16.5.1.1. RYZYKO ZMIANY CEN PRODUKTÓW RAFINERYJNYCH I PETROCHEMICZNYCH ORAZ SUROWCÓW

Ryzyko zmiany cen produktów rafineryjnychi petrochemicznych oraz surowców

Rodzaj zabezpieczonego surowca/produktu 

Jednostka miary 

31/12/2020 

31/12/2019 

Ropa naftowa  

bbl 

 30 247 180  

 26 370 730  

Olej napędowy  

t 

 91 250  

 130 280  

Olej opałowy 

t 

 4 000  

 43 793  

Gaz 

gj 

 9 722 500  

 6 420 000  

Pozostałe 

t 

 74 000  

 53 000  

Analiza wrażliwościna zmiany cen produktów i surowców

Analiza wpływu zmiany wartości księgowej instrumentów finansowych na wynik przed opodatkowaniem i kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń w związku z hipotetyczną zmianą cen produktów i surowców:

 

 

 

Założone odchylenia  

Wpływ na wynik 
przed opodatkowaniem 

Wpływ na kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń 

Razem 

    2020

2019 

2020 

2019 

2020 

2019 

2020 

2019 

 

 

Wzrost cen 

Wzrost cen 

Wpływ łączny 

Ropa naftowa USD/bbl;CAD/bbl 

6% 

32% 

 (51) 

 (415) 

 5  

 (96) 

 (46) 

 (511) 

Olej napędowy USD/t 

6% 

26% 

 -  

 -  

 (9) 

 (47) 

 (9) 

 (47) 

Benzyna USD/t 

3% 

31% 

 -  

 -  

 (2) 

 (23) 

 (2) 

 (23) 

Olej opałowy USD/t 

18% 

- 

 -  

 -  

 (1) 

 24  

 (1) 

 24  

Gaz CAD/Gj 

6% 

27% 

 4  

 11  

 -  

 -  

 4  

 11  

Paliwo lotnicze JET USD/t 

- 

25% 

 -  

 -  

 -  

 (2) 

 -  

 (2) 

 

 

 

 (47) 

 (404) 

 (7) 

 (144) 

 (54) 

 (548) 

Przy analogicznym procentowym spadku cen analiza wrażliwości wykazuje odchylenia tej samej wartości jak w powyższej tabeli ale ze znakiem przeciwnym.

Przyjęte w analizach wrażliwości instrumentów zabezpieczających ryzyka towarowe odchylenia cen ropy naftowej, gazu i produktów skalkulowano na podstawie ich obserwowanej zmienności historycznej w 2019 roku. W związku z trwającą pandemią Covid 19 mającą wysoki wpływ na zmienność cen ropy i produktów rafineryjnych, analiza wrażliwości dla 2020 roku bazowała na poziomach cen określonych w planie finansowym na rok następny.

Wpływ zmian cen zaprezentowano w skali roku.

W przypadku instrumentów pochodnych zbadano wpływ zmian cen ropy naftowej, gazu i produktów na wartość godziwą przy niezmiennym poziomie kursów walut.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF