16.2. POZYCJE DOCHODÓW, KOSZTÓW, ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Pozycje dochodów, kosztów, zysków lub strati innych całkowitych dochodów

 

Kategorie instrumentów finansowych 

NOTA 

2020 

2019 

Przychody finansowe z tytułu odsetek 

 

13.11.1 

 57  

 48  

od aktywów finansowych wycenianych w  
zamortyzowanym koszcie 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa 

 

 57  

 48  

Koszty finansowe z tytułu odsetek 

 

13.11.2 

 (436) 

 (287) 

od zobowiązań finansowych wycenianych w  
zamortyzowanym koszcie 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa 

 

 (304) 

 (187) 

od leasingu 

Wyłączone z zakresu klasyfikacji i wyceny MSSF 9  

 

 (132) 

 (100) 

(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

13.12 

 (81) 

 (43) 

Zyski z tytułu instrumentów finansowych 

 

 

 758  

 222  

nadwyżka dodatnich/(ujemnych) różnic kursowych  

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa 

13.11.1, 13.11.2 

 464  

 (8) 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie pasywa 

 (970) 

 8  

rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów  
finansowych 

Wyceniane w wartości godziwej przez  
wynik finansowy 

13.9, 13.10 
13.11.1, 13.11.2 

 1 115  

 28  

 

Instrumenty finansowe zabezpieczające przepływy pieniężne (część nieefektywna) 

13.9, 13.10 

 (24) 

 28  

 

Instrumenty finansowe zabezpieczające (rozliczenie kosztów zabezpieczenia) 

13.9, 13.10 

 167  

 161  

dywidendy od jednostek pozostałych 

Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 

13.11.1 

 6  

 5  

Pozostałe przychody i koszty finansowe 

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa 

13.11.1, 13.11.2 

 22  

 (25) 

 

 

 

 320  

 (85) 

pozostałe, niepodlegające MSSF 7 

 

 

 (2) 

 (6) 

Pozostałe przychody i koszty finansowe 

 

 

 -  

 (4) 

Odsetki od zobowiązań podatkowych 

 

13.11.2 

 (2) 

 (2) 

Powyższa tabela prezentuje pozycje zysków lub strat, w których ujmowany jest wynik na wycenie i rozliczeniu instrumentów finansowych.

W 2020 roku i 2019 roku zyski/(straty) z tytułu inwestycji w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody wyniosły odpowiednio (5) mln PLN i (20) mln PLN.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF