu) oraz audit zdalny w dniu 03.12.2020 r. w zakresie weryfikacji przeprowadzanych kalkulacji emisji gazów cieplarnianych (GHG) - uzyskana została ocena pozytywna i oczekiwane jest formalne potwierdzenie w formie raportu.

Zmieniono wyliczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) na podstawie danych obszaru produkcyjnego w roku 2020 oraz w uzgodnieniu z auditorem Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.: zmniejszono wymagania dla surowca, który będzie wykorzystywany do produkcji biokomponentu (biowęglowodory ciekłe w procesie współuwodornienia) w roku bieżącym.

HACCP - zarządzanie bezpieczeństwem żywnościnajważniejsze wydarzenia

1. Aktualizacja Dokumentacji Systemowej HACCP, wypracowanie nowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo żywności i opracowanie nowych dokumentów wchodzących w skład DS HACCP w związku z rozszerzeniem oferty gastronomicznej, prowadzonym procesem kalibracji oferty gastronomicznej oraz analizą obowiązującej dokumentacji przez Doradcę Bezpieczeństwa Żywności.

2. Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Żywności PKN ORLEN SA, zatwierdzenie przez Prezesa Zarządu i wprowadzenie do obowiązywania.

3. Realizacja auditów ZSZ, wdrożenie formy zdalnej w związku z pandemią.

4. Realizacja auditów u dostawców żywności do stacji paliw, wdrożenie formy zdalnej w związku z pandemią.

5. Doskonalenie kompetencji auditorów HACCP, udział w szkoleniu w ramach kalibracji oferty gastronomicznej.

6. Realizacja dodatkowych wizyt i szkoleń na wcześniej przeszkolonych SP DOFO w związku z rozszerzeniem oferty gastronomicznej 2.0.

7. Szkolenia z zakresu systemu HACCP w przypadku otwarcia nowych obiektów lub poszerzenia oferty gastronomicznej dla SP CODO oraz dla nowo uruchamianych umów Stop Cafe/Stop Cafe Bistro/Stop Cafe 2.0 na SP DOFO, wdrożenie formy zdalnej w związku z pandemią.

8. Udostępnienie nadzorowanego egzemplarza Księgi HACCP dla PPIS, w związku ze zmianę formatu stacji paliw na standard 2.0.

9. Aktualizacja aktów prawnych związanych z bezpieczeństwem żywności i żywienia, z uwzględnieniem regulacji prawnych wprowadzonych na czas pandemii, COVID-19.

10. Projekt „Kameleon” – udział w pracach wdrożeniowych, opiniowanie rozwiązań i założeń przyjętych na potrzeby realizacji nowych formatów sprzedaży detalicznej PKN ORLEN S.A.

11. Opracowanie trybu postępowania niezbędnego do urzędowego zatwierdzania działalności gastronomicznej stacji paliw PKN ORLEN S.A.

12. Rozpoczęcie działań mających na celu rozszerzenie dokumentacji SZBŻ HACCP w zakresie opracowania: wymagań dla dostawców materiałów opakowaniowych produktów żywnościowych, wymagań dla dostawców usług transportowych dostarczających na stacje paliw produkty żywnościowe, wymagań dla producentów żywności, instrukcji sprzedaży z food trucka.

13. Działania operacyjne związane w wystąpieniem pandemii COVID-19, wymagające przeglądów/analiz oraz opracowania i opiniowania nowych dokumentów/instrukcji. m.in.

a) udział w telekonferencjach nt. instrukcji na wypadek występowania koronawirusa – omówienie i wypracowanie działań prewencyjnych, potrzeb w zakresie bezpieczeństwa ludzi i żywności w związku z pojawieniem się koronawirusa.
b) Opiniowanie wytycznych Dyrektora Biura Kontrali i Bezpieczeństwa do organizacji ruchu osobowego i materiałowego w obiektach chronionych PKN ORLEN SA w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
c) prace w przygotowaniu wytycznych dla SP w zakresie postępowania z żywnością w celu zabezpieczenia przez zakażeniem koronawirusem, materiał opracowany na potrzeby Detalu – następnie dystrybuowany do stosowania do SP.
d) przygotowanie zapytania do Sanepidu nt. schematu postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia lub obecności koronawirusa.
e) Analiza i opiniowanie m.in.,
- materiałów w zakresie planu działania na stacjach paliw dot. higieny i obsługi klientów,
- instrukcji sprzątania – środki czystości,
- wydawania akcesoriów do kawy,
- jakości i stosowania rękawic jednorazowych,
- jakości i zastosowania płynów i środków do dezynfekcji.

Systemy Zarządzania w spółkachGrupy ORLEN

W 2020 roku prowadzono kontynuację prac w obszarze Systemów Zarządzania w Grupie Kapitałowej ORLEN w celu dostosowania modelu zarządzania do strategii rozwoju PKN ORLEN. W raportowanym roku spółki Grupy Kapitałowej prowadziły działania w zakresie Zintegrowanych Systemów Zarządzania zgodnie z zasadami koncepcji optymalizacji funkcjonowania tego obszaru. Polityki ZSZ wdrożono w kluczowych spółkach Grupy ORLEN, tj: PKN ORLEN S.A., ORLEN Administracja Sp. z o.o., Anwil S.A., Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o., ORLEN Laboratorium S.A., ORLEN EKO Sp. z o.o., ORLEN Asfalt Sp. z o.o., ORLEN Serwis S.A., ORLEN Upstream Sp. z o.o., IKS Solino S.A., ORLEN KolTrans Sp. z o.o., ORLEN OIL Sp. z o.o., ORLEN Administracja Sp. z o.o., ORLEN Aviation Sp. z o.o., ORLEN Paliwa Sp. z o.o., ORLEN Projekt S.A., ORLEN Budonaft Sp. z o.o., ORLEN Lietuva, Grupa UNIPETROL, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ORLEN Południe S.A., ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o., ORLEN Ochrona Sp. z o.o.

Zintegrowane Systemy Zarządzania zbudowano w oparciu o wymagania norm:

 • Systemy Zarządzania Jakością zgodne z ISO 9001:2015,
 • Systemy Zarządzania Środowiskowego zgodne z ISO 14001:2015,
 • Systemy Zarządzania BHP zgodne z ISO 45001:2015, a także PN-N 18001 / OHSAS 18001,
 • Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:201-06.

W zależności od potrzeb biznesowych, spółki utrzymują wskazane certyfikaty systemów wyżej wymienionych.

Oprócz powyższych, w zależności od profilu działalności i wymagań prawnych, klientów itp., część spółek certyfikowała wdrożony w swoich strukturach: System Zarządzania AQAP 2110, Zakładową Kontrolę Produkcji, System Zarządzania Bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym SMS, System Zarządzania Utrzymaniem w Transporcie Kolejowym MMS, System Zarządzania Jakością Procesów Spawalniczych, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP, System Zarządzania Energią wg ISO 50001, System ISCC EU, System KZR INiG, System Zarządzania Jakością w Laboratorium wg ISO 17025.

Rok 2020 był rokiem szczególnym ze względu na panujący stan pandemii. Wymusiło to szereg zmian i nowych działań. Spółki sprawnie zmodyfikowały zasady nadzoru nad swoimi Systemami Zarządzania, stosując w większym niż dotychczas zakresie dostępne techniki informatyczne. Dotyczyło to w szczególności uczestnictwa w szkoleniach i seminariach online, a także przejście na możliwości zdalnej realizacji auditów – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Ponadto spotkania i konsultacje z przedstawicielami PKN ORLEN S.A., w tym dotyczące stosowanych benchmarków, prowadzone były zdalnie przy wykorzystaniu dostępnych korporacyjnych narzędzi teleinformatycznych.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF