ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Kapitały:
Wskaźniki GRI:

Grupa ORLEN prowadzi bieżący monitoring i ocenę ryzyka oraz podejmuje działania mające na celu minimalizację jego wpływu na sytuację finansową.

Funkcjonowanie Systemu ZarządzaniaRyzykiem Korporacyjnym

Organizacja i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w 2020 roku nie uległy zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim. W oparciu o Politykę i Procedurę Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym Grupa ORLEN prowadzi bieżący monitoring i ocenę ryzyk podejmując działania mające na celu minimalizację wpływu i ograniczenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Zgodnie z powyższymi regulacjami w PKN ORLEN S.A. funkcjonuje Biuro Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością, które koordynuje proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym na wszystkich poziomach organizacji. Za zarządzanie ryzykiem w spółkach Grupy ORLEN odpowiadają Zarządy poszczególnych spółek.

System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM – Enterprise Risk Management) jest narzędziem wspierającym skuteczność realizacji celów strategicznych oraz operacyjnych. Zapewnia informację na temat zidentyfikowanych ryzyk i wspiera skuteczne zarządzanie nimi.

Kluczowe role w Systemie Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym

Biuro Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością Właściciele procesów Właściciele ryzyka Właściciele kontroli Monitorowanie Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym Akceptacja aktualnego profilu ryzyka dla Spółki / Grupy ORLEN Ocena ryzyka na poziomie procesów Identyfikacja ryzyka Przekazywanie informacji o potencjalnym ryzyku do Biura Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością Koordynacja procesu testowania mechanizmów kontrolnych Zarządzanie głównymi elementami ryzyka Nadzór nad realizacją działań kontrolnych w procesach, w których uczestniczą Przeprowadzenie samooceny mechanizmów kontrolnych Monitorowanie Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym Koordynacja procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz zapewnienie narzędzi i wsparcia metodologicznego dla uczestników procesu. Pracownicy Grupy ORLEN Rada Nadzorcza PKN ORLEN Zarząd PKN ORLEN

Ocena ryzyka przez obszary biznesowe w PKN ORLEN S.A. i spółkach Grupy ORLEN realizowana jest cyklicznie w ramach procesów samooceny ryzyk i testowania mechanizmów kontrolnych. Kluczowym jej celem jest aktualizacja wyceny ryzyka uwzględniając zweryfikowanie adekwatności i skuteczności mechanizmów kontrolnych. Za jej przeprowadzenie odpowiadają właściciele procesów i ryzyk w oparciu o zajmowane stanowisko i zakres odpowiedzialności.

Ocena ryzyka obejmuje ocenę istotności każdego z ryzyk w odniesieniu do trzech stanów:

 • stanu, gdyby nie zostały wprowadzone mechanizmy kontrolne w odniesieniu do danego ryzyka (ocena ryzyka brutto);
 • stanu istniejącego przy obecnie funkcjonujących mechanizmach kontrolnych w ramach danego ryzyka (ocena ryzyka netto). Dokonanie oceny ryzyka netto wymaga przeprowadzenia testów działania mechanizmów kontrolnych ograniczających oceniane ryzyko zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez Spółkę w ramach Procedury ERM opracowanej na podstawie Polityki ERM przyjętej przez Zarząd Spółki;
 • stanu pożądanego (akceptowalnego) przez biznes - ocena ryzyka docelowego.

Po zakończeniu procesu oceny ryzyka oraz testowania mechanizmów kontrolnych Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza otrzymuje raport przedstawiający najistotniejsze ryzyka w ocenie obszarów biznesowych.

Ryzyka w PKN ORLEN S.A. i spółkach Grupy ORLEN zostały zdefiniowane w oparciu o wspólny model, a następnie uszczegółowione na poziomie poszczególnych procesów biznesowych i realizowanych celów strategicznych.

W 2020 roku w ramach corocznego procesu samooceny ryzyk i testowania mechanizmów kontrolnych w PKN ORLEN S.A. przeprowadzono ocenę 493 ryzyk, poprzez przetestowanie 982 mechanizmów kontrolnych w 145 procesach biznesowych. W spółkach Grupy ORLEN dokonano oceny 678 ryzyk oraz 1 818 mechanizmów kontrolnych w 171 procesach.

W roku 2020 systemem ERM objęte były: PKN ORLEN S.A., Anwil S.A., Grupa ORLEN Lietuva, Grupa Unipetrol, ORLEN Deutschland GmbH, ORLEN Paliwa Sp. z o. o. i ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o. o.

W ramach przyjętego w Grupie ORLEN Modelu Ryzyk Korporacyjnych wszystkie zidentyfikowane ryzyka klasyfikowane są wg następujących kategorii:

I. RYZYKA STRATEGICZNE – ryzyka bezpośrednio powiązane z celami strategicznymi i odnoszące się do konkretnych działań oraz poziomów ich spełnienia.

II. RYZYKA PROJEKTOWE – zdarzenia lub okoliczności, które w razie wystąpienia mogą mieć negatywny wpływ na realizację przynajmniej jednego z celów projektu. Ryzyka te podlegają bieżącej ocenie podczas prowadzonych prac projektowych.

III. RYZYKA PROCESOWE / OPERACYJNE - identyfikowane w ramach działalności biznesowej, pozwalają efektywnie zarządzać procesami. Ryzyka te są oceniane corocznie w ramach procesu samooceny przez właścicieli biznesowych.

Ryzyka / Procesy

Opis ryzyka

Sposoby mitygacji ryzyka

STRATEGICZNE

Założenia

 • niejednolite, nierealne założenia i cele strategiczne
 • zmiana założeń/celów strategicznych w trakcie procesu

Cykliczna weryfikacja aktualności kluczowych celów strategicznych oraz bieżący ich monitoring na tle zmieniającego się otoczenia (regulacje, rynek, kluczowi dostawcy, itp.).

Podział kompetencji

 • niewłaściwy podział kompetencji pomiędzy komórkami organizacyjnymi
 • brak ośrodka decyzyjnego

Wysoka specjalizacja pracowników, odpowiednie delegowanie obowiązków i odpowiedzialności poprzez opracowanie precyzyjnych zakresów zadań.

Nowe regulacje

 • wprowadzenie niekorzystnych uregulowań prawnych
 • brak efektywnych działań administracji publicznej związanych z egzekwowaniem prawa

Udział w konsultacjach publicznych do projektów legislacyjnych ograniczający ryzyko niekorzystnych przepisów.

Wypadki przy pracy i inne zagrożenia

 • niewystarczający poziom wiedzy o bezpieczeństwie pracy wśród firm zewnętrznych
 • zagrożenia bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa pożarowego związane z obecnością pracowników firm zewnętrznych na terenie Grupy ORLEN

Nadzór i zarządzanie pracą firm zewnętrznych poprzez wdrożenie narzędzi monitorujących stan bezpieczeństwa prac.

Zapewnienie odpowiednich mechanizmów do stałego monitoringu oceny zagrożeń i ryzyka.

Wdrożenie jednolitych wymagań dla wykonawców
i podwykonawców zgodnie z wytycznymi "Standardu Bezpieczeństwa Grupy ORLEN nr 9".

PROJEKTOWE

Przekroczenie budżetu

 • niewłaściwe oszacowanie kosztów wdrożenia projektu
 • brak uwzględnienia kosztu dodatkowych prac w projekcie
 • niezaplanowane koszty pojawiające się podczas realizacji projektu

Bieżący monitoring działań wykonawcy oraz potencjalnych opóźnień realizacji projektu. Systematyczna weryfikacja kosztów vs. zaplanowany budżet.

Przekroczenie harmonogramu

 • nieprawidłowe założenia dotyczące czasu realizacji projektu
 • niedoszacowanie terminów zakończenia prac wykonywanych w ramach projektu

Stały nadzór nad przebiegiem prowadzonych prac, bieżąca ocena postępów realizacji kolejnych etapów projektu oraz egzekwowanie realizacji robót.

Zmiana zakresu projektu

 • niepełne wykonanie zakresu projektu
 • przekroczenie ram/zakresu projektu
 • nieuwzględnienie wszystkich prac w zakresie projektu
 • rozszerzenie zakresu projektu o dodatkowe prace

Bieżąca analiza otoczenia, w którym realizowany jest projekt. W zależności od zaistniałych okoliczności możliwość podjęcia decyzji o zmianie jego zakresu. Weryfikacja zaplanowanych
jak również zrealizowanych prac uwzględnionych w zakresie projektu.

Podział kompetencji

 • niewłaściwy podział kompetencji pomiędzy komórkami organizacyjnymi/merytorycznymi zaangażowanymi
  w projekt
 • niedostępność kluczowych osób decyzyjnych, interesariuszy

Opracowanie i wdrożenie metodyki w zakresie podziału kompetencji dla wszystkich uczestników zespołu projektowego w celu eliminacji konfliktu interesu. Odpowiednia alokacja zasobów ludzkich podczas przygotowania i realizacji projektu. Wykorzystanie dedykowanego narzędzia IT wspierającego zarządzanie projektem.

Systemy

 • brak systemów informatycznych wspierających realizację projektu

Określenie alternatywnych systemów informatycznych w fazie planowania projektu lub rozpoczęcie testowania innych systemów, które umożliwią realizację projektu.

PROCESOWE / OPERACYJNE

Zaopatrzenie

 
 • realizacja dostaw ropy (lądowych i morskich) w ilości i/lub jakości nieodpowiadającej zapotrzebowaniu
 • planowanie dostaw ropy spełniających wymagania jakościowe

Bieżący monitoring procesu dostaw realizowanych drogą lądową i morską. Wykorzystywanie dedykowanych narzędzi analitycznych i statystycznych, analiza serwisów branżowych i informacyjnych.

Systematyczna weryfikacja rynku wyselekcjonowanych gatunków ropy pod kątem ich dostępności oraz możliwości zakupu. Każdorazowe sprawdzanie i potwierdzanie opłacalności zakupów dla transakcji nie objętych kontraktami.

 • zakup usług inwestycyjnych oraz biokomponentów

Proces wyboru dostawcy realizowany zgodnie
z obowiązującymi procedurami oraz wymaganymi dokumentami (m.in. analiza rynku, harmonogramu, okresowa ocena dostawców). Weryfikacja sytuacji rynkowej w zakresie dostępności pożądanych usług, surowców i wysokości oferowanych cen.

 • zapewnienie ciągłości produkcji

Zapewnienie wewnętrznych procedur umożliwiających efektywne reagowanie w sytuacji awaryjnej w drodze bezpośredniego zakupu usług i surowców do produkcji. Kontrola częstości i jakości sporządzanych Raportów z Realizacji Produkcji oraz ich przepływ do wymaganych jednostek organizacyjnych.

Produkcja

 
 • niewłaściwe planowanie i zarządzanie remontami
  w obszarze produkcyjnym

Funkcjonujący system informatyczny wspierający proces planowania remontów oraz utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym. Weryfikacja sporządzania i zatwierdzania Planów Postojów Remontowych i Technologicznych.

 • nieefektywne bilansowania produkcji związane
  z brakiem metod i narzędzi wspierających lub brakiem możliwości pozyskania danych

Obszar odpowiedzialny za proces bilansowania produkcji dysponuje narzędziami umożliwiającymi przeprowadzenie
w optymalny sposób procesu bilansowania. Funkcjonujące procedury i procesy określają odpowiedzialność, zakres oraz terminy dostarczenia danych wejściowych do procesu bilansowania produkcji.

Systematyczne kontrole sprawdzające proces weryfikacji bilansu produkcji jak również poziom różnic bilansowych.

 • nieosiągnięcie założonych korzyści ekonomicznych
  z wdrożenia inicjatyw

Bieżący monitoring i weryfikacja inicjatyw w oparciu o wiedzę ekspercką zapewniającą realizację projektów o najwyższym potencjale (efektywności). Sprawdzanie zgodności przeprowadzonego uzasadnienia biznesowego realizacji projektu z obowiązującymi regulacjami.

Dystrybucja i logistyka

 
 • zanieczyszczenia środowiska naturalnego na skutek prowadzonych procesów dystrybucyjnych

Okresowa kontrola poziomu zanieczyszczeń (skażenia) produktami paliwowymi w Terminalach Paliw. Nadzór pomiarów powietrza zgodnie z wymogami prawa.

 • niespełnienie wymogów fizycznego utrzymywania właściwego poziomu zapasów obowiązkowych

Bieżący monitoring stanu zapasów obowiązkowych. Systematyczne przygotowywanie raportów wielkości zapasów magazynowych i przekazywanie ich do wszystkich zainteresowanych komórek.

 • awaria infrastruktury logistycznej wpływająca na ciągłość dostaw produktów lub ryzyko ich utraty

Okresowe przeglądy stanu infrastruktury logistycznej. Bieżące monitorowanie stanu zapasów produktów, planowanie wysyłek uzupełniających. Kontrola poprawności funkcjonowania procesu harmonogramowania logistyki wtórnej.

Sprzedaż Detaliczna

 

 • nieefektywny proces zawierania kontraktów i negocjacji cenowych

Polityka cenowa regulująca zasady współpracy
z kontrahentami oraz wdrożone mechanizmy systemowe zapobiegające nieprawidłowościom. Kontrola poprawności parametrów umów z klientami flotowymi przed ich wprowadzeniem do systemu oraz weryfikacja potencjału zakupowego klientów. Systematyczna weryfikacja poprawności wynegocjowanych warunków cenowych.

 • niestosowanie standardów etycznych i nieuczciwe postępowanie pracowników, defraudacja mienia i inne nadużycia

Kontrola stosowanych standardów etycznych, znajomości Kodeksu Etyki oraz weryfikacja przesłanek, które wskazują na naruszenie standardów etycznych lub defraudację. Systematyczne kontrole stacji i terminali paliw.

 • polityka cenowa nie zapewnia maksymalizacji korzyści
  i rozwoju potencjału rynkowego

Narzędzia dedykowane do zarządzania cenami i zapewniające stosowanie efektywnej polityki cenowej.

Kontrola i monitoring poprawności wprowadzenia zmian cen detalicznych do systemów oraz poziomu ceny pylonowej na stacjach PKN ORLEN S.A.

 

 • odbiegający od poziomów rynkowych asortyment na stacjach paliw

Optymalizacja asortymentu na stacjach paliw w obszarze gastronomii oraz sklepu.

 

 • niekorzystne postrzeganie spółki / marki przez otoczenie spowodowane negatywnymi zdarzeniami związanymi
  z obsługą gastronomiczną na stacjach paliw.

Systematyczne kontrole jakości na stacjach paliw.

Sprzedaż Hurtowa

 

 • gotowość do szybkiego reagowania w zakresie korekty planów sprzedaży przy zmianach w łańcuchu dostaw
  i produkcji

Bieżąca weryfikacja realizacji planu sprzedaży i produkcji przy udziale obszaru sprzedaży hurtowej oraz biura zarządzania łańcuchem dostaw.

 • nieefektywny proces negocjacji warunków i zawieranie niekorzystnych kontraktów handlowych

Negocjowanie warunków handlowych oraz podpisywanie umów zgodnie z przyznanymi pełnomocnictwami. Istnieje sformalizowany proces zawierania i opiniowania umów. Bieżące ewidencjonowanie negocjacji umów długoterminowych.

 • niewywiązanie się przez kontrahenta ze swoich zobowiązań finansowych

Decyzje kredytowe podejmowane w oparciu o model analizy finansowej. Regularne monitorowanie należności przeterminowanych i prowadzenie windykacji na podstawie Polityki oraz Instrukcji windykacji zabezpieczeń transakcji handlowych.

Finanse 1

 

 • towarowe - związane ze zmianami marż realizowanych na sprzedaży produktów, poziomem dyferencjału Brent/Ural,
  cenami ropy naftowej i produktów, cenami uprawnień do emisji CO2, ryzykiem cen towarów na transakcjach arbitrażu cash & carry

Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym oraz strategie zabezpieczające, które określają zasady pomiaru poszczególnych ekspozycji, parametry i horyzont czasowy zabezpieczania danego ryzyka oraz stosowane instrumenty zabezpieczające.

 • zmian kursów walutowych – związanych z ekspozycją walutową wpływów i wydatków, inwestycji oraz aktywów
  i pasywów denominowanych w walutach obcych
 • zmian stóp procentowych – związane z posiadanymi aktywami i pasywami, dla których przychody oraz koszty odsetkowe uzależnione są od zmiennych stóp procentowych
 • płynności – związane z nieprzewidzianym niedoborem
  lub brakiem środków pieniężnych i dostępu do źródeł finansowania

Polityka zarządzania płynnością krótkoterminową, określająca zasady raportowania i konsolidacji płynności PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN. Grupa prowadzi politykę dywersyfikacji źródeł finansowania oraz wykorzystuje zróżnicowane narzędzia dla efektywnego zarządzania płynnością.

 • utraty środków pieniężnych i lokat – ryzyko upadłości banków krajowych lub zagranicznych, w których Grupa ORLEN przetrzymuje lub lokuje środki pieniężne

Krótkoterminowa ocena wiarygodności kredytowej (rating) banku. Polityka zarządzania płynnością krótkoterminową
oraz polityka dywersyfikacji źródeł finansowania
oraz narzędzia dla efektywnego zarządzania płynnością.

 • kredytowe – związane z nieregulowaniem przez kontrahentów należności za dostarczone produkty i usługi

Analiza wiarygodności i wypłacalności kontrahentów.

Zarządzanie w oparciu o przyjęte procedury i politykę
w zakresie zarządzania kredytem kupieckim i windykacją.

Prawo i regulacje 1

 

 • zmiany w obowiązujących przepisach lub nowe regulacje wywierające istotny wpływ na Grupę ORLEN oraz jej sytuację finansową i wyniki działalności

Monitorowanie zmian prawnych w krajach, w których Grupa ORLEN prowadzi działalność operacyjną oraz aktywne uczestnictwo w procesach legislacyjnych.

Zarządzanie korporacyjne

 
 • płynności – związane z nieprzewidzianym niedoborem
  lub brakiem środków pieniężnych i dostępu do źródeł finansowania

Funkcjonująca procedura zarządzania dostępem logicznym
do systemów informatycznych obejmująca m.in. autoryzację wniosków o nadanie lub modyfikację uprawnień, ograniczony dostęp do warstwy systemu operacyjnego i baz danych oraz do warstwy sprzętowej systemu oraz złożony poziom bezpieczeństwa haseł. Systematyczna weryfikacja poziomu uprawnień.

 
 • nieprawidłowo skonfigurowany model planowania operacyjnego i optymalizacji łańcucha dostaw sprzyjający nieoptymalnym decyzjom biznesowym

Okresowa analiza i aktualizacja modeli do planowania operacyjnego oraz bieżący monitoring realizacji planu operacyjnego.
Standaryzacja formatów danych na potrzeby planowania korporacyjnego oraz precyzyjne harmonogramowanie prac.


1) Szczegółowy opis ryzyk finansowych wraz z określeniem sposobu ich pomiaru, zarządzania i zabezpieczenia został przedstawiony w pkt.16 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2020 rok.

Otoczenieregulacyjne

Zmiany w regulacjach krajowych i europejskich mających wpływ na działalności i wyniki Grupy ORLEN:

Biopaliwa – Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (wielokrotnie nowelizowana) określa obowiązki w zakresie wprowadzania do obrotu biokomponentów i biopaliw (NCW) nakładane na producentów i importerów paliw transportowych.

Zapasy obowiązkowe – producenci i handlowcy, w zamian za stopniowe zmniejszenie obowiązku fizycznego utrzymywania zapasów, mają obowiązek uiszczania tzw. opłaty zapasowej. Polska: realizacja harmonogramu fizycznego utrzymywania zapasów – od dnia 31.12.2017 roku na poziomie 53 dni, utrzymanie poziomu opłaty zapasowej na dotychczasowym poziomie (43 PLN/t ekwiwalentu ropy naftowej i 99 PLN/t gazu płynnego LPG). Zapasy interwencyjne są utrzymywane w części przez producentów/handlowców (zapasy obowiązkowe), a w części przez Agencję Rezerw Materiałowych (zapasy agencyjne). Czechy: zapasy obowiązkowe utrzymywane są przez Państwową Agencję na poziomie 90 dni importu netto ropy i finansowane są z budżetu państwa. Litwa: utrzymanie zapasów odpowiadających 90 dniom średniego dziennego importu netto lub 61 dniom średniej dziennej konsumpcji krajowej (w zależności od tego, która z wielkości jest większa). Ilość odpowiadająca co najmniej 30 dniom średniej dziennej konsumpcji krajowej jest gromadzona i utrzymywana przez Państwową Agencję jako zapasy celowe. Pozostała część jest utrzymywana przez przedsiębiorców.

Regulacje dot. rynku paliw ciekłych oraz ograniczenia tzw. „szarej strefy” – Ustawa z dnia 7 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw (tzw. pakiet paliwowy) oraz ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (tzw. pakiet energetyczny). Ustawy wprowadzające szereg zmian regulujących rynek paliw płynnych w Polsce, w tym nowe zasady rozliczania podatku VAT od przywozu paliw płynnych do Polski oraz ścisłe powiązanie wymagań podatkowych z wymaganiami koncesyjnymi.

Monitorowanie drogowego i kolejowego przewozu towarów – Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Celem jest dalsze ograniczanie tzw. szarej strefy w handlu paliwami. Ustawa uzupełnia wcześniejsze rozwiązania wprowadzone tzw. pakietem paliwowym i pakietem energetycznym. Ustawa zakłada obowiązek rejestracji drogowego i kolejowego przewozu towarów uznanych za wrażliwe oraz stworzenie systemu kontroli. Ustawa na bieżąco jest rozszerzana o kolejne mechanizmy uszczelniające i towary uznane za wrażliwe (np. paliwa opałowe czy gaz płynny (LPG)).

CO2 - Implementacja zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w ustawie o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, m.in. powołanie do życia Funduszu Modernizacyjnego, zmiana przepisów dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji i ich dostosowań ze względu na zmiany w poziomie działalności. Inicjalizacja prac nad nowelizacją ustawy w rezultacie publikacji nowych wytycznych Komisji Europejskich na 4 okres EU ETS.

Rynek gazu ziemnego – W dniu 16 grudnia 2020 roku opublikowany został Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, w którym m.in. zaproponowano wprowadzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych (ZSD), zwalniających operatorów ZSD z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia Prezesowi oraz sporządzania planów rozwoju.

W dniu 14 grudnia 2020 roku opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, przedstawiający m.in. propozycje nowych regulacji związanych z działaniem stacji gazu ziemnego oraz wykorzystania gazu ziemnego w transporcie.

W dniu 21 września 2020 roku podjęte zostały dalsze prace nad projektem rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla punktów bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Opodatkowanie działalności wydobywczej w Polsce – podatek od wydobycia niektórych kopalin – płatny od 2020 roku, kalkulowany na poziomie odwiertu, stawka od 1,5%-6% przychodów w zależności od rodzaju złoża i węglowodorów (ORLEN Upstream rozlicza podatek według stawki 3%) Od podatku istnieje możliwość odliczenia skumulowanej straty podatkowej, która z uwagi na upływ 5-letniego okresu nie została odliczona od podatku dochodowego od osób prawnych – w wysokości 19% tej straty. Opłata eksploatacyjna w zależności od wolumenu i jakości – dla gazu ziemnego 5,74-26,54 PLN/1000 Nm3 gazu (od 2021r) i ropy naftowej 40,74-55,5 28 PLN/t (od 2021 roku). Użytkowanie górnicze – część stała (ustalana dla poszczególnych przypadków) i zmienna w wysokości 50% opłaty eksploatacyjnej za poprzedni rok. Podatek od nieruchomości do 2% wartości początkowej środków trwałych, podatek dochodowy (CIT) – 19%.

Opodatkowanie działalności wydobywczej w Kanadzie: opłaty licencyjne (tzw. royalties) – dotyczą odwiertów wykonanych po 1 stycznia 2017 roku. Stopa podatku od 5 do 40%, w zależności od rodzaju węglowodorów, poziomu cen rynkowych i wielkości wydobycia z odwiertu. Zwolnienie z tytułu poniesionych kosztów wiercenia i wykończenia – forma ulgi w postaci obniżenia zobowiązań podatkowych dla wszystkich nowych odwiertów. Nowe odwierty są obłożone maksymalnie 5% stopą podatku do momentu, kiedy wpływy z wydobycia pokryją obliczone koszty wiercenia i wykończenia, podatek dochodowy (CIT) – 24%.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (tzw. Taksonomia). Rozporządzenie ustanawia ramy służące ustaleniu czy dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo. Wprowadza m. in.: ujednolicone i przejrzyste zasady finansowania oraz kryteria wsparcia dla realizacji zielonych inwestycji; zapisy uniemożliwiające finansowania inwestycji (środki EU) w technologie wysokoemisyjne.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji z dnia 15 września 2020 roku w sprawie unijnego mechanizmu finansowania energii ze źródeł odnawialnych. Rozporządzenie określa przepisy konieczne do wdrożenia unijnego mechanizmu finansowania energii z OZE. Umożliwia m. in: wsparcie dla nowych projektów OZE w celu wyeliminowania rozbieżności z trajektorią UE; stworzenie sprzyjających ram wsparcia dla wykorzystywania energii z OZE w UE.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej. Na podstawie rozporządzenia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w dniu 19 listopada 2020 roku opublikował wybrane godziny doby przypadające na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie, jak również skalkuluje stawki opłaty mocowej na rok 2021.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 roku Celem rozporządzenia jest ustanowienie przepisów niezbędnych dla ogłoszenia i przeprowadzenia aukcji OZE. Główne założenia: brak wsparcia dla istniejących oraz zmodernizowanych instalacji OZE; łączny szacowany wolumen energii przeznaczony do sprzedaży w trakcie aukcji w 2021 roku wynosi w 15-letnim okresie wsparcia 69,6 TWh. Łączna maksymalna wartość ww. wolumenów wynosi około 25 mld PLN.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Celem rozporządzenia jest zmiana przepisów dot. m. in.: funkcjonowania Rynku Bilansującego (RB) energii elektrycznej; przyłączania urządzeń do sieci elektroenergetycznej; możliwości aktywnego uczestnictwa dla kolejnych użytkowników systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych grup podmiotów; ustanowienia nowych zasady w zakresie wyznaczania, obliczania i aktualizowania niektórych, kluczowych cen stosowanych w polskim modelu RB; rozszerzenie możliwości tworzenia jednostek grafikowych aktywnych dla różnych technologii; dostosowanie rozwiązań RB do wymogów specyficznych dla jednostek innych niż jednostki wytwórcze centralnie dysponowane (duzi wytwórcy systemowi).

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Celem rozporządzenia jest zmiana przepisów dot. m. in.: możliwości utworzenia grupy taryfowej dla odbiorców przyłączonych do sieci, którzy wykorzystują energię elektryczną wyłącznie na potrzeby funkcjonowania ogólnodostępnej stacji ładowania i świadczenia na niej usług ładowania; mechanizmu uwzględniania w ramach tzw. salda konta regulacyjnego w taryfach operatorów systemów elektroenergetycznych różnic w osiąganych faktycznie przychodach tych operatorów w stosunku do planowanych przychodów wynikających z zatwierdzanych dla tych lat taryf; możliwości otrzymywania przez odbiorców końcowych faktur za energię elektryczną w formie elektronicznej oraz możliwości otrzymywania tą drogą informacji o rozliczeniach za dostarczoną energię; wprowadzenia możliwości rozliczeń z odbiorcami końcowymi wyłączenie w drodze elektronicznej.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Dostosowania polskiego prawa do przepisów obowiązujących w UE, jeśli chodzi o sprawne funkcjonowanie systemu inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym. Dzięki przedmiotowej regulacji możliwe będzie poszerzenie możliwości skorzystania z mechanizmów wsparcia generacji energii elektrycznej z OZE w szczególności z fotowoltaiki i hydroenergii. Projekt częściowo uwzględnia zmiany w rynku mocy jakie miały być procedowane w ramach nowelizacji ustawy o rynku mocy, nad którą prace zostały zawieszone w 4 kwartale 2020 roku Najważniejsze zmiany jakie są projektowane w ramach przedmiotowej ustawy dotyczą harmonogramu wprowadzania AMI, magazynów energii, zmiany sposobu naliczania kar za nieosiągnięcie Operacyjnego Kamienia Milowego w ramach rynku mocy.

Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - Just Transition Fund. Celem Funduszu jest zapewnienie wsparcia terytoriom, które napotykają poważne wyzwania społeczno - gospodarcze związane z procesem transformacji w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku Środki Funduszu mają zostać przeznaczone m. in na projekty z obszaru energetyki bezemisyjnej (z wyjątkiem gazu ziemnego, m. in. w odniesieniu do regionów silnie uzależnionych od wydobycia i spalania węgla kamiennego,) oraz na inne rodzaje przedsięwzięć, tj. mikroprzedsiębiorstwa, zrównoważoną turystykę, infrastrukturę społeczną, uniwersytety i publiczne instytucje badawcze, technologie magazynowania energii, niskoemisyjne ciepłownictwo komunalne, inteligentną i zrównoważoną mobilność, innowacje cyfrowe, projekty zwalczające ubóstwo energetyczne.

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (głównie dotyczącej Funduszu Modernizacyjnego (FM)). Projekt dotyczy m. in. regulacji dedykowanych powstaniu operatora dla dystrybucji w Polsce środków z Funduszu Modernizacyjnego (FM), który ma funkcjonować w okresie od 2021 roku do 2030 roku. Priorytetowe obszary wsparcia to: inwestycje w sieci dystrybucyjne; rozwój OZE; magazynowanie energii i efektywność energetyczna. Działający w latach 2021-2030 Fundusz Modernizacyjny będzie korzystał ze środków pozyskanych dzięki sprzedaży 2 procent ogólnej puli uprawnień do emisji CO2. Jest to efekt negocjacji dotyczących zmian w systemie EU ETS. Pula dla Polski z Funduszu Modernizacyjnego zależna jest od ceny uprawnień do emisji CO2. Szacunkowo będzie to od 2 do 4,8 mld euro. Polskim operatorem środków FM będzie Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycje priorytetowe mogą ubiegać się o finansowanie nawet do 100% kosztów kwalifikowanych. Inwestycje nie priorytetowe mogą liczyć na maksymalnie 70%. Europejski Bank Inwestycyjny, który będzie europejskim operatorem FM ma prawo zakwestionowania listy lub części listy projektów, jako niezgodnych z zapisami unijnej dyrektywy 2018/410 z marca 2018 roku, regulującej cel funduszu.

Projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Celem Rozporządzenia jest określenie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej, pozwalającej wyposażyć wewnętrzne i zewnętrzne stanowiska postojowe związane z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi. Na mocy wprowadzanych, szczegółowych przepisów, powstanie po stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, konieczność poczynienia nakładów na inwestycje w modernizację i nowe sieci dystrybucyjne.

Ustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Celem ustawy jest wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązań, które pozwolą na uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem do realizacji przedsięwzięć retencyjnych, mających na celu ograniczenie skutków suszy w Polsce (dotyczy również obiektów i obszarów wykorzystywanych na rzecz hydroenergetyki). W wyniku zmiany sposobu i wymiaru wyliczenia opłaty za odprowadzanie wód, mogą pojawić się wyższe koszty związane z odprowadzaniem wód, m. in. z placów składowych, parkingów, dróg wewnętrznych.

Zaktualizowany projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Założenia wprowadzone w zaktualizowanym projekcie PEP 2040 zakładają m.in.: cel udziału energii z OZE w Polsce w 2030 roku, który określono w przedziale 21-23% (zamiast 21%); cel udziału energii z OZE w Polsce w 2040 roku zaprognozowano na 28,5%. Udział węgla w produkcji energii elektrycznej określono w przedziale 56-60%; uruchomienie pierwszych bloków elektrowni jądrowej zaplanowano w latach 2033 - 2043 (powstanie 6 bloków jądrowych o mocy całkowitej 6-9 GW); wskaźnik poprawy efektywności energetycznej o 23% w 2030 roku w stosunku do stanu z 2007 roku. Przyjęto ograniczenie CO2 o 30% do 2030 roku, w stosunku do stanu z 1990 roku W prognozach przedstawionych w projekcie dokumentu spowolniono niektóre dotychczasowe kierunki modernizacji sektora energetycznego (np. rozwój instalacji gazowych), utrzymano względnie stały poziom mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych lądowych (we wcześniejszym projekcie założono spadek), przy jednoczesnym zaprezentowaniu szeregu inicjatyw, których celem jest minimalizowanie negatywnych efektów transformacji energetycznej w Polsce. Energetyka węglowa nadal stanowić będzie istotny element krajowego miksu energetycznego do 2030 roku. Na szczycie Rady Europejskiej 10 – 11 grudnia 2021 roku, państwa członkowskie UE, zatwierdziły wiążący cel UE zakładający ograniczenie w UE emisji netto gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990. Będzie, to z pewnością jeden z kluczowych czynników, który zmieni również ostateczne założenia i kształt Polityki Energetycznej Polski 2040 roku.

Prekonsultacje w ramach prac Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Klimatu i Środowiska do nowelizacji Ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe w zakresie tzw. zasady odległościowej / 10H. Celem jest możliwość realizacji w szerszym zakresie farm wiatrowych na lądzie oraz odmrożenie niektórych projektów, które zostały wstrzymane w wyniku wejścia w życie przepisów z 2016 roku.

Rządowy projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Projekt dotyczy zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym, przez wprowadzenie systemu wsparcia oraz usprawnień administracyjnoprawnych, umożliwiających bardziej efektywne prowadzenie procesu inwestycyjnego w zakresie morskich farm wiatrowych.

Rozporządzenie ustanawiające ramy dla osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1999, (Europejskie prawo klimatyczne). Rozporządzenie określa wiążący cel w zakresie neutralności klimatycznej, obejmujący zmniejszenie do 2050 roku emisji gazów cieplarnianych do poziomu zero netto (w stosunku do 1990 roku) na poziomie całej Unii Europejskiej i zobowiązuje Parlament Europejski, Radę i KE oraz państwa członkowskie do wprowadzenia środków unijnych i krajowych niezbędnych do realizacji tego celu. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisja Europejska (KE) ma dokonać oceny unijnego celu klimatycznego na 2030 rok dot. redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 procent w porównaniu z 1990 rokiem, w świetle celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku W szczególności KE zbada możliwości ustalenia celu klimatycznego do 2030 roku na poziomie 50–55 % redukcji emisji w porównaniu z 1990 rokiem i rozważy przyjęcie w tym zakresie stosownych wniosków ustawodawczych.

Ryzykapozafinansowe

Ryzyka w zakresie zagadnień społecznych, pracowniczych, poszanowania praw człowieka, środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu mogą występować w 3 głównych kategoriach ryzyk (strategiczne, projektowe, procesowe/operacyjne) w Grupie ORLEN.

Opis ryzyk, sposobów ich mitygacji oraz tendencji rozwoju ryzyk dla powyższych zagadnień przedstawia poniższe zestawienie.

Brak publicznej wiedzyo zaangażowaniu Grupy ORLENw działania związanez realizacją politykiodpowiedzialności społecznej Ryzyka / Procesy Opis ryzyka Sposoby mitygacji ryzyka Tendencjarozwoju ryzyka Nadzorowanie procesu ustalania metodologiiprzeprowadzania akcji promocyjnych,zatwierdzanie przez upoważnione obszarykluczowych działań. Prawidłowa dokumentacja, protokoływykonania oraz zestawienia kontrolne wsystemach informatycznych, zapewnieniekompletności i jakości dokumentacji.Systematyczne dokonywanie ocen dostawcówusług. B. Zarządzaniereputacją, markąi marketingiem A. Odpowiedzialnośćspołeczna korporacji Istotność ryzyka dla organizacji Kolor podkreślenia nazwy ryzyka krytyczna krytyczny wysoka wysoki średnia średni niska niski bardzo niska bardzo niski Poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli Kolor strzałek Rok do roku Tendencja rozwoju ryzyka Ryzyko maleje Ryzyko rośnie Ryzyko stabilne Efekty zastosowania mechanizmów kontroli w procesie zarządzania ryzykami – pozycjonowanie ryzyk na mapie ryzyka Ryzyka społeczne Wdrożenie i realizacja strategii CSR,w której określone są sposoby komunikacjidziałań z zakresu społecznejodpowiedzialności. Wdrożenie i nadzór nadRamowym Systemem ZarządzaniaResponsible Care, powołanie PełnomocnikaRamowego Systemu Zarządzania ResponsibleCare. C. Outsourcing i ryzykopodwykonawców Wykorzystywanie markiw skojarzeniu z niekorzystnymi,kontrowersyjnymi działaniami Działania mające negatywnywpływ na wizerunek PKNORLEN S.A. Ograniczenie kontroli nadprocesami Grupy ORLENwynikające z działańpodwykonawców lubzawierania umówoutsourcingowych Wpływ Prawdopodobieństwo A' B' C' Ryzyka społeczne A, B, C A', B', C' Istotność ryzyka Poziom ryzyka uwzględniającyzastosowane mechanizmy kontroli C B A
Ryzyka / Procesy Opis ryzyka Sposoby mitygacji ryzyka Tendencjarozwoju ryzyka Istotność ryzyka dla organizacji Kolor podkreślenia nazwy ryzyka krytyczna krytyczny wysoka wysoki średnia średni niska niski bardzo niska bardzo niski Poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli Kolor strzałek Rok do roku Tendencja rozwoju ryzyka Ryzyko maleje Ryzyko rośnie Ryzyko stabilne Efekty zastosowania mechanizmów kontroli w procesie zarządzania ryzykami – pozycjonowanie ryzyk na mapie ryzyka Ryzyka pracownicze Wpływ Prawdopodobieństwo Weryfikowanie i opiniowanie umów zpodwykonawcami pod kątem posiadanychcertyfikatów bezpieczeństwa i klauzulbezpieczeństwa, wdrożenie KompleksowegoSystemu Prewencji. D. Działania pracownikówi podwykonawców Działania pracownikówi podwykonawców prowadzącedo naruszenia prawa w zakresieBHP Wprowadzenie systemu zgłaszania zagrożeńBHP z uwzględnieniem zakresówodpowiedzialności, nadzór nad procesemidentyfikowania zagrożeń podczas ocenyryzyka zawodowego, wprowadzeniepostępowań w przypadku wypadku przy pracy. C. Wypadki przy pracyi inne zagrożenia Brak identyfikacji istotnychryzyk na poszczególnychstanowiskach pracy Uszczerbek na zdrowiu /śmierć na terenie zakładuprodukcyjnego Dobór kluczowych kompetencji na danestanowisko na etapie rekrutacji, nadzór nadprocesem wypowiadania i rozwiązywaniaumów, kontrolowanie procesu zmianyzatrudnienia wewnątrz Spółki. B. Alokacja i rozwójzasobów ludzkich Ograniczenia w rekrutacji /rotacji pracowników, brakprzejrzystości procesuzatrudnienia / odejśćpracowników Odejścia kluczowego personelu Utrzymujący się niedobórpracowników z odpowiednimdoświadczeniem i wiedzątechniczną A. Dostępnośćpracownikówi podwykonawców Monitorowanie i kontrolowanie potrzebszkoleniowych niezbędnych na danymstanowisku, nadzór nad procesem rekrutacjigwarantującym zatrudnienie kandydatów zodpowiednimi kwalifikacjami. Wspieranieszkolnictwa branżowego w celu praktycznegokształcenia. A' C' B' Ryzyka pracownicze A, B, C, D A', B', C', D' Istotność ryzyka Poziom ryzyka uwzględniającyzastosowane mechanizmy kontroli A C D B D'
Ryzyka / Procesy Opis ryzyka Sposoby mitygacji ryzyka Tendencjarozwoju ryzyka Istotność ryzyka dla organizacji Kolor podkreślenia nazwy ryzyka krytyczna krytyczny wysoka wysoki średnia średni niska niski bardzo niska bardzo niski Poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli Kolor strzałek Rok do roku Tendencja rozwoju ryzyka Ryzyko maleje Ryzyko rośnie Ryzyko stabilne Efekty zastosowania mechanizmów kontroli w procesie zarządzania ryzykami – pozycjonowanie ryzyk na mapie ryzyka Ryzyka poszanowania praw człowieka Wpływ Prawdopodobieństwo Obligatoryjna znajomość obowiązującychprzepisów i wewnętrznych aktów regulującychstosunek pracy, tj. Regulamin pracy, „Kodeksetyki” i inne. Funkcjonowanie Porozumieniaw sprawie zasad współpracy partnerówspołecznych w procesach restrukturyzacji. B. Prawo pracy Naruszenia przepisów prawapracy Postępowanie sądowewszczęte przez pracowników /byłych pracowników skutkującekarami Standardy etycznenieodpowiednie w danymotoczeniu biznesowym Brak wsparcia dla pracownikówprzy rozwiązywaniu konfliktuinteresów Nieskuteczny systemwewnętrznego informowania onieetycznych lub nielegalnychpraktykach A. Naruszeniestandardów etyki Monitorowanie i kontrolowanie przestrzeganiasystemu wartości zawartych w dokumencie„Kodeks etyki”, powołanie Rzecznikado Spraw Etyki, wprowadzenie AnonimowegoSystemu Zgłaszania Nieprawidłowości. A' B' Ryzyka poszanowania praw człowieka A, B A', B' Istotność ryzyka Poziom ryzyka uwzględniającyzastosowane mechanizmy kontroli B A
Ryzyka / Procesy Opis ryzyka Sposoby mitygacji ryzyka Tendencjarozwoju ryzyka Istotność ryzyka dla organizacji Kolor podkreślenia nazwy ryzyka krytyczna krytyczny wysoka wysoki średnia średni niska niski bardzo niska bardzo niski Poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli Kolor strzałek Rok do roku Tendencja rozwoju ryzyka Ryzyko maleje Ryzyko rośnie Ryzyko stabilne Efekty zastosowania mechanizmów kontroli w procesie zarządzania ryzykami – pozycjonowanie ryzyk na mapie ryzyka Ryzyka środowiskowe A, B, C, D, E, F, G A', B', C', D', E', F', G' Istotność ryzyka Poziom ryzyka uwzględniającyzastosowane mechanizmy kontroli Ryzyka środowiskowe Wpływ Prawdopodobieństwo Delegowanie odpowiedzialności w procesachzagospodarowania odpadów zgodniez obowiązującą procedurą, monitorowaniailości i rodzajów odpadów w celu uzyskanianiezbędnych zmian w decyzjach organówadministracji publicznej. Intensyfikacjazagospodarowania odpadów w procesachodzysku i recyklingu (GOZ). Monitorowaniei korygowanie parametrów odprowadzanychścieków. G. Zarządzaniegospodarką ściekowąi odpadami Wytwarzanie odpadówniezgodnie z określonymiw decyzjach warunkami(rodzaj / ilość) Gospodarka obieguzamkniętego Odprowadzanie ściekówniezgodnie z obowiązującymipozwoleniami Nadzór nad stanem technicznym obiektów iurządzeń. Monitorowanie procesówprodukcyjnych. Inwestycje prośrodowiskowe.Włączanie się w programy ochrony powietrzaw miastach. Ochrona akustyczna. F. Wpływ na środowisko Przebieg procesuprodukcyjnego niezgodnyz normami w zakresie ochronyśrodowiska Brak pojemnościśrodowiskowej Aktualizacja aktów wewnętrznych zgodniez wymogami prawa, nadzór nad aktualnościądecyzji organów administracji publicznej,monitorowanie środowiska i sporządzanieraportów zgodnie z obowiązującymiprocedurami. Monitoring ciągły i bilansowanieemisji CO2. E. Zarządzanieuprawnieniami doemisji CO2 i innych gazów Niespełnienie wymagań,wytycznych prowadzeniamonitoringu w zakresie emisjiCO2 i innych gazów cieplarnianych Nieuzyskanie decyzjizezwalającej na emisję CO2 i innych gazów cieplarnianych Limity i wzrost cen uprawnieńdo emisji CO2 Monitorowanie stanu technicznego instalacjiprodukcyjnych i ich okresowe remonty,sporządzanie raportów zgodnie zobowiązującymi procedurami, tworzenierezerw rekultywacyjnych. D. Zanieczyszczenieśrodowiskagruntowo-wodnego Zanieczyszczenie środowiskana skutek wypadku / awarii Wysokie koszty rekultywacji /remediacji Aktywne uczestnictwo w opiniowaniu nowychaktów prawnych europejskich i krajowychpoprzez organizacje branżowe, komisjerobocze, itp. Nadzór nad aktualnością decyzjiorganów administracji publicznej,monitorowanie procesu naliczania opłat zakorzystanie ze środowiska, precyzyjnedelegowanie obowiązków i odpowiedzialnościza aspekty środowiskowe. C. Regulacje związanez ochroną środowiska Nowe ostrzejsze wymagania,standardy, zabezpieczeniafinansowe i techniczne Brak identyfikacji istotnychaspektów środowiskowychw działalności Brak wyników pomiarówi danych do sporządzeniawymaganej sprawozdawczościi\lub brak przekazania jej doorganów administracjipublicznej Cykliczna weryfikacja zgodności aktówwewnętrznych z wymaganiami prawa orazbieżący ich monitoring zmieniającego sięotoczenia (regulacje, decyzje organówadministracji publicznej itp.). B. Nowe trendy Rosnące oczekiwania rynku /społeczeństwa w zakresieinwestycji w ochronieśrodowiska Krótkie terminy dostosowaniasię do nowych wymagańśrodowiskowych Dostosowanie do wymogówgospodarki niskoemisyjnej Ograniczenia rozwojowewynikające z zasadzrównoważonego rozwojui gospodarki obieguzamkniętego Zakłócenia w dostawie wody doinstalacji produkcyjnych A. Zmiany klimatu Wprowadzanie do obrotu biokomponentów lubbiopaliw ciekłych. Zmniejszenieenergochłonności procesów. Wykorzystywanieenergii ze źródeł odnawialnych iniskoemisyjnych. Monitorowanie dostępnoścido wody. Zamknięte obiegi wody i wtórnewykorzystanie ścieków. D' G' F' E' A' D A B' C' E G F B C
Ryzyka / Procesy Opis ryzyka Sposoby mitygacji ryzyka Tendencjarozwoju ryzyka Istotność ryzyka dla organizacji Kolor podkreślenia nazwy ryzyka krytyczna krytyczny wysoka wysoki średnia średni niska niski bardzo niska bardzo niski Poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli Kolor strzałek Rok do roku Tendencja rozwoju ryzyka Ryzyko maleje Ryzyko rośnie Ryzyko stabilne Efekty zastosowania mechanizmów kontroli w procesie zarządzania ryzykami – pozycjonowanie ryzyk na mapie ryzyka Ryzyka BHP A, B, C, D A', B', C', D' Istotność ryzyka Poziom ryzyka uwzględniającyzastosowane mechanizmy kontroli Ryzyka BHP Wpływ Prawdopodobieństwo Weryfikowanie i opiniowanie umówz podwykonawcami pod kątem posiadanychcertyfikatów bezpieczeństwa i klauzulbezpieczeństwa, wdrożenie KompleksowegoSystemu Prewencji. Funkcjonowanierozbudowanego systemu szkoleń, w tymuruchomienie Centrum Szkoleniowego w PKNORLEN. Realizacja programów informacyjnych,edukacyjnych i motywacyjnych. D. Działaniapracownikówi podwykonawców Działania pracownikówi podwykonawców prowadzącedo naruszenia prawa w zakresieBHP Realizowanie zapisów KSP z uwzględnieniemdelegowania odpowiedzialności,wprowadzenie Systemu ZarządzaniaBezpieczeństwem Procesowym w PKN ORLEN. C. Zarządzaniechemikaliami Wypadki / awarie podczas transportu / przeładunku substancji chemicznych Funkcjonowanie i zdyscyplinowaneprzestrzeganie procedur, instrukcji(m.in. instrukcje BHP i bezpieczeństwapożarowego), uwierzytelnianie/zatwierdzanieryzyk procesowych poprzez KomisjeBezpieczeństwa Procesowego. Identyfikacjaryzyk na każdym etapie życia instalacji(HAZOP, PHA, inne w razie potrzeby),stosowanie czynnych i biernych systemówbezpieczeństwa, rozwiązania organizacyjno-technicznew zakresie zapewniania ciągłości działaniaw sytuacjach awaryjnych. Przestrzeganiei systemowa realizacja elementów SystemuZarządzania Bezpieczeństwem Procesowym. B. Ochrona /bezpieczeństwoprocesowe Pożar, wybuch emisja Uszczerbek na zdrowiu/śmierćw wyniku skutków zdarzenia Brak identyfikacji istotnychryzyk na poszczególnychstanowiskach pracy Uszczerbek na zdrowiu / śmierćna terenie zakładuprodukcyjnego A. Wypadki przy pracyi inne zagrożenia Wprowadzenie systemu zgłaszania zagrożeńBHP z uwzględnieniem zakresówodpowiedzialności, nadzór nad procesemidentyfikowania zagrożeń podczas ocenyryzyka zawodowego, wprowadzeniepostępowań w przypadku wypadku przy pracy.Wprowadzenie systemu zgłaszania zdarzeńpotencjalnie wypadkowych i trybupostępowania z tymi zgłoszeniami. D' A' C' B' C B A D
Ryzyka / Procesy Opis ryzyka Sposoby mitygacji ryzyka Tendencjarozwoju ryzyka Istotność ryzyka dla organizacji Kolor podkreślenia nazwy ryzyka krytyczna krytyczny wysoka wysoki średnia średni niska niski bardzo niska bardzo niski Poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli Kolor strzałek Rok do roku Tendencja rozwoju ryzyka Ryzyko maleje Ryzyko rośnie Ryzyko stabilne Efekty zastosowania mechanizmów kontroli w procesie zarządzania ryzykami – pozycjonowanie ryzyk na mapie ryzyka Ryzyka przeciwdziałania korupcjii łapownictwu A, B, C A', B', C' Istotność ryzyka Poziom ryzyka uwzględniającyzastosowane mechanizmy kontroli Ryzyka z obszaru przeciwdziałania korupcji i łapownictwu Wpływ Prawdopodobieństwo Cykliczne przeprowadzanie kontroli stacji paliwi terminali, weryfikacja i monitorowanieraportów dotyczących spełnienia wymogówprzez stacje paliw. Automatyczny procesblokowania i odblokowywania zleceńsprzedaży dla klientów z opóźnionymispłatamioraz przekroczonym limitem kredytowymw oparciu o obowiązującą Instrukcję w PKNORLEN. C. Nadużycia klientów,pracowników Kradzież paliw przezpracowników / klientów Wydanie produktów i/lub nieuprawnionym osobom, do nieautoryzowanych pojazdów Weryfikowanie poprawności zaciągniętychzobowiązań z posiadanymipełnomocnictwami, nadzór nad umowami zdostawcamii poziomem zabezpieczeń interesów GrupyORLEN przez upoważnionych pracowników.Opiniowanie i akceptowanie umów przezobszary biznesowe w dedykowanym systemie. B. Działaniapracownikówprowadzące donaruszenia prawa Udział w zawieraniunielegalnych transakcji bądźzatajenie informacji onielegalnych transakcjachprzez pracowników Zawarcie umów w sytuacjach,w których przepisy prawa niepozwalają na kontynuowanieprocesu Przyjmowanie korzyścimajątkowych od potencjalnychdostawców Konflikt interesów przyzawieraniu transakcji Ujawnianie informacji poufnych Fałszowanie informacjizarządczych lub innychdokumentów A. Defraudacja i innenadużycia Ograniczony dostęp do ofert oraz informacji wnich zawartych, monitorowanie potwierdzaniabezstronności wobec potencjalnychdostawców, nadzór nad ścieżką akceptacyjnąwyboru dostawcy. Dostęp do Informacjistanowiących Tajemnicę Spółki i wszelkichpoufnych danych jest regulowanywewnętrznymi aktami organizacyjnymii ograniczony tylko do uprawnionych osób.Podlega on również bieżącemu monitoringowi.Wprowadzono procedury weryfikacjidokumentacji i informacji zarządczych przezróżne komórki merytoryczne spółki. A' C' B' B C A

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF